AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y13CD E. 2016/3003- K. 2016/4437

T.C.
YARGITAY
13. CEZA DAİRESİ
E. 2016/3003
K. 2016/4437
T. 15.3.2016
• HIRSIZLIK SUÇU (İncelemenin Daha Önce Yüksek Yargıtay İkinci Ceza Dairesinin İlamı İle Yapılıp Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Verilen Hükmün Bozulmasına ve Düzelterek Onanmasına Karar Verildiği - Kanun Yararına Bozma İncelemesinin Yüksek Yargıtay İkinci Ceza Dairesinin Görevine Girdiği)
• CEZA DAİRELERİ ARASINDAKİ İŞ BÖLÜMÜ (Ceza Dairelerinin Bozma veya Herhangi Bir Sebeple Daire Dışına Gönderdiği İşlerden Kendisine Geri Gelenlere Bakacağı - Kanun Yararına Bozma İncelemesinin Yüksek Yargıtay İkinci Ceza Dairesinin Görevine Girdiği/Hırsızlık)
• GÖREVSİZLİK KARARI (Hırsızlık - Yüksek Yargıtay İkinci Ceza Dairesince Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Verilen Hükmün Bozulmasına ve Düzelterek Onanmasına Karar Verildiği/Kanun Yararına Bozma İncelemesinin Yüksek Yargıtay İkinci Ceza Dairesinin Görevine Girdiğinden Görevsizlik Kararı Verildiği)
2797/m.14
ÖZET : Yargıtay Kanununun 6545 Sayılı Kanun'un 31. maddesiyle değişik 14. maddesiyle Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun iş bölümüne dair kararının ceza daireleri ortak hükümler bölümünde "Ceza daireleri, bozma veya herhangi bir sebeple daire dışına gönderdiği işlerden kendisine geri gelenlere bakarlar" düzenlemesine göre, incelemenin daha önce Yüksek Yargıtay 2. Ceza Dairesinin ilamı ile yapılıp suça sürüklenen çocuk hakkında verilen hükmün bozulmasına ve düzelterek onanmasına karar verildiğinin ve dosyanın incelemeyi yapan dairece neticelendirilmesinin gerekmesi sebepleriyle kanun yararına bozma incelemesinin Yüksek Yargıtay 2. Ceza Dairesinin görevine girdiğinden görevsizlik kararı verilmiştir.
DAVA : Hırsızlık suçundan suça sürüklenen çocuğun, 5237 Sayılı TCK'nın 142/1-b, 143, 39, 31/3 ve 62/1. maddeleri uyarınca 7 ay 23 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, hapis cezasının bir meslek ve veya sanat edinmeye sağlamak amacıyla bir eğitim kurumunda devam etme şeklinde seçenek tedbirine çevrilmesine dair Bafra Asliye Ceza Mahkemesi'nin 31.10.2012 tarih ve 2011/141 esas, 2012/1287 karar sayılı kararının infazı sırasında, suça sürüklenen çocuğun denetimli serbestlik tedbirine aykırı davranması nedeni ile cezanın 5237 Sayılı TCK'nın 50/6. maddesi uyarınca 7 ay 23 gün hapis cezası olarak çektirilmesine dair Bafra 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 06.10.2015 tarih ve 2011/118 esas, 2012/146 Sayılı ek kararına karşı, Adalet Bakanlığı'nın 18.01.2016 gün ve 94660652-105-55-13988-2015-E.1076/4193 Sayılı yazısı ile kanun yararına bozma ihbarında bulunulduğundan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 05.02.2016 gün ve 2016/25060 Sayılı ihbarnamesiyle Dairemize gönderildiği,
MEZKUR İHBARNAMEDE;
Dosya kapsamına göre; Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 16.01.2013 tarih ve 2012/24704 esas, 2013/274 karar sayılı ilamında da belirtildiği üzere, 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 106/4 maddesindeki “Çocuklar hakkında hükmedilen adlî para cezasının ödenmemesi hâlinde, bu ceza hapse çevrilemez.” şeklindeki düzenleme ile 5237 Sayılı TCK'nın 50/6-7. maddesindeki "Hüküm kesinleştikten sonra Cumhuriyet Savcılığınca yapılan tebligata rağmen otuz gün içinde seçenek tedbirin gereklerinin yerine getirilmesine başlanmaması veya başlanıp da devam edilmemesi hâlinde, hükmü veren mahkeme kısa süreli hapis cezasının tamamen veya kısmen infazına karar verir ve bu karar derhâl infaz edilir. Bu durumda, beşinci fıkra hükmü uygulanmaz. Hükmedilen seçenek tedbirin hükümlünün elinde olmayan sebeplerle yerine getirilememesi durumunda, hükmü veren mahkemece tedbir değiştirilir." hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, seçenek tedbiri yerine getirmeyen ve suç tarihinde 18 yaşını tamamlamamış olan suça sürüklenen çocuk hakkında hükmolunan seçenek tedbirin yerine getirilmemesi halinde maddede öngörülen diğer seçenek tedbirlerinden birine çevrilmesinin gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden, anılan kararın bozulması gerektiğinin ihbar olunduğu anlaşılmıştır.
Gereği Görüşülüp Düşünüldü:
KARAR : Yargıtay Kanununun 6545 Sayılı Kanun'un 31. maddesiyle değişik 14. maddesiyle Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 19.01.2015 gün ve 2015/8 Sayılı iş bölümüne dair kararının ceza daireleri ortak hükümler bölümünde "Ceza daireleri, bozma veya herhangi bir sebeple daire dışına gönderdiği işlerden kendisine geri gelenlere bakarlar" düzenlemesine göre,
SONUÇ : incelemenin daha önce Yüksek Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 25.05.2015 tarih ve 2014/8831 esas, 2015/10625 karar sayılı ilamı ile yapılıp suça sürüklenen çocuk hakkında verilen hükmün bozulmasına ve düzelterek onanmasına karar verildiğinin ve dosyanın incelemeyi yapan dairece neticelendirilmesinin gerekmesi sebepleriyle kanun yararına bozma incelemesinin Yüksek Yargıtay 2. Ceza Dairesinin görevine girdiğinden Dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE, 15.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg