AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y19CD E. 2015/5862-K. 2016/5489

T.C.
YARGITAY
19. CEZA DAİRESİ
E. 2015/5862
K. 2016/5489
T. 8.3.2016
• FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU'NA MUHALEFET SUÇU (Sanık Hakkında Suç Tarihi İtibariyle Lehe Bulunan 5846 S. Kanun'un 81/9-1-A Md. İle 01.01.2009 Tarihinde Yürürlüğe Giren T.C.K.'nun 5. Md. Hükmü Gözetilerek T.C.K.'nun 58. Md. Uygulanmak Suretiyle Hüküm Kurulacağı)
• BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa Muhalefet Suçu - Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 Gün 2014/140-2015/85 Esas ve Karar Sayılı Kararı İle T.C.K.'nun Bazı 53. Md. Bazı Hükümlerinin İptal Edilmiş Olması Sebebiyle Yeniden Değerlendirme Yapılması Zorunlu Olduğu)
• SUÇTA TEKERRÜR (Sanık Hakkında Suç Tarihi İtibariyle Lehe Bulunan 5846 S. Kanun'un 81/9-1-A Md. İle 01.01.2009 Tarihinde Yürürlüğe Giren T.C.K.'nun 5. Md. Hükmü Gözetilerek T.C.K.'nun 58. Md. Uygulanmak Suretiyle Hüküm Kurulacağı - Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa Muhalefet Suçu)
5846/m.75/ son,89/9-1-a
5237/m.5,58
ÖZET : Dava; fikir ve sanat eserleri kanununa muhalefet suçuna ilişkindir. Hüküm tarihi itibariyle lehe aleyhe değerlendirmesi yapıldığında 5846 Sayılı Kanun'un 75/ son maddesinin uygulanamayacağı, buna karşın 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren ancak TCK'nın 5. maddesi gereğince, 5846 Sayılı Kanun'un 75/ son maddesindeki özel tekerrür düzenlemesi sebebiyle uygulanmayan TCK'nın 58. maddesindeki tekerrür hükümlerinin uygulanabileceği anlaşıldığından, sanık hakkında, suç tarihi itibariyle lehe bulunan 5846 Sayılı Kanun'un 81/9-1-a maddesiyle 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren TCK'nın 5. maddesi hükmü gözetilerek TCK'nın 58. maddesi uygulanmak suretiyle hüküm kurulması gerekir.
Kasıtlı suçtan hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak sanık hakkında 5237 Sayılı TCK'nın 53. maddesi uyarınca hak yoksunluklarına hükmedilmiş ise de, Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 Gün 2014/140-2015/85 Esas ve Karar sayılı kararı ile anılan maddenin bazı hükümlerinin iptal edilmiş olması sebebiyle yeniden değerlendirme yapılması zorunluluğu bozmayı gerektirmiştir.
DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1-)03.03.2004 tarihli 5101 Sayılı Kanun'un 21. maddesiyle yürürlüğe giren 5846 Sayılı Kanun'un 75/ son maddesindeki özel tekerrür kuralının, hükümden önce 08.02.2008 tarih ve ... sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 23.01.2008 gün ve 5728 Sayılı Kanun'un 140. maddesiyle değişik 5846 Sayılı Kanun'un 75. maddesindeki yeni düzenlemesinde yer almadığı, bu tarihten sonraki suçlar yönünden özel tekerrür hükmünün uygulanamayacağı, 5237 Sayılı Kanun'un 5. maddesinde yer alan "Bu Kanun'un genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır." düzenlemesi uyarınca 01.01.2009 tarihinden itibaren özel kanunların TCK'nın genel hükümlerine aykırı hükümlerinin uygulanamayacağı cihetle, hüküm tarihi itibariyle lehe aleyhe değerlendirmesi yapıldığında 5846 Sayılı Kanun'un 75/ son maddesinin uygulanamayacağı, buna karşın 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren ancak TCK'nın 5. maddesi gereğince, 5846 Sayılı Kanun'un 75/ son maddesindeki özel tekerrür düzenlemesi sebebiyle uygulanmayan TCK'nın 58. maddesindeki tekerrür hükümlerinin uygulanabileceği anlaşıldığından, sanık hakkında, suç tarihi itibariyle lehe bulunan 5846 Sayılı Kanun'un 81/9-1-a maddesiyle 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren TCK'nın 5. maddesi hükmü gözetilerek TCK'nın 58. maddesi uygulanmak suretiyle hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde uygulama yapılması,
2-)Kasıtlı suçtan hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak sanık hakkında 5237 Sayılı TCK'nın 53. maddesi uyarınca hak yoksunluklarına hükmedilmiş ise de, 24/11/2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli kararı ile anılan maddenin bazı hükümlerinin iptal edilmiş olması sebebiyle yeniden değerlendirme yapılması zorunluluğu,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş ve sanığın temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN 5320 Sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 08.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg