AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y17CD E. 2015/28134-K. 2016/2127

T.C.
YARGITAY
17. CEZA DAİRESİ
E. 2015/28134
K. 2016/2127
T. 23.2.2016
• HIRSIZLIK SUÇU (Hak Yoksunluklarının Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu - Sanığın Öldüğünün Anlaşılması Hâlinde Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verilmesinde Zorunluluk Bulunduğu)
• HAK YOKSUNLUĞU (Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı Doğrultusunda 5237 S. TCK'nun 53. Md. Hükmündeki Hak Yoksunluklarının Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu - Hırsızlık Suçu)
• TEMYİZ İNCELEMESİNDEN ÖNCE SANIĞIN ÖLMESİ (Müsadereye Tâbi Eşya Olsun ya da Olmasın 5237 S. TCK'nun 64. Md. Hükmü Uyarınca Hükmün Bozulmasıyla Yetinilmesi Müteakip İşlemlerin İse Mahkemesince Yapılması Gerektiği - Hırsızlık)
• KAMU DAVASININ DÜŞMESİ (Uyaptan Alınan Nüfus Kaydına Göre Sanığın Öldüğünün Belirtilmiş Olması Karşısında Sanığın Öldüğünün Anlaşılması Hâlinde Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verilmesinde Zorunluluk Bulunduğu - Hırsızlık)
5237/m.53,64
ÖZET : Anayasa Mahkemesi'nin, TCK'nın 53. maddesine dair olan, iptal kararı doğrultusunda TCK'nın 53. maddesindeki hak yoksunluklarının yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunmaktadır. Öte yandan, temyiz incelemesinden önce sanığın ölmesi hâlinde, müsadereye tâbi eşya olsun ya da olmasın, 5237 Sayılı TCK'nın 64. maddesi uyarınca hükmün bozulmasıyla yetinilmesi, müteakip işlemlerin ise; mahkemesince yapılması gerekir. UYAP'tan alınan nüfus kaydına göre, sanığın öldüğünün belirtilmiş olması karşısında; 5271 Sayılı CMK'nın 223/8 ve TCK'nın 64/1. maddeleri uyarınca sanığın öldüğünün anlaşılması hâlinde kamu davasının düşürülmesine karar verilmesinde zorunluluk bulunması bozmayı gerektirmiştir.
DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle incelenerek, gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1-)Sanıklar ..., ... ve ... hakkında kurulan hükmün yapılan incelemesinde;
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun sanıklar tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, diğer temyiz nedenleri yerinde görülmemiştir.
Ancak;
T.C. Anayasa Mahkemesi'nin, TCK'nın 53. maddesine dair olan, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararının, 24.11.2015 gün ve 29542 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olması sebebiyle iptal kararı doğrultusunda TCK'nın 53. maddesindeki hak yoksunluklarının yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanıklar ... ve ... müdafileri ile sanık ...'ın temyiz nedenleri bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan sebeple tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 Sayılı Kanun'un 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 Sayılı CMUK'nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasından “T.C. Anayasa Mahkemesi'nin, TCK'nın 53. maddesine dair olan, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararının 24.11.2015 gün ve 29542 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olmasından kaynaklanan zorunluluk nedeniyle; "TCK'nın 53. maddesinin uygulanmasına dair olan tüm kısımların” çıkartılması ile yerlerine “TCK'nın 53. maddesinin Anayasa Mahkemesi'nin 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararı da gözetilmek suretiyle uygulanmasına” ibaresi yazılmak suretiyle, diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
2-)Sanık ... hakkında kurulan hükmün yapılan incelemesinde;
Dairemizce de benimsenen ve Y.C.G.K.'nın 05.03.2013 günlü, 2012/1-1560 Esas ve 2013/81 Karar sayılı ve aynı tarihli 2013/8-131 Esas ve 2013/75 Karar sayılı içtihatlarında da belirtildiği üzere, temyiz incelemesinden önce sanığın ölmesi hâlinde, müsadereye tâbi eşya olsun ya da olmasın, 5237 Sayılı TCK'nın 64. maddesi uyarınca hükmün bozulmasıyla yetinilmesi, müteakip işlemlerin ise; mahkemesince yapılması gerekir.
UYAP'tan alınan nüfus kaydına göre, sanığın 24.06.2015 tarihinde öldüğünün belirtilmiş olması karşısında; 5271 Sayılı CMK'nın 223/8 ve TCK'nın 64/1. maddeleri uyarınca sanığın öldüğünün anlaşılması hâlinde kamu davasının düşürülmesine karar verilmesinde zorunlululuk bulunması,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık ...'nın temyiz nedeni yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan sebeple 1412 Sayılı CMUK'nun 321. maddesi uyarınca, tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, 23.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg