AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y13CD E. 2014/37365-K. 2016/4565

T.C.
YARGITAY
13. CEZA DAİRESİ
E. 2014/37365
K. 2016/4565
T. 16.3.2016
• HIRSIZLIK SUÇUNUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Suçun Saat 21.30 ve Sonrasında İşlendiği - Tayin Edilen Hapis Cezasının Hırsızlık Suçunun Gece Vakti İşlenmesi Sebebiyle Artırılması Gerektiği )
• SANIĞIN HÜKMÜN TEFHİM OLUNDUĞU SON OTURUMDA HAZIR BULUNDURULMAMASI ( Aynı Yargı Çevresinde Başka Suçtan Hükümlü Bulunan Sanığın Hükmün Tefhim Olunduğu Son Oturumda Hazır Bulundurulmadan Yokluğunda Yargılama Yapılarak Hükümlülüğüne Karar Verilemeyeceği - Savunma Hakkının Kısıtlanmaması Gerektiği )
• SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Aynı Yargı Çevresinde Başka Suçtan Hükümlü Bulunan Sanığın Hükmün Tefhim Olunduğu Son Oturumda Hazır Bulundurulmadan Yokluğunda Yargılama Yapılarak Hükümlülüğüne Karar Verilemeyeceği - Savunma Hakkının Kısıtlanamayacağı )
5237/m. 141, 143
5271/m. 196
ÖZET : Sanık hakkında hırsızlık suçundan hüküm kurulmuştur.
Aynı yargı çevresinde başka suçtan hükümlü bulunan sanığın hükmün tefhim olunduğu son oturumda hazır bulundurulmadan yokluğunda yargılama yapılarak hükümlülüğüne karar verilmesi isabetsizdir. Sanığın savunma hakkının kısıtlanmaması gerekir.
Hırsızlık suçunun saat 21.30 ve sonrasında işlendiğinin anlaşılması karşısında, tayin edilen hapis cezasının hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi sebebiyle artırılması gerekir.
DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
KARAR : Sanık ... hakkında kurulan hükümlere yönelik temyiz incelemesinde;
Suçun saat 21.30 ve sonrasında işlendiğinin anlaşılması karşısında hırsızlık suçunda tayin edilen cezanın TCK'nın 143/1. maddesi ile artırılmaması karşı temyiz bulunmadığından, sanığın kasten işlediği hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından dolayı mahkum olduğu hapis cezasının kanuni sonucu olarak 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin tatbik edilmemesi infaz aşamasında gözetilebileceğinden bozma nedeni sayılmamıştır.
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre sanık ve müdafiinin temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA,
Sanık ... hakkında kurulan hükümlere yönelik temyiz incelemesinde;
Sanık hakkında TCK'nın 58. maddesinin uygulanmaması karşı temyiz bulunmadığından bozma sebebi yapılmamıştır.
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1-Aynı yargı çevresinde başka suçtan hükümlü bulunan sanığın hükmün tefhim olunduğu son oturumda hazır bulundurulmadan yokluğunda yargılama yapılarak hükümlülüğüne karar verilmesi suretiyle 5271 sayılı CMK'nın 196. maddesine muhalefet edilerek savunma hakkının kısıtlanması,
2-Hırsızlık suçunun saat 21.30 ve sonrasında işlendiğinin anlaşılması karşısında, tayin edilen hapis cezasının TCK'nın 143/1. maddesi ile artırılmaması,
3-Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 günlü, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı, 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan kısmi iptal kararı uyarınca, 5237 sayılı TCK 53.madde1.fıkra b. bendinde düzenlenen “seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına” hükmünün iptal edilmesi nedeniyle uygulanamayacağının gözetilmesi zorunluluğu ve kasten işlemiş olduğu suç dolayısıyla hapis cezasıyla mahkûmiyetin yasal sonucu olarak sanığın, 5237 sayılı TCK'nın 53/1.maddesinin (a), (c), (d) ve (e) bentlerinde yazılı haklardan aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise anılan maddenin 3. fıkrası uyarınca mahkûm olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle isteme uygun olarak BOZULMASINA, CMUK'un 326/ son maddesi hükmünün gözetilmesine, 16.03.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg