AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y17CD E. 2015/17893-K. 2016/1247

T.C.
YARGITAY
17. CEZA DAİRESİ
E. 2015/17893
K. 2016/1247
T. 9.2.2016
• HIRSIZLIK (Hükümlünün Temyizi Tabi Suçlarının Vasıf Tayinine ve Uygulanacak Olan Yasa ve Maddelerin Tespitine Dair Önemli Evrakların Dosya Arasında Bulunmadığının Anlaşılması Karşısında Denetime Olanak Sağlayacak Şekilde Anılan Dosya Aslı veya Tamamının Okunaklı ve Onaylı Fotokopisi Temin Edilip Eklenerek Hüküm Kurulması Gerektiği)
• LEHE KANUN UYGULAMASI (Hırsızlık - Hükümlü Yararına Olan Hükmün Önceki ve Sonraki Kanunların İlgili Bütün Hükümleri Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Birbirleriyle Karşılaştırılması Suretiyle Bulunacağı/Her İki Yasaya Göre Denetime Olanak Sağlayacak Şekilde Uygulanan Yasa Maddeleriyle Verilmesi Gereken Cezaların Ayrı Ayrı Tespit Edilip Sonuç Cezalar Karşılaştırılarak Lehe Yasa Değerlendirmesi Yapılacağı)
5252/m.9/3
ÖZET : 1-Hükümlünün temyizi tabi suçlarının vasıf tayinine ve uygulanacak olan yasa ve maddelerin tespitine dair önemli evrakların dosya arasında bulunmadığının anlaşılması karşısında; denetime olanak sağlayacak şekilde anılan dosya aslı veya tamamının okunaklı ve onaylı fotokopisi temin edilip, eklenerek hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi, 2-Hükümlü yararına olan hükmün önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle bulunacağından, her iki yasaya göre denetime olanak sağlayacak şekilde uygulanan yasa maddeleriyle verilmesi gereken cezalar ayrı ayrı tespit edilip sonuç cezalar karşılaştırılarak lehe yasa değerlendirmesi yapılması ve temel cezanın ne şekilde saptanacağının belirlenmesi ile bireyselleştirme amacına yönelik takdir hakkının kullanılması ve önceki yasaya göre suçların yasal öğelerinde yapılan değişikliklerin tartışılması için duruşma açılmasının zorunlu bulunduğu gözetilmeden eksik ve denetime olanak vermeyecek şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle incelenerek, gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1-)Hükümlü müdafinin temyiz talebi hakkında yapılan incelemede;
Asliye Ceza Mahkemesi'nin 12.09.1995 gün, 1990/37 Esas ve 1995/392 Karar sayılı kararının 27.08.1996 tarihinde kesinleşmesi ile avukatın müdafilik görevinin son bulduğu, hükümlüye Yargıtay 6. Ceza Dairesi'nin 2013/18291 Esas, 2014/19566 Karar ve 11.11.2014 tarihli ilamı doğrultusunda “avukatın yasa yoluna başvurmasına onay verip-vermediği, onay verdiği takdirde temyiz incelemesinin yapılacağı, onay vermediği takdirde ise temyiz incelemesi yapılmadan dosyanın mahalline iade edileceği” ihtarının hükümlüye tebliğ edildiği ve hükümlünün kendisinin temyiz dilekçesi verdiği ancak müdafinin temyizine onay verdiğine dair bir beyanının olmadığının anlaşılması karşısında: Avukatın hükümlü bakımından hükmü temyiz hakkı bulunmadığından temyiz talebinin 5320 Sayılı Kanun'un 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 Sayılı CMUK'nun 317. maddesi uyarınca tebliğname gibi REDDİNE,
2-)Hükümlünün temyiz talebi hakkında yapılan incelemede;
1-)Hükümlünün temyizi tabi suçlarının vasıf tayinine ve uygulanacak olan yasa ve maddelerin tespitine dair önemli evrakların dosya arasında bulunmadığının anlaşılması karşısında; denetime olanak sağlayacak şekilde anılan dosya aslı veya tamamının okunaklı ve onaylı fotokopisi temin edilip, eklenerek hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi,
2-)5252 Sayılı Kanun'un 9/3. maddesi uyarınca hükümlü yararına olan hükmün önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle bulunacağından, her iki yasaya göre denetime olanak sağlayacak şekilde uygulanan yasa maddeleriyle verilmesi gereken cezalar ayrı ayrı tespit edilip sonuç cezalar karşılaştırılarak lehe yasa değerlendirmesi yapılması ve temel cezanın ne şekilde saptanacağının belirlenmesi ile bireyselleştirme amacına yönelik takdir hakkının kullanılması ve önceki yasaya göre suçların yasal öğelerinde yapılan değişikliklerin tartışılması için duruşma açılmasının zorunlu bulunduğu gözetilmeden dosya üzerinde yazılı şekilde eksik ve denetime olanak vermeyecek şekilde hüküm kurulması,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, hükümlünün temyiz nedeni bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan sebeplerle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 09.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg