AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y2CD E. 2014/20149-K. 2016/505

T.C.
YARGITAY
2. CEZA DAİRESİ
E. 2014/20149
K. 2016/505
T. 14.1.2016
• HIRSIZLIK (Suç Tarihinde Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürlüğünün Giriş Merdiven Basamaklarında Bulunan Çinko Malzemeden Yapılmış Halı Sabitleyicilerinin Çalınması Şeklindeki Eylemin TCK. 142/1-b Maddesinde Düzenlenen Hırsızlık Suçunu Oluşturduğu Gözetilmeden Aynı Kanunun 142/1-a Maddesi İle Uygulama Yapılmasının Hatalı Olduğu)
• KAMU YARARINA VEYA HİZMETİNE TAHSİS EDİLEN EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK (Suç Tarihinde Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürlüğünün Giriş Merdiven Basamaklarınnda Bulunan Çinko Malzemeden Yapılmış Halı Sabitleyicilerinin Çalınması Şeklindeki Eylemin TCK. 142/1-b Maddesinde Düzenlenen Hırsızlık Suçunu Oluşturduğu Gözetilmeden Aynı Kanunun 142/1-a Maddesi İle Uygulama Yapılmasının İsabetsiz Olacağı)
• ÇALINAN MALIN DEĞERİNİN AZ OLMASI (Suça Sürüklenen Çocuğun Diğer Suça Sürüklenen Çocuklarla Birlikte Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürlüğünün Giriş Merdiven Basamaklarında Bulunan 2 Adet Pirinç Halı Sabitleyici Çubuğu Çalması Şeklinde Gerçekleşen Eylemde TCK. 145. Maddesinin Uygulama Koşulları Bulunduğu Halde Uygulanmayarak Fazla Ceza Tayininin Hatalı Olduğu)
• SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN ÜZERİNE ATILI FİİLİN HUKUKİ ANLAM VE SONUÇLARINI ALGILAMA YETENEĞİ (Suç Tarihi İtibariyle Üzerine Atılı Hırsızlık Fiilinin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama veya Bu Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinde Önemli Derecede Azalma Olup Olmadığı Konusunda Rapor Alınarak Daha Önce Alınan Her İki Rapor Arasındaki Çelişki Giderilmeden Hüküm Kurulamayacağı)
5237/m.31/2,142/1-a,142/1-b,145
ÖZET : 1-Suç tarihinde Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürlüğünün giriş merdiven basamaklarınnda bulunan çinko malzemeden yapılmış halı sabitleyicilerinin çalınması şeklindeki eylemin, TCK'nın 142/1-b maddesinde düzenlenen hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden aynı Kanun'un 142/1-a maddesi ile uygulama yapılması,
2-Suça sürüklenen çocuğun diğer suça sürüklenen çocuklarla birlikte Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürlüğünün giriş merdiven basamaklarında bulunan 2 adet pirinç halı sabitleyici çubuğu çalması şeklinde gerçekleşen eylemde, TCK'nın 145. maddesinin uygulama koşulları bulunduğu halde uygulanmayarak fazla ceza tayini,
3-Devlet Hastanesi'nin çelişkili iki raporu karşısında; 5237 S.K. 31/2. maddesi uyarınca Adli Tıp Kurumu ilgili İhtisas dairesi veya Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden suça sürüklenen çocuk suç tarihi itibariyle üzerine atılı hırsızlık fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinde önemli derecede azalma olup olmadığı konusunda rapor alınarak her iki rapor arasındaki çelişki giderilmeden eksik inceleme ile hüküm kurulması, bozmayı gerektirmiştir.
DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR : 1-Suça sürüklenen çocuk hakkında işyeri dokunulmazlığının ihlali suçundan kurulan hükme yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;
İşyeri dokunulmazlığının ihlali suçundan doğrudan hükmolunan adli para cezalarının miktar ve türüne göre; 14.04.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 31.03.2011 tarih ve 6217 sayılı Kanun'nun 26. maddesi ile 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'a eklenen geçici 2. maddesi gereğince doğrudan hükmolunan 3.000 TL dahil adli para cezasına ilişkin mahkumiyet hükmünün temyizi mümkün olmadığından suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz isteğinin 1412 sayılı CMUK'nın 317. maddesi gereğince istem gibi REDDİNE,
2-Suça sürüklenen çocuk hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükme yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;
Dosya içeriğine görre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1-5237 sayılı TCK'nın 142/1-a maddesinde "suça konu eşyanın kamu kurum ve kuruluşlarında bulunmasından" söz edilip, bu binaların eklentisinden açıkça söz edilmemesi karşısında, suç tarihinde Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürlüğünün giriş merdiven basamaklarınnda bulunan çinko malzemeden yapılmış halı sabitleyicilerinin çalınması şeklindeki eylemin, TCK'nın 142/1-b maddesinde düzenlenen hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden aynı Kanun'un 142/1-a maddesi ile uygulama yapılması,
2-Suça sürüklenen çocuğun diğer suça sürüklenen çocuklarla birlikte Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürlüğünün giriş merdiven basamaklarında bulunan 2 adet pirinç halı sabitleyici çubuğu çalması şeklinde gerçekleşen eylemde, TCK'nın 145. maddesinin uygulama koşulları bulunduğu halde uygulanmayarak fazla ceza tayini,
3-07.04.2010 tarihinde Karaman Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen ve somut olayın suç tarihini içermeyen raporda, 25/11/1997 doğum tarihli ve 12-15 yaş grubunda olan suça sürüklenen çocuk “kamu kurumundan hırsızlık fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olduğu kanaatine varıldığının” saptanmasına karşın, dosyada mevcut olan ve aynı kurum tarafından başka bir olaya ilişkin olarak düzenlendiği anlaşılan 20.05.2010 tarihli raporda suça sürüklenen çocuk “açıktan motosiklet hırsızlığı fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu kanaatine varıldığının” belirtilmesi karşısında; 5237 sayılı TCK'nın 31/2. maddesi uyarınca Adli Tıp Kurumu ilgili İhtisas dairesi veya Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden suça sürüklenen çocuk suç tarihi itibariyle üzerine atılı hırsızlık fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinde önemli derecede azalma olup olmadığı konusunda rapor alınarak her iki rapor arasındaki çelişki giderilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle istem gibi BOZULMASINA, 14.01.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg