AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y19CD E. 2015/12479-K. 2016/1605

T.C.
YARGITAY
19. CEZA DAİRESİ
E. 2015/12479
K. 2016/1605
T. 10.2.2016
• TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN'A MUHALEFET SUÇU (Adli Emanet ve Güven Senedinde Bulunan Eşyaların 5237 S. T.C.K.'nun 54. Md. Gereğince Müsaderesi Yerine Müsadere Hükmü İçermeyen 1219 S. Kanun'un Ek. 7/2-2. Cümlesine Göre Müsadere Kararı Verilmesinin Doğru Olmadığı)
• MÜSADERE (1219 S. Kanuna Muhalefet Suçu - Mahkemece Müsadere Hükmü İçermeyen 1219 S. Kanun'un Ek. 7/2-2. Cümlesine Göre Müsadere Kararı Verilmesinde İsabet Bulunmadığı/5237 S. T.C.K.'nun 54. Md. Gereğince Müsaade Kararı Verileceği)
5237/m.54
1219/m.Ek.7/2-2
ÖZET : Dava; 1219 sayılı kanuna muhalefet suçuna ilişkindir. Adli emanet ve güven senedinde bulunan eşyaların 5237 Sayılı TCK'nın 54. maddesi gereğince müsaderesi yerine müsadere hükmü içermeyen 1219 Sayılı Kanun'un Ek. 7/2-2. cümlesine göre müsadere kararı verilmesi doğru değildir.
DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Sanığın diş protez teknisyeni olduğuna dair belgesinin dosya içinde bulunması karşısında; belgeli diş protez teknisyeni olan sanığın eyleminin 1219 Sayılı Kanun'un ek 7. maddesi kapsamında kaldığı ve aynı Kanun'un 5728 Sayılı Kanun ile değişik ek 7/2. maddesi delaletiyle 41. maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde doğrudan 5728 Sayılı Kanun ile değişik 1219 Sayılı Kanun'un 41. maddesi uyarınca ceza tayini, sonuca etkili görülmediğinden bozma sebebi yapılmamıştır.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Yükletilen suçun sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,
Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanun'da öngörülen suç tipine uyduğu,
Anlaşılmış ve ileri sürülen başkaca temyiz nedenleri yerinde görülmediği gibi hükmü etkileyecek oranda hukuka aykırılığa da rastlanmamıştır.
Ancak;
1-)Kasıtlı suçtan hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak sanık hakkında 5237 Sayılı TCK'nın 53. maddesi uyarınca hak yoksunluklarına hükmedilmiş ise de, 24/11/2015 tarih ve 29542 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı kararı ile anılan maddenin bazı hükümlerinin iptal edilmiş olması sebebiyle yeniden değerlendirme yapılması zorunluluğu,
2-)Adli emanet ve güven senedinde bulunan eşyaların 5237 Sayılı TCK'nın 54. maddesi gereğince müsaderesi yerine müsadere hükmü içermeyen 1219 Sayılı Kanun'un Ek. 7/2-2. cümlesine göre müsadere kararı verilmesi,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş ve sanık müdafiinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA, bu aykırılık yeniden yargılama yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte olduğundan, 5320 Sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK'nın 322. maddesi uyarınca, hükümden TCK'nın 53. maddesinin uygulanmasına dair bölümün çıkartılıp, yerine ''24/11/2015 tarih ve 29542 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı iptal kararı da gözetilerek, kasıtlı suçtan hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, TCK'nın 53. maddesinin uygulanmasına," ve müsadereye dair kısımdan ''1219 Sayılı Kanun'un Ek. 7/2-2. cümlesi'' ibaresi çıkarılarak yerlerine ''5237 Sayılı TCK'nın 54. maddesi'' ibarelerinin yazılmak suretiyle, başkaca yönleri kanuna uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 10.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg