AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y13CD E. 2014/36948-K. 2016/4429

T.C.
YARGITAY
13. CEZA DAİRESİ
E. 2014/36948
K. 2016/4429
T. 15.3.2016
• DENETİM SÜRESİNİ BELİRLEME/UZATMA ( Denetim Süresinde Hükümlüye Rehberlik Edecek Bir Uzman Kişi Görevlendirme Denetim Süresinin Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmadan veya Yükümlülük Belirlemeden Geçirilmesi Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanması veya Belirlenen Yükümlülükleri Denetim Süresi İçinde Kaldırma Görevinin Hükümlünün İnfaz Aşamasındaki Davranışlarını da Değerlendirerek Koşullu Salıverme İle İlgili Kararı Verecek Olan Mahkemeye Ait Olduğu )
• GÖREVLİ MAHKEME ( Denetim Süresini Belirleme Uzatma Denetim Süresinde Hükümlüye Rehberlik Edecek Bir Uzman Kişi Görevlendirme Denetim Süresinin Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmadan veya Yükümlülük Belirlemeden Geçirilmesi Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanması veya Belirlenen Yükümlülükleri Denetim Süresi İçinde Kaldırma Görevinin Hükümlünün İnfaz Aşamasındaki Davranışlarını da Değerlendirerek Koşullu Salıverme İle İlgili Kararı Verecek Olan Mahkemeye Ait Olduğu )
• DENETİMLİ SERBESTLİK ( Denetim Süresini Belirleme Uzatma Denetim Süresinde Hükümlüye Rehberlik Edecek Bir Uzman Kişi Görevlendirme Denetim Süresinin Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmadan veya Yükümlülük Belirlemeden Geçirilmesi Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanması veya Belirlenen Yükümlülükleri Denetim Süresi İçinde Kaldırma Görevinin Hükümlünün İnfaz Aşamasındaki Davranışlarını da Değerlendirerek Koşullu Salıverme İle İlgili Kararı Verecek Olan Mahkemeye Ait Olduğu - Sanık Hakkında Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına Karar Verilmesiyle Yetinileceği )
5275/m. 108
5237/m. 58
ÖZET : Denetim süresini belirleme, gerektiğinde uzatma, denetim süresinde hükümlüye rehberlik edecek bir uzman kişi görevlendirme, denetim süresinin denetimli serbestlik tedbiri uygulanmadan veya yükümlülük belirlemeden geçirilmesi, denetimli serbestlik tedbiri uygulanması veya belirlenen yükümlülükleri denetim süresi içinde kaldırma görevi, hükmü veren Mahkemeye değil, hükümlünün infaz aşamasındaki davranışlarını da değerlendirerek koşullu salıverme ile ilgili kararı verecek olan Mahkemeye aittir. Sanık hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verilmesiyle yetinilmesi gerekir.
DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
KARAR : 6352 Sayılı Kanun'un 100. maddesiyle CMK'nın 324. maddesinin dördüncü fıkrasına eklenen cümle gereğince, sanığa yüklenen yargılama giderinin 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 106. maddesindeki terkin edilmesi gereken tutardan az olması sebebiyle Devlet Hazinesi üzerinde bırakılması hususu infaz aşamasında re'sen dikkate alınabileceğinden, bu husus bozma nedeni yapılmamıştır.
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1-) 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 108. maddesi uyarınca denetim süresini belirleme, gerektiğinde uzatma, denetim süresinde hükümlüye rehberlik edecek bir uzman kişi görevlendirme, denetim süresinin denetimli serbestlik tedbiri uygulanmadan veya yükümlülük belirlemeden geçirilmesi, denetimli serbestlik tedbiri uygulanması veya belirlenen yükümlülükleri denetim süresi içinde kaldırma görevi, hükmü veren Mahkemeye değil, hükümlünün infaz aşamasındaki davranışlarını da değerlendirerek koşullu salıverme ile ilgili kararı verecek olan Mahkemeye ait olduğu düşünülmeden sanık hakkında 5237 Sayılı TCK'nın 58/7. maddesi gereğince “cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına” karar verilmesiyle yetinilmesi gerekirken, denetim süresi içinde rehberlik edecek uzman kişi görevlendirilmesi ve uzmanın üçer aylık süreler halinde rapor düzenleyip mahkemeye ibraz etmesine karar verilmesi,
2-) Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 günlü, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı, 24.11.2015 gün ve 29542 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan kısmi iptal kararı uyarınca, 5237 Sayılı TCK 53. madde1. fıkra (b) bendinde düzenlenen “seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına” hükmünün iptal edilmesi sebebiyle uygulanamayacağının gözetilmesi zorunluluğu,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık ...'in temyiz istemi bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan sebeplerle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, bozma nedenleri yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 Sayılı Kanun'un 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 Sayılı CMUK'un 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasından “TCK'nın 53. maddesinin uygulanmasına dair bölümün” çıkartılarak, yerine “Kasten işlemiş olduğu suç için hapis cezasıyla mahkûmiyetin yasal sonucu olarak sanığın, 5237 Sayılı TCK'nın 53/1. maddesinin (a), (c), (d) ve (e) bentlerinde yazılı haklardan aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise anılan maddenin 3. fıkrası uyarınca mahkûm olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar yoksun bırakılmasına” cümlesinin eklenmesi ve aynı Kanun'un 58. maddesinin uygulanması ile ilgili hüküm fıkrasından “bu süre içinde kendisine rehberlik edecek uzman kişi görevlendirilmesine, bu kişinin üçer aylık süreler halinde rapor düzenleyip mahkememize ibraz etmesine,” ibaresinin çıkartılması suretiyle, eleştiri dışında, diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 15.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg