AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y2CD E. 2014/19325-K. 2015/23999

T.C.
YARGITAY
2. CEZA DAİRESİ
E. 2014/19325
K. 2015/23999
T. 24.12.2015
• HIRSIZLIK ( Sanığın Çelik Kasanın Yerini Söyleyerek Çelik Kasa İçinde Bulunan Kredi Kartları İle Para Dışında Kısmi İadeyi Sağladığı - Kısmi İade Nedeniyle Mağdurdan Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmasına Rızası Olup Olmadığı Sorularak ve Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanma Koşuları Araştırılarak Karar Verileceği )
• SANIĞIN ÇALDIĞI ÇELİK KASANIN YERİNİ SÖYLEYEREK KISMİ İADEYİ SAĞLAMASI ( Sanığın Çelik Kasanın Yerini Söyleyerek Çelik Kasa İçinde Bulunan Kredi Kartları İle Para Dışında Kısmi İadeyi Sağladığı - Kısmi İade Nedeniyle Mağdurdan Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmasına Rızası Olup Olmadığı Sorularak ve Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanma Koşuları Araştırılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
• SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ ( Hırsızlık Olayının Gece Saatlerinde Gerçekleştiği - Eylemin Gece Vakti İşlendiğine İlişkin Hükümlerin Uygulanması Gerektiği )
• TANINMAMAK İÇİN TEDBİR ALARAK İŞLENEN NİTELİKLİ HIRSIZLIK ( Sanığın Hırsızlık Eylemini Gerçekleştirirken Tanınmamak İçin Yüzünü Eşarp İle Kapattığını Belirttiği - Eylemin Tanınmamak İçin Tedbir Alarak İşlenen Nitelikli Hırsızlık Suçunu Oluşturduğunun Gözetileceği )
5237/m. 142/2-f, 143/1, 168
ÖZET : Sanık hakkında hırsızlık suçundan mahkumiyet hükmü verilmiştir.
Sanığın, kolluk görevlileri tarafından yakalanmasından sonra, çelik kasanın yerini söylemesi üzerine, çelik kasa içinde bulunan kredi kartları ile para dışında kısmi iadeyi sağladığı anlaşılmıştır. Kısmi iade nedeniyle mağdurdan, sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına rızası olup olmadığı sorularak etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanma koşulları araştırılarak karar verilmesi gerekir.
Hırsızlık olayının gece saatlerinde gerçekleştiği anlaşılmıştır. Eylemin gece vakti işlendiğine ilişkin hükümlerin uygulanması gerekir.
Sanığın beyanlarında, hırsızlık eylemini gerçekleştirirken, tanınmamak için yüzlerini eşarp ile kapattığını belirtmiştir. Eylemin tanınmamak için tedbir alarak işlenen nitelikli hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmelidir.
DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR : 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin 24/11/2015 tarihinde yürürlüğe giren 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı da nazara alınarak bu maddede öngörülen hak yoksunluklarının uygulanmasının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.
Sanıklar hakkında 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesinin uygulanması sırasında indirim oranının 1/6 yerine ½ olarak yazılması mahallinde düzeltilebilir maddi hata olarak görülmüştür.
I-Sanıklar hakkında konut dokunulmazlığını bozma , mala zarar verme , banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçları ile sanık H. Ç. hakkında ayrıca hırsızlık suçundan verilen mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde ;
Hüküm tarihine kadar yapılan yargılama gideri toplamı, 5271 sayılı CMK'nın 324/4 maddesinde atıfta bulunulan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 106. maddesindeki terkin edilmesi gereken tutar olan 20 TL'den az olduğu halde yargılama giderinin sanıklardan tahsiline karar verilmiş ise de, hüküm kesinleşinceye kadar yapılacak yargılama giderlerinin de toplam yargılama gideri kapsamında olması nedeniyle hükmün kesinleştiği tarihte sanıklardan tahsili gereken yargılama giderinin yukarda açıklanan terkin edilmesi gereken miktardan az olması halinde Devlet Hazinesi üzerinde bırakılmasının infaz aşamasında değerlendirilmesi mümkün görülmüştür.
Tüm dosya içeriğinden, hırsızlık olayının gece saat 03:07 sıralarında gerçekleştiğinin, anlaşılması karşısında; eylemin 5237 sayılı TCK'nın 6/1-e maddesi gereğince gece vakti işlendiği ve aynı Yasa'nın 143/1. maddesi gereğince uygulama yapılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi ve sanık Tansel'in beyanlarında, hırsızlık eylemini gerçekleştirirken, tanınmamak için yüzlerini eşarp ile kapattıklarını belirtmesi karşısında, eylemin 5237 sayılı TCK'nın 142/2-f maddesinde düzenlenen hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfının nitelendirilmesinde yanılgıya düşülerek aynı Kanun'un 142/1-b maddesi gereğince uygulama yapılması karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
Yapılan duruşmaya toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükümlerin ONANMASINA,
II-Sanık T. Ö. hakkında hırsızlık suçundan verilen mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;
1- Sanığın, kolluk görevlileri tarafından yakalanmasından sonra, çelik kasanın yerini söylemesi üzerine, çelik kasa içinde bulunan kredi kartları ile para dışında kısmi iadeyi sağladığının anlaşılması karşısında; kısmi iade nedeniyle mağdurdan, sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 168/1-4. maddesinin uygulanmasına rızası olup olmadığı sorularak anılan maddenin uygulanma koşuları araştırılıp sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi
2- Tüm dosya içeriğinden, hırsızlık olayının gece saat 03:07 sıralarında gerçekleştiğinin, anlaşılması karşısında; eylemin 5237 sayılı TCK'nın 6/1-e maddesi gereğince gece vakti işlendiği ve aynı Yasa'nın 143/1. maddesi gereğince uygulama yapılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi,
3-Sanığın beyanlarında, hırsızlık eylemini gerçekleştirirken, tanınmamak için yüzlerini eşarp ile kapattıklarını belirtmesi karşısında, eylemin 5237 sayılı TCK'nın 142/2-f maddesinde düzenlenen hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfının nitelendirilmesinde yanılgıya düşülerek aynı Kanun'un 142/1-b maddesi gereğince uygulama yapılması suretiyle eksik ceza tayini,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, bozma sonrası kurulacak hükümde 1412 sayılı CMUK'nın 326/ son maddesinin gözetilmesine, 24.12.2015 gününde oy birliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg