AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y13CD E. 2015/8326-K. 2016/5293

T.C.
YARGITAY
13. CEZA DAİRESİ
E. 2015/8326
K. 2016/5293
T. 28.3.2016
• HIRSIZLIK SUÇU (Sanığın Suça Konu İstiflenmiş Orman Emvalinin Bulunduğu Yerden İki Yüz Otuz Metre Mesafede ve Orman Sınırı İçinde Aracıyla Seyir Halindeyken Yakalandığının Anlaşılması Karşısında Sanığın Eyleminin Teşebbüs Aşamasında Kaldığı Gözetilmeden Fazla Ceza Tayininin İsabetsiz Olduğu)
• NİTELİKLİ HIRSIZLIK (Sanığın Orman Sahasına İstiflenmiş Haldeki Altı Ster Emvali Çalma Şeklinde Gerçekleşen Eyleminin 5237 S. TCK'nun Md. 142/1/e Hükmünde Yazılı Bulunan Suça Uyduğu Gözetilmeden 5237 S. TCK'nun Md. 141/1 Hükmüyle Uygulama Yapılmak Suretiyle Eksik Ceza Tayininin Hatalı Olduğu)
• SUÇA TEŞEBBÜS (Hırsızlık Suçuna Konu İstiflenmiş Orman Emvalinin Bulunduğu Yerden İki Yüz Otuz Metre Mesafede ve Orman Sınırı İçinde Aracıyla Seyir Halindeyken Yakalanan Sanığın Eyleminin Teşebbüs Aşamasında Kaldığı)
• HAK YOKSUNLUĞU (Anayasa Mahkemesinin Kısmi İptal Kararı Uyarınca Kısa Süreli Hapis Cezası Ertelenen Hükümde Sadece 5237 S. TCK'nun Md. 53/1/b Hükmünde Düzenlenen Seçilme Ehliyetinden Yoksun Bırakılmasına Hükmünün Uygulanması Gerektiği)
• VEKALET ÜCRETİ (Katılan Kurum Kendisini Vekille Temsil Ettirdiğinden Hüküm Tarihinde Yürürlükte Olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Göre Vekalet Ücretine Hükmedilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Hırsızlık)
5237/m.53,141,142/1/e
ÖZET : Sanığın orman sahasına istiflenmiş haldeki 6 ster emvali çalma şeklinde gerçekleşen eyleminin TCK'nın 142/1-e maddesinde yazılı bulunan suça uyduğu gözetilmeden aynı Kanun'un 141/1. maddesiyle uygulama yapılmak suretiyle eksik ceza tayini hatalıdır. Öte yandan, sanığın suça konu istiflenmiş orman emvalinin bulunduğu yerden 230 mt. mesafede ve orman sınırı içinde aracıyla seyir halindeyken yakalandığının anlaşılması karşısında sanığın eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmek suretiyle fazla ceza tayini isabetsizdir. Diğer yandan, Anayasa Mahkemesi'nin kısmi iptal kararı uyarınca, kısa süreli hapis cezası ertelenen hükümde sadece 5237 Sayılı TCK 53. maddesinin 1.fıkra b. bendinde düzenlenen “seçilme ehliyetinden yoksun bırakılmasına” hükmünün uygulanması gerektiğinin gözetilmesi zorunludur. Ayrıca katılan kurum kendisini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre vekalet ücretine hükmedilmemesi yasaya aykırıdır.
DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
KARAR : A-)Sanık ... ... hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükme yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;
5271 Sayılı CMK'nun 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın temyizi olanaklı bulunmayıp aynı maddenin 12. fıkrası uyarınca itirazı olanaklı kararlardan olduğu ve CMK'nın 264/1. maddesi uyarınca katılan vekili yönünden yasa yoluna başvuruda ve mercide yanılmanın haklarını ortadan kaldırmayacağının anlaşılması karşısında; CMK'nın 264/2. maddesi uyarınca itirazı incelemeye yetkili ve görevli mahkemeye, Mahkemesince iletilmek üzere dosyanın incelenmeden İADESİNE,
B-)Sanıklar ... ... ve ... ... hakkında hırsızlık suçundan kurulan beraat hükmüne yönelik temyiz isteminin incelenmesine gelince;
Sanıkların aşamalardaki savunmalarında atılı suçlamayı kabul etmemeleri, diğer sanıklar ... ve ...'ın da tüm aşamalarda sanıkların suça konu odunları toplama işlemine katılmadıklarına dair beyanları karşısında; tebliğnamede sanıkların cezalandırılmasını isteyen (1) numaralı düşünce benimsenmemiştir.
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre katılan vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğnameye aykırı olarak ONANMASINA,
C-) Sanık ... ... hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükme yönelik temyiz isteminin incelenmesine gelince;
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1-)Sanığın orman sahasına istiflenmiş haldeki 6 ster emvali çalma şeklinde gerçekleşen eyleminin TCK'nın 142/1-e maddesinde yazılı bulunan suça uyduğu gözetilmeden aynı Kanun'un 141/1. maddesiyle uygulama yapılmak suretiyle eksik ceza tayini,
2-) Sanığın suça konu istiflenmiş orman emvalinin bulunduğu yerden 230 mt. mesafede ve orman sınırı içinde aracıyla seyir halindeyken yakalandığının anlaşılması karşısında sanığın eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmek suretiyle fazla ceza tayini,
3-) Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 günlü, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı, 24.11.2015 gün ve 29542 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan kısmi iptal kararı uyarınca, kısa süreli hapis cezası ertelenen hükümde sadece 5237 Sayılı TCK 53. maddesinin 1.fıkra b. bendinde düzenlenen “seçilme ehliyetinden yoksun bırakılmasına” hükmünün uygulanması gerektiğinin gözetilmesi zorunluluğu,
4-) Katılan kurum kendisini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre vekalet ücretine hükmedilmemesi,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık ... ... müdafiinin ve katılan kurum vekilinin temyiz istemleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan sebeplerle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 28.03.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg