AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y20CD E. 2015/15889-K. 2016/1487

T.C.
YARGITAY
20. CEZA DAİRESİ
E. 2015/15889
K. 2016/1487
T. 15.3.2016
• UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA VEYA SAĞLAMA ( Suç Konusu Maddelerden Alınan Şahit Numunelerin Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
• MÜSADERE ( Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama - Suç Konusu Maddelerden Alınan Şahit Numunelerin Müsaderesine Karar Verileceği )
5237/m. 188
ÖZET : Suç konusu maddelerden alınan şahit numunelerin de müsaderesine karar verilmesi gerekir.
DAVA : Dosya incelendi.
Gereği görüşülüp düşünüldü :
KARAR : TCK'nın 53. maddesinin uygulanması ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarih ve E. 2014/140; K. 2015/85 Sayılı kararının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemlerin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eylemlere uyan suç tipi ile aşağıda belirtilen dışında yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine,
Ancak;
1-)Sanığın üzerinden ele geçirilen 830 TL, 65 Euro ve 400 dolar paranın uyuşturucu satışından elde edildiğine dair kesin ve yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden, sanığa iadesi yerine müsaderesine karar verilmesi,
2-) ... Müdürlüğü'nce suç konusu maddelerden alınan şahit numunelerin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu sebeple yerinde görülmüş olduğundan CMUK'nın 321. maddesi gereğince hükümlerin BOZULMASINA; ancak, bu aykırılıkların yeniden duruşma yapılmaksızın aynı Kanun'un 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan;
1-)Hüküm fıkrasının TCK'nın 55. maddesinin uygulandığı bölümdeki "TCK'nın 55.maddesi uyarınca müsaderesine," ibaresinin çıkartılıp yerine "uyuşturucu madde satışından elde edildiğine dair kesin ve yeterli delil bulunmadığından, sanık...'a iadesine" ibaresinin yazılması,
2-)TCK'nın 54.maddesinin uygulandığı bölümde yer alan "kokainin" kelimesinden sonra gelmek üzere "ve ... Müdürlüğü'nce suç konusu maddelerden alınan şahit numunelerin" ibaresinin yazılması,
SONUÇ : Suretiyle, diğer yönleri doğru bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 15.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg