AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y18CD E. 2015/10293-K. 2016/2051

T.C.
YARGITAY
18. CEZA DAİRESİ
E. 2015/10293
K. 2016/2051
T. 8.2.2016
• HAKARET SUÇU (Müştekinin Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi Nazara Alınmaksızın Sanık Hakkında Hakaret Suçundan Açılan Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verilmesi Gerekirken Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi Dikkate Alınmadan Kurulan Mahkumiyet Hükmünün Hukuka Aykırı Olduğu)
• ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR (Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı İşlenen Hariç Hakaret Suçunun Soruşturulması ve Kovuşturulmasının Mağdurun Şikâyetine Bağlı Olduğu - Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi Dikkate Alınmadan Kurulan Mahkumiyet Hükmünün Hukuka Aykırı Olduğu)
• ŞİKAYETTEN VAZGEÇME (Dilekçesi Nazara Alınarak Sanık Hakkında Hakaret Suçundan Açılan Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verilmesi Gerektiği - Kurulan Mahkumiyet Hükmünün Hukuka Aykırı Olduğu)
• KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ (Müştekinin Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi Nazara Alınarak Sanık Hakkında Hakaret Suçundan Açılan Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verilmesi Gerektiği)
5237/m.73/4,125,131/1
5271/m.223/8
ÖZET : Müştekinin şikayetten vazgeçme dilekçesi nazara alınmaksızın, sanık hakkında hakaret suçundan açılan kamu davasının, TCK'nın 73/4 ve CMK'nın 223/8. maddeleri gereğince düşürülmesine karar verilmesi gerekirken, şikayetten vazgeçme dilekçesi dikkate alınmadan kurulan mahkumiyet hükmü hukuka aykırıdır.
DAVA : Hakaret suçundan sanık R. B.'ın, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125/1-2, 62/1 ve 52/2. maddeleri uyarınca 1.500 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair, Kayseri 4. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 08/04/2014 tarihli ve 2013/398 esas, 2014/370 Sayılı kararını, Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozulmasının istenilmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 14/07/2014 gün ve 252481 Sayılı istem yazısıyla Dairemize gönderilen dava dosyası incelendi:
KARAR : İstem yazısında; “Dosya kapsamına göre, sanığa isnat edilen 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125/1-2. maddesi kapsamında kalan hakaret suçunun takibi şikâyete bağlı suçlardan olmasına nazaran, müşteki S. A.'un 05/12/2013 havale tarihli dilekçesiyle şikâyetinden vazgeçtiği gözetilerek, sanık hakkındaki kamu davasının, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/8. maddesi hükmünce düşürülmesine karar vermek gerekirken yazılı olduğu şekilde mahkumiyet hükmü kurulmasında isabet görülmemiştir.” denilmektedir.
Hukuksal Değerlendirme:
5237 Sayılı TCK'nın 131/1. maddesinde, “Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hariç; hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikâyetine bağlıdır." hükmüne yer verildiği,
Aynı Kanun'un 73. maddesinin 4. fıkrasında ise, “Kovuşturma yapılabilmesi şikayete bağlı suçlarda kanunda aksi yazılı olmadıkça suçtan zarar gören kişinin vazgeçmesi davayı düşürür."hükümleri düzenlenmiştir.
5271 Sayılı CMK'nın 223. maddesinin 8. fıkrasında da, “Türk Ceza Kanununda öngörülen düşme sebeplerinin varlığı yada soruşturma yada kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde, davanın düşmesine karar verilir." hükmü yer almaktadır.
İncelenen dosyada;müşteki S. A.'un 05/07/2013 havale tarihli, şikayetten vazgeçme dilekçesi nazara alınmaksızın, sanık hakkında hakaret suçundan açılan kamu davasının, TCK'nın 73/4 ve CMK'nın 223/8. maddeleri gereğince düşürülmesine karar verilmesi gerekirken, şikayetten vazgeçme dilekçesi dikkate alınmadan kurulan mahkumiyet hükmü hukuka aykırıdır.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle;
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının düzenlediği tebliğnamedeki düşünce, yapılan açıklamalara göre yerinde görüldüğünden,
1-) Hakaret suçundan sanık R. B. hakkında,Kayseri 4. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 08/04/2014 tarihli ve 2013/398 esas, 2014/370 Sayılı kararının, 5271 Sayılı CMK'nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA,
2-) CMK'nın 309/4-b maddesi gereğince, sanığa şikayetten vazgeçmeyi kabul edip etmediğinin sorulmaması nedeniyle, sonraki işlemlerin mahallinde tamamlanmasına, 08.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg