AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y16CD E. 2015/6142-K. 2016/153

T.C.
YARGITAY
16. CEZA DAİRESİ
E. 2015/6142
K. 2016/153
T. 19.1.2016
• ASKERLİK GÖREVİNİ YAPANA HATALI TEBLİĞAT YAPILDIĞI (Sanığın Askerlik Görevini İfa Ettiği Halde Yasaya Aykırı Olarak Mernis Adresine Yapılmış Bulunan Tebliğatın Hatalı Olduğu - Sanığın Duruşmada Verdiği Savunma İçeriğinde Asker Olduğunu Beyan Ettiği/Sanığın Temyizinin Süresinde Olduğunun Kabul Edileceği/Hatalı Tebliğ)
• MERNİS ÜZERİNDEN TESPİT EDİLEN ADRESE YAPILAN TEBLİĞATIN HATALI OLDUĞU (Sanığın Duruşmada Verdiği Savunma İçeriğinde Asker Olduğunu Beyan Ettiği - Sanığın Temyizinin Süresinde Olduğunun Kabul Edileceği/Askerlik Görevini İfa Eden Sanığa Hatalı Tebliğat Yapıldığı/Temyiz Süresi/Tebliğat)
• BAŞKASINA AİT KİMLİK VEYA KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANMA SUÇU (Sanığın Tekerrüre Esas Mahkumiyeti Bulunduğunun Gözetileceği - Sanık Hakkında Uygulanan Ceza Hükmünün Hatalı Olduğunun Kabulü/Hak Yoksunluğu Hakkında Anayasa Mahkemesinin Kısmi İptal Kararının Gözetilmemesinin de Bozma Nedeni Olduğu)
5237/m. 53,58/6,267/1,268
ÖZET : Sanığın askerlik görevini ifa etmekte olduğu ve sanığa yapılması gereken tebliğatın yasaya aykırı olarak mernis adresine yapılmış olması nedeniyle sanığın temyizinin süresinde olduğu kabul edilmiştir.Sanığın mağdura ait kimlik bilgilerini kullanmak suretiyle başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma suçunu işleyen sanık hakkında uygulama maddesinin 5237 S.K. 267/1. M. yerine, anılan Kanunun 268. M.olarak gösterilmesi, tekerrüre esas mahkumiyeti bulunan sanık hakkında 5237 S.K. 58/6. M. uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi ve hak yoksunluğu hakkında Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının gözetilmemesi bozma nedenidir.Ancak bu hususlar yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması gerekir.
DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR : Sanığın 01.03.2013 tarihli duruşmadaki savunmasında halen ... Mekanize Tugayında asker olduğunu beyan eden ve tebliğ tarihinde askerlik görevinin ifa etmekte olan sanığa yapılması gereken tebligatın, Tebligat Kanununun 14. maddesi hükmüne göre yapılması gerekirken, mernis adresine yapılmış olması nedeniyle; sanığın temyizinin süresinde olduğu kabul edilerek yapılan incelemede,
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, o yer Cumhuriyet savcısının ve sanığın yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
1-) Mağdur ... ...'ye ait kimlik bilgilerini kullanmak suretiyle başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma suçunu işleyen sanık hakkında uygulama maddesinin TCK'nın268/1. maddesi yollamasıyla aynı Kanunun 267/1. maddesi yerine, anılan Kanunun 268. maddesi olarak gösterilmesi,
2-) Tekerrüre esas mahkumiyeti bulunan sanık hakkında 5237 Sayılı TCK'nın 58/6. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,
3-) Anayasa Mahkemesi'nin 24.11.2015 tarih ve 29542 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih, 2014/140 E, 2015/85 Sayılı iptal kararı ile TCK'nın53. maddesindeki bazı düzenlemelerin iptal edilmiş olması sebebiyle bu karar doğrultusunda hüküm kurulmasında zorunluluk bulunması,
SONUÇ : Kanuna aykırı olup, hükmün bu sebeple BOZULMASINA, bu hususun yeniden yargılama yapılmaksızın CMUK'nın 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, sanık hakkındaki hükmün ilk fıkrasının başına TCK'nın 268. maddesi delaletiyle ibaresinden sonra “267/1 maddesi uyarınca” ibaresinin eklenmesi, hüküm fıkrasına "Sanık hakkında adli sicil kaydındaki tekerrüre esas Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 28.11.2005 tarih ve 2004/124-2005/992 Sayılı ilamı nedeniyle, 5237 Sayılı TCK'nın 58/6-7. maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazdan sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına" fıkrasının eklenmesi ile hükümdeki TCK'nın 53. maddesinin uygulanmasına dair kısımlarının bütünüyle çıkarılarak yerine "Anayasa Mahkemesi'nin 24.11.2015 tarih ve 29542 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih, 2014/140 E, 2015/85 Sayılı iptal kararı doğrultusunda yürürlükte bulunan TCK'nın 53. maddesinin sanık hakkında uygulanmasına" ibaresinin eklenmesi suretiyle, diğer yönleri usul ve kanuna uygun olan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 19.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg