AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y12CD E. 2015/1439 K. 2016/4845

T.C.
YARGITAY
12. CEZA DAİRESİ
E. 2015/1439
K. 2016/4845
T. 23.3.2016
• KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU'NA AYKIRILIK ( Bildirim Yükümlülüğüne Aykırılık Suçunun Oluşabilmesi İçin Taşınabilir Kültür Varlığının Bulunma Tarihinden İtibaren 3 Gün İçerisinde Yetkili Makamlara Bildirimde Bulunması Gerektiği - Dava Konusu Eserin Henüz 2 Gün Önce Bulunduğunun İddia Edildiği ve Sanığın Verdiği Beyanın Doğru Olmadığına Dair Delillerin de Elde Edilemediği/Sanığın Atılı Suçtan Beraatine Karar Verileceği )
• BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK ( Bildirim Yükümlülüğüne Aykırılık Suçunun Oluşabilmesi İçin Taşınabilir Kültür Varlığının Bulunma Tarihinden İtibaren 3 Gün İçerisinde Yetkili Makamlara Bildirimde Bulunması Gerektiği - Dava Konusu Eserin Henüz 2 Gün Önce Bulunduğunun İddia Edildiği ve Sanığın Verdiği Beyanın Doğru Olmadığına Dair Delillerin de Elde Edilemediği/Sanığın Atılı Suçtan Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği )
2863/m. 4, 67
ÖZET : 2863 sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm kurulmuştur.
Bildirim yükümlülüğüne aykırılık suçunun oluşabilmesi için, taşınabilir kültür varlığının bulunma tarihinden itibaren 3 gün içerisinde yetkili makamlara bildirimde bulunması gerekir. Dava konusu eserin henüz 2 gün önce bulunduğunun iddia edildiği ve sanığın verdiği beyanın doğru olmadığına dair delillerin de elde edilemediği, tüm bu nedenlerle sanığın atılı suçtan beraatine karar verilmesi gerekir.
DAVA : 2863 sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR : Ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 20.10.2009 gün ve 89/243 sayılı kararında belirtildiği üzere; davaların gereksiz yere uzamasını engellemek amacıyla ihdas edilen ve toplanan delillere göre mahkumiyet dışında bir karar verilmesi gereken hallerde, sorgu yapılmadan davanın bitirilmesine imkan sağlayan, CMK'nın 193/2 maddesinin “Sanık hakkında, toplanan delillere göre mahkûmiyet dışında bir karar verilmesi gerektiği kanısına varılırsa, sorgusu yapılmamış olsa da dava yokluğunda bitirilebilir.” hükmünün aynı Kanunun 223. maddesinin 9. fıkrasındaki, “derhal beraat kararı verilebilecek hallerde, durma, düşme veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilemez” hükmü ile bir bağlantısı bulunmadığı anlaşılmakla, tebliğnamedeki mahkemece sanığın savunması alınmaksızın beraat kararı verilmesi nedeniyle hükmün bozulmasını öneren düşünceye iştirak edilmemiştir.
Çanakkale İl Merkez Jandarma Komutanlığınca yapılan bir istihbari çalışma neticesinde, ... isimli kişinin evinde bir tarihi sütun parçasının bulunduğu bilgisine ulaşıldığı, bu bilgi üzerine Çanakkale 2. Sulh Ceza Mahkemesinden alınan 29.11.2013 tarih, 2013/944 değişik iş sayılı arama ve el koyma kararıyla, sanığın Çanakkale ili, merkez ... köyünde bulunan evine 02.12.2013 tarihinde giden kolluk görevlilerinin, dışarıdan görülebilecek şekilde evin avlusunda 80 cm yüksekliğinde, 50 cm çapında bir sütun başlığını buldukları ve el koyma işlemini yaptıkları, Çanakkale Müze Müdürlüğünün 02.12.2013 tarihli raporunda, Roma Dönemine ait, korinth sütun başlığının 2863 sayılı Kanun kapsamında, korunması gerekli kültür varlığı olduğunun tespit edildiği, her ne kadar sanık hakkında soruşturmaya başlanmış ve 2863 sayılı Kanuna aykırılık suçundan dava açılmış ise de; sanığın verdiği ifadesinde, davaya konu mermer başlığı, 30.11.2013 tarihinde, duvar yapmak için traktörle taş topladığı esnada bulduğunu, bu taşlardan köylerinin arazilerinde çokça bulunduğunu, tarihi eser niteliğinde olduğunu bilmediğini beyan ettiği, 2863 sayılı Kanunun 4. ve 67/1. maddesi uyarınca, sanığın üzerine atılı “bildirim yükümlülüğüne aykırılık” suçunun oluşabilmesi için, taşınabilir kültür varlığının bulunma tarihinden itibaren 3 gün içerisinde yetkili makamlara bildirimde bulunmamasının gerektiği, olayda ise dava konusu eserin henüz 2 gün önce bulunduğunun iddia edildiği ve sanığın verdiği beyanın doğru olmadığına dair delillerin de elde edilemediği, tüm bu nedenlerle sanığın atılı suçtan beraatine karar verilmesinde bir aykırılığın bulunmadığı anlaşılmakla,
SONUÇ : Yapılan yargılama sonunda, atılı suçun unsurunun bulunmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin, sanığın mahkumiyetine karar verilmesi gerektiğine ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, beraate ilişkin hükmün isteme aykırı olarak ONANMASINA, 23.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg