AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y15CD E. 2013/23549-K. 2016/835

T.C.
YARGITAY
15. CEZA DAİRESİ
E. 2013/23549
K. 2016/835
T. 25.1.2016
• GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (Sanığın Hukuk Mahkemesinde Açtığı Menfi Tespit Dava Dosyasının Getirtilerek Onaylı Bir Suretinin Denetime Elverişli Olacak Şekilde Dosya Arasına Konulacağı - Tanık Sıfatiyle Dinlenen Şahsın Olaya Dair Bilgi ve Görgüsünün Tespiti Gereği/Bankalardan Bilgi Alınacağı)
• BANKA HESAPLARININ ARAŞTIRILACAĞI (Para Hesaplarına Para Yatırılıp Yatırılmadığının Araştırılacağı - Bankalardan Bilgi Alınacağı/Hapis Hakkı)
• VEKALET ALACAĞINA DAİR HAPİS HAKKI (Sanığın Tahsil Ettiği Parayı Uhdesinde Tuttuğu/Şikayetçilerin Banka Hesaplarına Para Yatırıp Yatırmadıklarının Tespiti Bakımından Bankalardan Bilgilerin Alınacağı - Davadan Feragat Edilmesine Rıza Gösterilip Gösterilmediğine Dair Beyan/Güveni Kötüye Kullanma)
• VEKALET ÜCRETİYLE İLGİLİ SÖZLEŞME YAPILIP YAPILMADIĞININ TESPİTİ (Sanık ve Şikayetçilerin Beyanlarına Başvurularak Suça Konu Dava Dosyaları ile Diğer Dosyalara Dair Vekalet Ücretleri ile İlgili Aralarında Sözleşme Yapılıp Yapılmadığının Tespiti - Yapıldıysa Hangi Ücrette Anlaştıklarının Sorulacağı)
• AVUKATLIK İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK (Sanığın Şikayetçiler Adına Yatırılmış Olan Parayı Haklı Olarak mı Elinde Tuttuğunun Tespiti/Uhdesinde Para Bulundurup Bulundurmadığının Araştırılacağı - Vekalet Ücretinin Tahsil Edilip Edilmediğinin Araştırılacağı/Dosyanın Bilirkişiye Tevdii/Vekalet Ücreti)
5237/m. 155
ÖZET : Güveni kötüye kullanma suçundan sanık hakkındaki yargılamada; tanık sıfatıyla dinlenen şahsın olaya dair bilgi ve görgüsü tespit edilerek sözleşmeyi imzalayan ve paranın ödenmesinden haberlerinin olup olmadığı ile paranın şikayetçilerin ellerine geçip geçmediğini bilip bilmediğinin sorulması gerekir.Sanığın hukuk mahkemesinde açtığı menfi tespit dava dosyasının getirtilerek onaylı bir suretinin denetime elverişli olacak şekilde dosya arasına konulmalıdır.Şikayetçilerin banka hesaplarına para yatırıp yatırmadıklarının tespiti bakımından, bankalardan bilgileri alınarak ve şikayetçi ilgili sözleşmeden haberinin olmadığını belirtmesine rağmen, davadan feragat edilmesine rıza gösterip göstermediğine dair beyanına başvurulması gerekir.Sanık ve şikayetçilerin beyanlarına başvurularak, suça konu dava dosyaları ile diğer dosyalara dair vekalet ücretleri ile ilgili aralarında sözleşme yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa hangi ücrette anlaştıkları yapılan masrafların tahsil edilip edilmediğinin sorulması ile buna dair belgelerinin olup olmadığı sorularak, sunmuş oldukları delillerle birlikte dosyanın kül halinde bilirkişiye tevdi edilmesi sonucunda, sanığın şikayetçiler adına yatırılmış olan paraya haklı olarak mı elinde tuttuğu, uhdesinde para bulundurup bulundurmadığı, avukatlık ilişkisinden kaynaklanan alacaklarını tahsil edip edemediği hususlarında rapor alındıktan sonra sanık hakkında karar verilmelidir.
DAVA : Güveni kötüye kullanma suçundan sanığın mahkûmiyetine dair hükümler, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR : Sanığın, şikâyetçilerden Y. B. vekili sıfatı ile borçlu ... hakkında ... İcra Müdürlüğü'nün 2007/4354 Esas sayılı takip dosyası üzerinden başlattığı ilam ve icra takiplerinden alacağa mahsuben 30.10.2007 tarihli reddiyat makbuzu ile 12.751,40 TL'yi tahsil ettiği halde, müvekkiline vermeyerek uhdesinde tuttuğu gibi tahsil edilen paranın iadesi için şikâyetçilerin gönderdiği ... Noterliği'nin 26.03.2008 tarih ve 14322 yevmiye sayılı ihtarnameye de cevap vermeyerek tahsil ettiği parayı uhdesinde tutmaya devam ettiği, yine ... İcra Müdürlüğü'nün 2007/4355 Sayılı dosyasında tahsil ettiği miktar olan 1.460,60 TL'yi Alanya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2007/341, ... İcra Mahkemesi'nin 2007/693 ve 694, Silifke 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2007/314 Esas sayılı dosyalardaki vekâlet ücreti alacağına dair hapis hakkını kullanarak uhdesinde tuttuğunun iddia edildiği olayda;
Sanığın aşamalardaki tüm savunmalarında, şikâyetçilerle aynı zamanda aile dostu olduklarını, S. O. ile eski eşi ... arasında yapılan ve kendisinin imzasının bulunmadığı 09.01.2008 tarihli sözleşmede, 2007/4354 ve 4355 Sayılı icra dosyalarındaki alacaklarının infaz edildiğini, bu sebeple davalarından feragat ettiklerini, şikâyetçi Yasemin'in başka şehirde okuyor olması sebebiyle onun imzasının bulunmadığını, ancak konudan haberdar olduğunu, nitekim ... hakkındaki davasından vazgeçtiğini, 1.460,60 TL'nin ise, katılanlar lehine takip ettiği suça konu dava ile birlikte bakmış olduğu diğer davaların vekâlet ücretlerine dair olduğunu, halen tahsil edemediği alacağı bulunduğunu, bu sebeple bu parayı alacaklarına mahsup ettiğini,
12.751,40 TL'yi S. O.'na vermesinden sonra, şikayetçinin ... Bankası Alanya şubesine yatırdığını hatırladığını belirtmesi ile 23.06.2008 tarihinde şikayetçiler tarafından sanığa çekilen ihtarnamede, paranın çekildiği tarih olan 30.10.2007'den yaklaşık 8 ay sonra bu paranın çekildiğini öğrendiklerini belirtmelerine rağmen, şikayetçi ... arasında yapılan 09.01.2008 tarihli sözleşmede, 2007/4354 ve 4355 Sayılı icra dosyalarında takip edilen alacaklarının infaz edildiğinin belirtilmesi ve taraf vekillerinin karşılıklı olarak 09.01.2008 tarihinde açmış oldukları davalardan feragat ettiklerinin anlaşılması ile çalışma hayatı içerisinde olan ve sürekli çek senetlerle alakası bulunan şikayetçi S. O.'nın sözleşmeyi okumadan imzaladığını, takip ettiği icra dosyalarına dair anlaşma yapıldığını bilmediğini belirtmesinin hayatın olağan akışına aykırı olması karşısında; maddi gerçeğin hiçbir kuşkuya yer vermeksizin ortaya çıkarılması bakımından,
... tanık sıfatıyla beyanlarına başvurularak, olaya dair bilgi ve görgüsü tespit edilip, sözleşmeyi imzalayan paranın ödenmesinden haberlerinin olup olmadığı ile paranın şikayetçilerin ellerine geçip geçmediğini bilip bilmediğinin sorulması,
Sanık tarafından hukuk mahkemesine açılan menfi tespit dava dosyasının getirtilerek onaylı bir suretinin denetime elverişli olacak şekilde dosya arasına konulması ile 30.10.2007 tarihinden 23.06.2008 gününe kadar şikayetçilerin banka hesaplarına para yatırıp yatırmadıklarının tespiti bakımından, ... bankası ile varsa diğer bankalardan şikayetçilere ait hesap ekstrelerinin istenilmesi ve şikayetçi ... sözleşmeden haberinin olmadığını belirtmesine rağmen, davadan feragat edilmesine rıza gösterip göstermediğine dair beyanına başvurulması,
Sanık ve şikayetçilerin beyanlarına başvurularak, suça konu dava dosyaları ile diğer dosyalara dair vekalet ücretleri ile ilgili aralarında sözleşme yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa hangi ücrette anlaştıkları yapılan masrafların tahsil edilip edilmediğinin sorulması ile buna dair belgelerinin olup olmadığı sorularak, sunmuş oldukları delillerle birlikte dosyanın kül halinde bilirkişiye tevdi edilmesi sonucunda, sanığın şikayetçiler adına yatırılmış olan paraya haklı olarak mı elinde tuttuğu, uhdesinde para bulundurup bulundurmadığı, avukatlık ilişkisinden kaynaklanan alacaklarını tahsil edip edemediği hususlarında rapor alındıktan sonra, sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurulması,
SONUÇ : Kanuna aykırı olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu sebeple yerinde görüldüğünden 5320 Sayılı Kanun'un 8. maddesine istinaden halen uygulanmakta olan 1412 Sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, 25.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg