AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y14CD E. 2014/1593-K. 2016/1297

T.C.
YARGITAY
14. CEZA DAİRESİ
E. 2014/1593
K. 2016/1297
T. 16.2.2016
• KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU (Hak Yoksunluğu Hakkında Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Anayasa Mahkemesi'nin İptal Kararının Yerel Mahkemece Değerlendirilmesinin Zorunlu Olduğu/Ancak Bu Hususun Yeniden Yargılamayı Gerektirmediğinden Hükmün Düzeltilerek Onanacağı - Konut Dokunulmazlığını İhlal)
• HAK YOKSUNLUĞU HAKKINDA ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI (Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu - Hak Yoksunluğu Hakkında Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Anayasa Mahkemesi'nin İptal Kararının Yerel Mahkemece Değerlendirilmesinin Zorunlu Olduğu/Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu/Hak Yoksunluğu)
• KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇU (Katılanın Rızası Hilafına Sanıkların Gece Vakti Evine Girmeleri ile Suçun Oluştuğunun Kabulü)
• KATILAN İLE DİĞER SANIK ARASINDA BOŞANMA DAVASI (Katılan Yönünden Ayrı Yaşamayı Haklı Kılan Herhangi Bir Hukuki Neden Bulunup Bulunmadığı ile Olay Öncesinde Sanığın Bu Eve Gidip Gelmediği Hususlarının Araştırılması Gerektiği - Suçun Maddi Unsurlarının Varlığının Mahkemece Tartışılması Gereği)
• SANIK VE KATILANIN AYRI YAŞADIKLARI (Boşanma Davası Bulunduğu İddiası - Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçunun Unsurlarının Tartışılması Gerektiği)
5237/m. 116
ÖZET : Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan sanık hakkındaki yargılamada; Hükümlerden sonra Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 günlü,29542 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 gün ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı ilamı ile 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesi yönünden kısmi iptal kararı verildiğinden, anılan husus nazara alınarak yeniden değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunmaktadır.Konut dokunulmazlığının ihlali suçundan ise, dosya içeriğine göre, sanıklar ... ve ...'in diğer sanık ...'le birlikte saat 23.30 sıralarında rızası hilafına katılanın evine girmeleri şeklinde gerçekleşen olayda, sanıklar ... ve ...'in mahkûmiyetlerine karar verilmesi gerekir.Katılan ile sanık ... arasında açılan boşanma davası nedeniyle ayrı yaşadıklarının beyan edilmesi karşısında, olay tarihinde taraflar arasında devam eden bir boşanma davası ya da katılan yönünden ayrı yaşamayı haklı kılan herhangi bir hukuki neden bulunup bulunmadığı ile olay öncesinde, sanığın bu eve gidip gelmediği hususları araştırılarak, suçun kanuni tanımındaki maddi unsurun varlığı tartışılıp sonucuna göre karar verilmelidir.
DAVA : İlk derece mahkemesince verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR : Sanık ... hakkında atılı suçlardan kurulan beraat hükümlerinin incelenmesinde;
Delilleri takdir ve gerekçesi gösterilmek suretiyle verilen beraat hükümleri usul ve kanuna uygun olduğundan, O Yer Cumhuriyet Savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA,
Sanıklar ..., ... ile ... haklarında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde;
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,
Ancak;
Hükümlerden sonra Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 günlü,29542 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 gün ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı ilamı ile 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesi yönünden kısmi iptal kararı verildiğinden, anılan husus nazara alınarak yeniden değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, ancak bu hususun yeniden duruşma yapılmaksızın aynı Kanunun 322. maddesinin verdiği yetki uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükümlerde yer alan TCK'nın 53. maddesinin uygulanması ile ilgili bölümlerin çıkartılarak yerlerine “Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 gün ve 2014/140 Esas, 2015/85 sayılı iptal kararı da nazara alınmak kaydıyla sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarının uygulanmasına” ibaresinin eklenmesi suretiyle sair yönleri usul ve kanuna uygun olan hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
Sanıklar ..., ... ve ... haklarında konut dokunulmazlığının ihlali suçundan verilen beraat kararlarının temyiz incelemesine gelince,
Oluş ve tüm dosya içeriğine göre, sanıklar ... ve ...'in diğer sanık ...'le birlikte saat 23.30 sıralarında rızası hilafına katılanın evine girmeleri şeklinde gerçekleşen olayda, sanıklar ... ve ...'in mahkûmiyetlerine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde beraatlerine hükmedilmesi,
Katılan ile sanık ... arasında açılan boşanma davası nedeniyle ayrı yaşadıklarının beyan edilmesi karşısında, olay tarihinde taraflar arasında devam eden bir boşanma davası ya da katılan yönünden ayrı yaşamayı haklı kılan herhangi bir hukuki neden bulunup bulunmadığı ile olay öncesinde, sanık ...'in bu eve gidip gelmediği hususları araştırılarak, suçun kanuni tanımındaki maddi unsurun varlığı tartışılıp sonucuna göre sanık ...'in hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken, eksik araştırma ile hakkında beraat kararı verilmesi,
SONUÇ : Kanuna aykırı, O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 16.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg