AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y10CD E. 2014/2520-K. 2016/751

T.C.
YARGITAY
10. CEZA DAİRESİ
E. 2014/2520
K. 2016/751
T. 11.3.2016
• KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMA SUÇU (Tekerrüre Esas Alınan "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma" Suçundan Verilmiş Mahkûmiyet Hükmü 6545 S. Kanun'la Yeniden Uyarlandığı - Koşulları Gerçekleştiğinde "Davanın Düşmesine" Karar Verileceği/Tekerrür Yönünden Sanığın Durumu Yeniden Değerlendirileceği)
• TANIK NUMUNENİN MÜSADERESİNE KARAR VERME (Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçu - Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce Suç Konusu Uyuşturucu Maddeden Alınan Tanık Numunenin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği Gözetileceği)
• TEKERRÜR YÖNÜNDEN YENİDEN DEĞERLENDİRME YAPMA (Tekerrüre Esas Alınan "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma" Suçundan Verilen Mahkûmiyet 6545 S. Kanun'la Yeniden Uyarlandığı - Koşulları Gerçekleştiğinde Dava Düşeceği/Tekerrür Yönünden Yeniden Değerlendirme Yapılacağı - Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma)
• BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçu - Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 Tarihli 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar Sayılı Kararı İle 5237 S. T.C.K.'nun 53. Md. Bazı Hükümlerinin İptal Edilmesi Nedeniyle Sanığın Durumu Yeniden Belirlenmesi Gerektiği)
5237/m.191
5320/m.Geç.7/2
ÖZET : Dava; kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçuna ilişkindir. Sanığın tekerrüre esas alınan "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma" suçundan verilmiş ve kesinleşmiş 10 ay hapis cezası ile birlikte tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına dair mahkûmiyet hükmünün; 6545 Sayılı Kanun'la yeniden düzenlenen TCK'nın 191. maddesiyle aynı Kanun'la 5320 Sayılı Kanun'a eklenen geçici 7. maddenin 2. fıkrası gereğince uyarlanması sonucu "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına" ve koşulları gerçekleştiğinde CMK'nın 231. maddesinin 10. fıkrası uyarınca "davanın düşmesine" karar verilmesinin gerekmesi nedeniyle, tekerrür yönünden sanığın durumunun yeniden değerlendirilmesi gerekir.
Hükümden sonra 24.11.2015 tarih ve 29542 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarihli 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı kararı le, 5237 Sayılı TCK'nın 53. maddesinin bazı hükümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, bu maddenin uygulanması açısından, sanığın durumunun yeniden belirlenmesi gerekir. Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce suç konusu uyuşturucu maddeden alınan tanık numunenin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi doğru değildir.
DAVA : Dosya incelendi.
Gereği Görüşülüp Düşünüldü :
KARAR : A-) Sanık S. hakkındaki temyiz isteğinin incelenmesi:
18/04/2013 tarihinde sanık müdafiine tefhim edilen hükmün, sanık tarafından süresinden sonra 03/05/2013 tarihinde temyiz edildiği anlaşıldığından, CMUK'nın 317. maddesi gereğince sanığın temyiz isteğinin REDDİNE,
B-) Sanık Y. hakkındaki hükmün incelenmesi:
Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan suç tipi ile aşağıda belirtilenlerin dışındaki yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından, yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
1-) Sanığın tekerrüre esas alınan "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma" suçundan verilmiş ve 29.11.2009 tarihinde kesinleşmiş 10 ay hapis cezası ile birlikte tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına dair mahkûmiyet hükmünün; 28.06.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6545 Sayılı Kanun'la yeniden düzenlenen TCK'nın 191. maddesiyle aynı Kanun'la 5320 Sayılı Kanun'a eklenen geçici 7. maddenin 2. fıkrası gereğince uyarlanması sonucu "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına" ve koşulları gerçekleştiğinde CMK'nın 231. maddesinin 10. fıkrası uyarınca "davanın düşmesine" karar verilmesinin gerekmesi nedeniyle, tekerrür yönünden sanığın durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
2-) Hükümden sonra 24.11.2015 tarih ve 29542 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarihli 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı kararı ile, 5237 Sayılı TCK'nın 53. maddesinin bazı hükümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, bu maddenin uygulanması açısından, sanığın durumunun yeniden belirlenmesinin gerekli olması,
3-) Erzurum Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce suç konusu uyuşturucu maddeden alınan tanık numunenin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu sebeple yerinde görülmüş olduğundan, hükmün BOZULMASINA; ancak bu durumun ve eksikliğin yeniden yargılama yapılmaksızın CMUK'nın322. maddesi uyarınca düzeltilmesi ve giderilmesi mümkün bulunduğundan;
1-) Hüküm fıkrasından, tekerrür uygulanmasına dair bölümün çıkarılması,
2-) TCK'nın 53. maddesinin uygulanması ile ilgili bölümün hüküm fıkrasından çıkarılması ve yerine “Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarihli iptal kararından sonra oluşan durumuna göre, sanık hakkında, TCK'nın 53. maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına” ibaresinin yazılması,
3-) Hüküm fıkrasının müsadereye dair paragrafında yer alan “toz esrar maddesinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Erzurum Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce suç konusu uyuşturucu maddeden alınan tanık numunenin” ibaresinin eklenmesi
SONUÇ : Suretiyle, hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 11.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg