AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y13CD E. 2016/3006K. 2016/4329

T.C.
YARGITAY
13. CEZA DAİRESİ
E. 2016/3006
K. 2016/4329
T. 15.3.2016
• ELEKTRİK ENERJİSİ HAKKINDA HIRSIZLIK SUÇU (6352 S. Kanun İle Elektrik Enerjisi Hakkında Hırsızlık Suçuna Dair Lehe Düzenlemeler Yapıldığı - Eylemin Suç Olmaktan Çıkarılmadığı Ancak Suç Vasfının Değiştiği/Mahkemesince Zararın Tazmin Edilip Edilmediğinin Araştırılması ve Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği)
• ZARARIN TAZMİN EDİLİP EDİLMEDİĞİNİN ARAŞTIRILACAĞI (Elektrik Enerjisi Hakkında Hırsızlık - 6352 S. Kanun İle Elektrik Enerjisi Hakkında Hırsızlık Suçuna Dair Lehe Düzenlemeler Yapıldığı/Eylemin Suç Olmaktan Çıkarılmadığı Suç Vasfı Değiştiği - Eylemin Suç Olmaktan Çıkarıldığından Bahisle Beraat Kararı Verilmesi Bozma Nedeni Olduğu)
• EYLEMİN HUKUKSAL NİTELİĞİ DEĞİŞMESİ (Elektrik Enerjisi Hakkında Hırsızlık Suçu - 6352 S. Kanun İle Eylemin Suç Olmaktan Çıkarılmadığı Ancak Suç Vasfının Değiştiği/Mahkemece Eylemin Suç Olmaktan Çıkarıldığından Bahisle Beraat Kararı Verilmesi Doğru Görülmediği - Zararın Tazmin Edilip Edilmediğinin Araştırılması Sonuca Gidileceği)
6352/m.Geç.2/2
ÖZET : Dava; elektrik enerjisi hakkında hırsızlık suçuna ilişkindir. 6352 Sayılı Kanun ile elektrik enerjisi hakkında hırsızlık suçuna dair lehe düzenlemeler yapıldığı, eylemin suç olmaktan çıkarılmadığı ancak suç vasfının değiştiği, mahkemesince zararın tazmin edilip edilmediğinin araştırılması ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken, eylemin suç olmaktan çıkarıldığından bahisle sanık hakkında beraat kararı tesisinde isabet bulunmamıştır.
DAVA : Elektrik enerjisi hakkında hırsızlık suçundan sanığın, 765 Sayılı TCK'nın 492/2, 522, 523/1 ve 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun'un 4/1. maddeleri gereğince 240 TL. ağır para cezası ile cezalandırılmasına, 647 Sayılı Kanun'un 6. maddesi uyarınca cezanın ertelenmesine dair Tatvan Asliye Ceza Mahkemesi'nin 23.05.2005 tarih ve 2005/907 esas, 2005/879 karar sayılı kararının kesinleşmesini müteakip, 05.07.2012 tarih ve 28344 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6352 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun'un geçici 2. maddesi gereğince sanığın hukuki durumunun yeniden yapılan değerlendirilmesinde, sanığın beraatine ve sabıka kaydının silinmesine ilişkin, Tatvan 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 27.03.2015 tarih ve 2015/180 esas, 2015/196 karar sayılı kararına karşı, Adalet Bakanlığı'nın 30.12.2015 gün ve 94660652-105-13-13422-2015-E.27308/87420 Sayılı yazısı ile kanun yararına bozma ihbarında bulunulduğundan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 01.02.2016 gün ve 2016/2661 Sayılı ihbarnamesiyle Dairemize gönderildiği,
MEZKUR İHBARNAMEDE;
1-) 6352 Sayılı Kanun ile elektrik enerjisi hakkında hırsızlık suçuna dair lehe düzenlemeler yapıldığı, eylemin suç olmaktan çıkarılmadığı ancak suç vasfının değiştiği, anılan Kanun'un geçici 2/2. maddesinde, “Abonelik esasına göre yararlanılabilen elektrik enerjisinin, suyun ve doğal gazın sahibinin rızası olmaksızın ve tüketim miktarının belirlenmesini engelleyecek şekilde tüketilmesi dolayısıyla bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla hakkında hırsızlık suçundan dolayı kovuşturma yapılan veya kesinleşmiş olup olmadığına bakılmaksızın hakkında hüküm verilen kişinin, bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde, zararı tamamen tazmin etmesi hâlinde, hakkında cezaya hükmolunmaz, verilen ceza tüm sonuçlarıyla ortadan kalkar.” şeklindeki düzenleme karşısında, Mahkemesince zararın tazmin edilip edilmediğinin araştırılması ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken, eylemin suç olmaktan çıkarıldığından bahisle sanık hakkında beraat kararı tesisinde,
2-) 5352 Sayılı Adlî Sicil Kanunu'nun geçici 2. maddesi uyarınca arşiv kaydının silinmesine karar verilmiş ise de, karar tarihinden önce 11.04.2012 tarih ve 28261 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6290 Sayılı Adli Sicil Kanunu ile Sporda Şiddet ve Düzensizliğini Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 12. maddesinin 1. fıkrası (b) bendi ile arşiv kayıtlarının silinmesi koşulları yeniden düzenlenmiş olup, buna göre kanunun yürürlük tarihinden itibaren adlî sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi işleminin münhasıran Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde sabıka kaydının silinmesine karar verilmesinde isabet görülmediğinden, anılan kararın bozulması gerektiğinin ihbar olunduğu anlaşılmıştır.
Gereği Görüşülüp Düşünüldü:
KARAR : Kanun yararına bozma istemine dayanan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ihbar yazısı incelenen dosya içeriğine göre;
(1) numaralı kanun yararına bozma istemi sebebiyle yapılan incelemede;
Kanun yararına bozma isteminin kabulüyle Tatvan 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 27.03.2015 tarih ve 2015/180 esas, 2015/196 karar sayılı kararının 5271 Sayılı CMK'nın 309. maddesinin 4. fıkrasının (c) bendi uyarınca, aleyhe sonuç doğurmamak ve yeniden yargılama yapılmamak üzere BOZULMASINA,
(2) numaralı kanun yararına bozma istemi sebebiyle yapılan incelemede;
SONUÇ : Kanun yararına bozma isteminin kabulüyle Tatvan 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 27.03.2015 tarih ve 2015/180 esas, 2015/196 karar sayılı kararının 5271 Sayılı CMK'nın 309. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi gereğince BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmesine, 15.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg