AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y11CD E. 2014/21147-K. 2016/2209

T.C.
YARGITAY
11. CEZA DAİRESİ
E. 2014/21147
K. 2016/2209
T. 14.3.2016
• RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın Fiillerinin Zincirleme Suç Oluşturup Oluşturmadığının Değerlendirilmesi Açısından Benzer Eylemler Sebebiyle Açılmış Başka Davaların Akıbeti Araştırılıp Mümkünse Mevcut Dava İle Birleştirileceği - Aksi Halde Özetlerinin Duruşma Tutanağına Geçirilip Bu Davayı İlgilendiren Onaylı Örneklerinin Dosyaya İntikal Ettirilip Muayene İşlemlerindeki Sahteliğin Benzer Şekilde Yapılıp Yapılmadığına Hususunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Karar Verileceği )
• ZİNCİRLEME SUÇ ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Sanığın Fiillerinin Zincirleme Suç Oluşturup Oluşturmadığının Değerlendirilmesi Açısından Benzer Eylemler Sebebiyle Açılmış Başka Davaların Akıbeti Araştırılıp Mümkünse Mevcut Dava İle Birleştirileceği/Aksi Halde Özetlerinin Duruşma Tutanağına Geçirilip Bu Davayı İlgilendiren Onaylı Örneklerinin Dosyaya İntikal Ettirilip Muayene İşlemlerindeki Sahteliğin Benzer Şekilde Yapılıp Yapılmadığına Hususunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
5237/m. 204
ÖZET : Resmi belgede sahtecilik suçunun hukuki konusunun kamu güveni olması, suçun işlenmesi ile kamu güveninin sarsılması dışında, bir veya birden fazla kişi de haksızlığa uğrayıp, suçtan zarar görmesi halinde dahi, suçun mağdurunun toplumu oluşturan bireylerin tamamının, diğer bir ifadeyle kamunun olduğuna dair kabulünün etkilenmeyeceği, eylemin belirli bir kişinin zararına olarak işlenmesi halinde bu kişinin mağdur değil, suçtan zarar gören olacağının kabulü gerekeceği gözetilmelidir.
Sanığın fiillerinin her biri yenilenen kastla işlenmiş ayrı suçları mı, yoksa bir suç işleme kararının yerine getirilmesi amacıyla kanunun aynı hükmünü değişik zamanlarda birkaç kez ihlal etmek suretiyle zincirleme tek suçu mu oluşturduğunun değerlendirilmesi açısından, belirtilen dosya ile benzer eylemler sebebiyle açılmış başka davaların akıbeti araştırılıp mümkünse mevcut dava ile birleştirilmesi, aksi halde özetlerinin duruşma tutanağına geçirilip, bu davayı ilgilendiren onaylı örneklerinin dosyaya intikal ettirilip, muayene işlemlerindeki sahteliğin benzer şekilde yapılıp yapılmadığına hususunda bilirkişi incelemesi yaptırılarak karar verilmesi gerekir.
DAVA : Dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
KARAR : Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık ..., sanık ... ve Cumhuriyet Savcısı'nın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;
I-) UYAP'tan yapılan incelemede sanık ... hakkında benzer nitelikteki fiilleri sebebiyle ... 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2012/44 esas ve 2013/40 karar ve ... Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2012/261 esas ve 2012/388 karar sayılı dosyalarında mahkumiyetine karar verildiği; sanık ...'ın ... 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2012/261 esas ve 2012/363 karar sayılı dosyasında mahkumiyetine karar verildiği ve derdest kamu davaları bulunduğu anlaşılmakla; ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 22.04.2014 gün, 2013/11-397 E., 2014/202 K. sayılı kararında da belirtildiği üzere, 765 Sayılı TCK ile 5237 Sayılı TCK'nın “Kamu güvenine karşı suçlar” bölümünde düzenlenen ve belgenin gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi ile kamu güveninin sarsıldığı kabul edilerek suç sayılıp yaptırıma bağlanan “resmi belgede sahtecilik” suçunun hukuki konusunun kamu güveni olması, suçun işlenmesi ile kamu güveninin sarsılması dışında, bir veya birden fazla kişi de haksızlığa uğrayıp, suçtan zarar görmesi halinde dahi, suçun mağdurunun toplumu oluşturan bireylerin tamamının, diğer bir ifadeyle kamunun olduğuna dair kabulünün etkilenmeyeceği, eylemin belirli bir kişinin zararına olarak işlenmesi halinde bu kişinin mağdur değil, suçtan zarar gören olacağının kabulü gerekeceği de gözetilerek; açıklanan ilkeler doğrultusunda sanığın fiillerinin her biri yenilenen kastla işlenmiş ayrı suçları mı, yoksa bir suç işleme kararının yerine getirilmesi amacıyla kanunun aynı hükmünü değişik zamanlarda birkaç kez ihlal etmek suretiyle zincirleme tek suçu mu oluşturduğunun değerlendirilmesi açısından, belirtilen dosya ile benzer eylemler sebebiyle açılmış başka davaların akıbeti araştırılıp mümkünse mevcut dava ile birleştirilmesi, aksi halde özetlerinin duruşma tutanağına geçirilip, bu davayı ilgilendiren onaylı örneklerinin dosyaya intikal ettirilip, muayene işlemlerindeki sahteliğin benzer şekilde yapılıp yapılmadığına hususunda bilirkişi incelemesi yaptırılıp sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde eksik araştırma ve inceleme sonucu hüküm kurulması, yasaya aykırı,
II-) Kabule göre; 5237 Sayılı TCK'nın 53. maddesine dair uygulamanın Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 gün 2014/140 Esas, 2015/85 Sayılı iptal kararı ile birlikte yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık ., sanık . ve Cumhuriyet Savcısı'nın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden 5320 Sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK'nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 14.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg