AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y19CD E. 2015/19700-K. 2016/1563

T.C.
YARGITAY
19. CEZA DAİRESİ
E. 2015/19700
K. 2016/1563
T. 10.2.2016
• SERMAYE PİYASASI KANUNU'NA MUHALEFET (Sanıkların Aynı Suç İşleme Kararı İle Farklı Zamanlarda Çeşitli Kişilerden Para Toplayarak İzinsiz Şekilde Sermaye Piyasası Faaliyetinde Bulunmaları ve Yetki Belgeleri Olmaksızın İlan ve Reklamlarında Sermaye Piyasası Faaliyetinde Bulundukları İzlenimi Yaratacak Şekilde İbareler Kullanmaları Eylemlerinin Zincirleme Şekilde İşlenmiş Tek Bir Suçu Meydana Getirdiği)
• ÇEŞİTLİ KİŞİLERDEN PARA TOPLAYARAK İZİNSİZ ŞEKİLDE SERMAYE PİYASASI FAALİYETİNDE BULUNMAK (Sanıkların Aynı Suç İşleme Kararı İle Farklı Zamanlarda Çeşitli Kişilerden Para Toplayarak Eylemi Gerçekleştirdikleri/Eylemlerinin Zincirleme Şekilde İşlenmiş Tek Bir Suçu Meydana Getirdiği - 2499 S.K. Muhalefet Suçundan Yargılama Yapılan Diğer Dava Dosyasının İnceleneceği Mümkünse Birleştirileceği)
• SUÇ TARİHİ (Sanıkların Sermaye Piyasası Kanununa Aykırı Olarak Belirli Bir Kazanç Vaadinde Bulunup Çok Sayıda Kişiden Para Toplayarak İzinsiz Şekilde Portföy Yöneticiliği Yaptığı - Denetleme Raporunda Sanıklardan Birine Ait Bulunan Hesapta Belirtilen Tarihe Kadar Hisse Senedi Alım Satım İşlemlerinin Yapıldığının Belirtilmesi Karşısında Gerekçeli Kararda Yanlış Yazılan Suç Tarihinin Gözetilmesi Gerektiği)
• ZİNCİRLEME SUÇ (2499 S.K.Muhalefet - Sanıkların Aynı Suç İşleme Kararı İle Farklı Zamanlarda Çeşitli Kişilerden Para Toplayarak İzinsiz Şekilde Sermaye Piyasası Faaliyetinde Bulunmaları ve Yetki Belgeleri Olmaksızın İlan ve Reklamlarında Sermaye Piyasası Faaliyetinde Bulundukları İzlenimi Yaratacak Şekilde İbareler Kullanmaları Eylemlerinin Zincirleme Şekilde İşlenmiş Tek Bir Suçu Meydana Getirdiğinin Kabulü Gerekeceği)
5237/m.43,53
ÖZET : 1- Sanıkların aynı suç işleme kararı ile farklı zamanlarda çeşitli kişilerden para toplayarak izinsiz şekilde sermaye piyasası faaliyetinde bulunmaları ve yetki belgeleri olmaksızın ilan ve reklamlarında sermaye piyasası faaliyetinde bulundukları izlenimi yaratacak şekilde ibareler kullanmaları eylemlerinin zincirleme şekilde işlenmiş tek bir suçu meydana getirdiğinin anlaşılması karşısında,anılan dava dosyasının akıbeti araştırılarak mümkünse birleştirilmesi mümkün olmadığı takdirde dava dosyası getirtilip incelenerek bu davayı ilgilendiren delillerin onaylı örneklerinin dava dosyasına intikal ettirilmesi ve sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği,
2-Dosyada bulunan denetleme raporunda sanıklardan birine ait bulunan hesapta belirtilen tarihe kadar hisse senedi alım satım işlemlerinin yapıldığının belirtilmesi karşısında, gerekçeli kararda yanlış yazılan suç tarihinin gözetilmemesi bozmayı gerektirmiştir.
DAVA : Yerel Mahkemece bozma üzerine verilen hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Sanıklar hakkında hürriyeti bağlayıcı ceza yanında hükmolunan adli para cezalarının ertelenemeyeceğinin gözetilmemesi, karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
1-) Sanıkların, 2002-2005 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırı olarak belirli bir kazanç vaadinde bulunup çok sayıda kişiden para toplayarak izinsiz şekilde portföy yöneticiliği yaptıkları ve yetki belgeleri olmaksızın ilan ve reklamlarında sermaye piyasası faaliyetinde bulundukları izlenimi yaratacak şekilde kelime ve ibareler kullandıklarının iddia ve kabul edildiği olayda; sanıklar hakkında farklı mağdurlara yönelik benzer eylemleri sebebiyle Asliye Ceza Mahkemesi'nin ... Esas sayılı dosyasında da 2499 Sayılı Kanuna aykırılık suçundan yargılama yapıldığı ve her iki davanın dayanağını denetleme raporunun oluşturduğu, sanıkların aynı suç işleme kararı ile farklı zamanlarda çeşitli kişilerden para toplayarak izinsiz şekilde sermaye piyasası faaliyetinde bulunmaları ve yetki belgeleri olmaksızın ilan ve reklamlarında sermaye piyasası faaliyetinde bulundukları izlenimi yaratacak şekilde ibareler kullanmaları eylemlerinin zincirleme şekilde işlenmiş tek bir suçu meydana getirdiğinin anlaşılması karşısında, yukarda anılan dava dosyasının akıbeti araştırılarak mümkünse birleştirilmesi mümkün olmadığı takdirde dava dosyası getirtilip incelenerek bu davayı ilgilendiren delillerin onaylı örneklerinin dava dosyasına intikal ettirilmesi ve sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, eksik kovuşturma ile yetinilerek mahkumiyet kararları verilmesi,
2-) Kabule göre de;
a-) Dosyada bulunan denetleme raporunda sanıklardan birine ait bulunan hesapta belirtilen tarihe kadar hisse senedi alım satım işlemlerinin yapıldığının belirtilmesi karşısında, gerekçeli kararda yanlış yazılan suç tarihinin gözetilmemesi,
b-) Kasıtlı suçtan hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak sanıklar hakkında 5237 Sayılı TCK'nın 53. maddesi uyarınca hak yoksunluklarına hükmedilmiş ise de, 24/11/2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli kararı ile anılan maddenin bazı hükümlerinin iptal edilmiş olması sebebiyle yeniden değerlendirme yapılması zorunluluğu,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş ve sanıklar müdafiinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak HÜKÜMLERİN 5320 Sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 10.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg