AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y20CD E. 2015/1532-K. 2016/1317

T.C.
YARGITAY
20. CEZA DAİRESİ
E. 2015/1532
K. 2016/1317
T. 7.3.2016
• UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMA SUÇU (Hükmolunan Adli Para Cezasının ve Yargılama Giderinin Türk Lirası Olarak Belirlenmesinde Zorunluluk Bulunduğu - Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı Gereği 5237 S. TCK'nun 53. Md. Hükmünün Uygulanması Açısından Sanıkların Durumunun Yeniden Belirlenmesi Gerektiği)
• ADLİ PARA CEZASI (Hükmedilen Gün Para Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilmesine Karar Verilmesi Sırasında 5237 S. TCK'nun 52/2. Md. Hükmünün Gösterilmemesi Suretiyle 5271 S. CMK'nun 232/6. Md. Hükmüne Aykırı Davranılmasının Hatalı Olduğu - Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu)
• HAK YOKSUNLUĞU (Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Anayasa Mahkemesi Kararı İle 5237 S. TCK'nun 53. Md. Düzenlemesinin Bazı Hükümlerinin İptal Edilmesi Nedeniyle Bu Maddenin Uygulanması Açısından Sanıkların Durumunun Yeniden Belirlenmesinde Zorunluluk Bulunduğu - Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma)
5237/m.52/2,53
5271/m.232/6
ÖZET : Hükmedilen gün para cezasının adli para cezasına çevrilmesine karar verilmesi sırasında 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesinin gösterilmemesi suretiyle 5271 Sayılı CMK'nın 232/6. maddesine aykırı davranılması hatalıdır. Hükmolunan adli para cezasının ve yargılama giderinin 5083 Sayılı Kanun'un 1. maddesiyle hükümden sonra yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu'nun kararının 1. maddesi uyarınca Türk Lirası (TL) olarak belirlenmesinde zorunluluk bulunmaktadır. Hükümden sonra yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi kararı ile, 5237 Sayılı TCK'nın 53. maddesinin bazı hükümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, bu maddenin uygulanması açısından, sanıkların durumunun yeniden belirlenmesinde zorunluluk bulunmaktadır.
DAVA :
Dosya incelendi.
Gereği Görüşülüp Düşünüldü:
KARAR : Tayin olunan hapis cezasının süresine göre, sanık ... müdafiinin duruşmalı inceleme isteğinin 5320 Sayılı Kanun'un 8/1, 1412 Sayılı CMUK'nın 318/1 ve 5271 Sayılı CMK'nın 299. maddeleri uyarınca reddine karar verilerek, duruşmasız olarak inceleme yapılmıştır.
A-)Sanık ... hakkında suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olmak suçundan verilen beraat hükmünün incelenmesinde;
Beraat kararının gerekçesine yönelik olmayan temyizde sanığın hukuki yararı bulunmadığı anlaşıldığından, sanık müdafiinin inceleme isteğinin 5320 Sayılı Kanun'un 8/1. ve 1412 Sayılı CMUK'nın 317. maddeleri uyarınca REDDİNE,
B-)Sanıklar ... ... ... ve ... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde;
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan suç tipi ile aşağıda belirtilenler dışında yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
1-)Hükmedilen gün para cezasının adli para cezasına çevrilmesine karar verilmesi sırasında 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesinin gösterilmemesi suretiyle 5271 Sayılı CMK'nın 232/6. maddesine aykırı davranılması,
2-)Hükmolunan adli para cezasının ve yargılama giderinin 5083 Sayılı Kanun'un 1. maddesiyle hükümden sonra 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu'nun
04.04.2007 tarih ve 2007/11963 Sayılı kararının 1. maddesi uyarınca Türk Lirası (TL) olarak belirlenmesinde zorunluluk bulunması,
3-)Hükümden sonra 24.11.2015 tarih ve 29542 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarihli 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı kararı ile, 5237 Sayılı TCK'nın 53. maddesinin bazı hükümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, bu maddenin uygulanması açısından, sanıkların durumunun yeniden belirlenmesinde zorunluluk bulunması,
4-)5237 Sayılı TCK'nın 5 ve 53. maddeleri ile 5252 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un geçici 1. maddesi hükmü gereğince sanıklar ... ve ... hakkında 2918 Sayılı Kanun'un119. maddesinin uygulanmasına olanak bulunmaması,
Bozmayı gerektirmiş, sanıklar ... ... ve ... müdafileri ile sanık ... temyiz itirazları bu sebeple yerinde görüldüğünden, hükümlerin 5320 Sayılı Kanun'un 8/1 ve 1412 Sayılı CMUK'nın 321. maddeleri gereğince BOZULMASINA, ancak bu hususlar yeniden duruşma yapmayı gerektirmediğinden, aynı Kanun'un 322. maddesi uyarınca,
1-)Hüküm fıkrasındaki adli para cezasına dair bölümde yer alan “bir gün karşılığı 20 YTL ” ibaresinden önce gelmek üzere “5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince ” ibaresinin eklenmesi,
2-)Sanıklar hakkında YTL olarak hükmolunan adli para cezalarının ve yargılama giderinin (TL)'ye dönüştürülmesi,
3-)TCK'nın 53. maddesinin uygulanması ile ilgili bölümün hüküm fıkrasından çıkarılması ve yerine “Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarihli iptal kararından sonra oluşan durumuna göre, sanık hakkında, TCK'nın53. maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına” ibaresinin eklenmesi,
4-)Sanıklar ... ve ... hakkındaki sürücü belgesinin geri alınmasına dair bölümün hüküm fıkrasından çıkarılması,
SONUÇ : Suretiyle hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 07.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg