AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y18CD E. 2015/18162-K. 2016/2093

T.C.
YARGITAY
18. CEZA DAİRESİ
E. 2015/18162
K. 2016/2093
T. 8.2.2016
• HAKARET (Kişilere Yönelik Her Türlü Ağır Eleştiri veya Rahatsız Edici Sözlerin Hakaret Suçu Bağlamında Değerlendirilmemesi Gerektiği/Sanığın Tartışma Sırasında Kullandığı “Sen Paralı Askersin Biz Ne Dersek O Olur Sizin Arzunuz Olmaz Siz Paralı Kölesiniz" Şeklindeki Sözlerin Ağır Eleştiri ve Kaba Hitap Tarzı Niteliğinde Olduğu Gözetilmeden Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Doğru Görülmediği)
• SANIĞIN AĞIR ELEŞTİRİ VE KABA HİTAP TARZI NİTELİĞİNDEKİ SÖZLERİ (Sanığın "Sen Paralı Askersin Biz Ne Dersek O Olur Sizin Arzunuz Olmaz Siz Paralı Kölesiniz" Şeklindeki Sözlerinin Ağır Eleştiri ve Kaba Hitap Tarzı Niteliğinde Olduğu/Hakaret Suçundan Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği)
5237/m.125
ÖZET : Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Somut olayda, sanığın tartışma sırasında kullandığı “sen paralı askersin, biz ne dersek o olur, sizin arzunuz olmaz, siz paralı kölesiniz" şeklindeki sözlerin ağır eleştiri ve kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu gözetilmeden, mahkumiyet kararı verilmesi hatalıdır.
DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir, bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Somut olayda, sanığın tartışma sırasında kullandığı “sen paralı askersin, biz ne dersek o olur, sizin arzunuz olmaz, siz paralı kölesiniz" şeklindeki sözlerin ağır eleştiri ve kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu gözetilmeden, mahkumiyet kararı verilmesi,
SONUÇ : Kanuna aykırı ve sanığın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnamedeki görüşe uygun olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 08.02.2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg