AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y10CD E. 2016/514-K. 2016/695

T.C.

YARGITAY

10. CEZA DAİRESİ

E. 2016/514

K. 2016/695

T. 8.3.2016

• UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMA SUÇU (Diğer Şahıs Hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçundan Yürütülen Soruşturma Dosyasının Akıbeti Araştırılıp Sanık Hakkında Düzenlenen İddianamede Bu Eyleme Yer Verilmediği de Gözetilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği)

• HAK YOKSUNLUĞU (Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Anayasa Mahkemesi Kararı İle 5237 S. TCK'nun 53. Md. Düzenlemesinin Bazı Hükümlerinin İptal Edilmesi Nedeniyle Bu Maddenin Uygulanması Açısından Sanığın Durumunun Yeniden Belirlenmesinde Zorunluluk Bulunduğu)

• ZİNCİRLEME SUÇ (Sanık Hakkında Düzenlenen İddianamede Diğer Şahsın Eyleme Yer Verilmediği de Gözetilerek Araştırma Sonucuna Göre Sanık Hakkında 5237 S. TCK'nun Md. 43. Hükmünde Yer Alan Zincirleme Suç Hükmünün Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gerektiği)

5237/m.43,53

ÖZET : Hükümden sonra yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi kararı ile, 5237 Sayılı TCK'nın 53. maddesinin bazı hükümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, bu maddenin uygulanması açısından, sanığın durumunun yeniden belirlenmesinde zorunluluk bulunmaktadır. Öte yandan, diğer şahıs hakkında “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçundan yürütülen soruşturma dosyasının akıbeti araştırılıp, sanık hakkında düzenlenen iddianamede bu eyleme yer verilmediği de gözetilerek araştırma sonucuna göre sanık hakkında TCK'nın 43. maddesinde yer alan zincirleme suç hükmünün uygulanıp uygulanmayacağının tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi hatalıdır.
DAVA : Dosya incelendi.
Gereği Görüşülüp Düşünüldü:
KARAR : A-) Sanık Z. hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi:
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile aşağıda belirtilenin dışında yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından, yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine,
Ancak;
Hükümden sonra 24.11.2015 tarih ve 29542 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarihli 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı kararı ile, 5237 Sayılı TCK'nın 53. maddesinin bazı hükümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, bu maddenin uygulanması açısından, sanığın durumunun yeniden belirlenmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu sebeple yerinde görülmüş olduğundan, hükmün BOZULMASINA; ancak bu durumun yeniden yargılama yapılmaksızın CMUK'nın 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, TCK'nın 53. maddesinin uygulanması ile ilgili bölümün hüküm fıkrasından çıkarılması ve yerine “Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarihli iptal kararından sonra oluşan durumuna göre, sanık hakkında, TCK'nın 53. maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına” ibaresinin yazılması suretiyle, hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, hükmolunan hapis cezasının süresi ve tutuklama tarihine göre, sanık hakkındaki salıverilme talebinin reddine,
B-) Sanık C. hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi:
1-) Sanık hakkında 10.05.2015 tarihinde işlediği ileri sürülen suçtan dolayı 29.06.2015 tarihli iddianameyle temyiz konusu bu davanın açıldığı; dosyadaki bilgilerden, 11.05.2015 tarihli teşhis tutanağı içeriğine göre, hakkında “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçundan işlem yapılan A. T.'ın sanık C.'ı 26.04.2015 tarihinde kendisine uyuşturucu madde satan kişi olarak teşhis etmesi karşısında; A. T. hakkında “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçundan yürütülen 2015/21866 Sayılı soruşturma dosyasının akıbeti araştırılıp, sanık hakkında düzenlenen iddianamede bu eyleme yer verilmediği de gözetilerek araştırma sonucuna göre sanık hakkında TCK'nın 43. maddesinde yer alan zincirleme suç hükmünün uygulanıp uygulanmayacağının tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi,
2-) Adli sicil kaydında yer alan ve 09.10.2012 tarihinde kesinleşen K... 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nin ... esas ve ... karar sayılı ilamı ile kasıtlı suçtan verilen 2 yıl hapis cezasına dair mahkûmiyeti sebebiyle sanık hakkında tekerrürle ilgili TCK'nın 58. maddesinin 6 ve 7. fıkralarının uygulanması gerektiğinin dikkate alınmaması,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, Cumhuriyet savcısı ile sanık müdafiinin temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün BOZULMASINA, tutuklama koşullarında değişiklik bulunmaması ve tutuklama tarihine göre, sanık hakkındaki salıverilme isteğinin reddine, 08.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 

SORU CEVAP

captchaImg