AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y20CD E. 2015/8368-K. 2016/1407

T.C.
YARGITAY
20. CEZA DAİRESİ
E. 2015/8368
K. 2016/1407
T. 9.3.2016
• UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA VEYA SAĞLAMA SUÇU (Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Anayasa Mahkemesi Kararı İle 5237 S. TCK'nun 53. Md. Düzenlemesinin Bazı Hükümlerinin İptal Edilmesi Nedeniyle Bu Maddenin Uygulanması Açısından Sanığın Durumunun Yeniden Belirlenmesinde Zorunluluk Bulunduğu)
• HAK YOKSUNLUĞU (5237 S. TCK'nun 53/1. Md. Hükmü Uygulanırken Sanıkların Bu Hakları Kullanmaktan Yoksunluğunun Sadece Kendi Altsoyu Üzerindeki Velayet Vesayet ve Kayyımlık Yetkileri Açısından Koşullu Salıverilmesine Kadar Diğer Kişiler Yönünden İse Hapis Cezasının İnfazı Tamamlanıncaya Kadar Süreceğinin Gözetilmesi Gerektiği)
• MÜSADERE (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama - Suça Konu Uyuşturucu Maddeden Alınan Şahit Numunenin Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin Hatalı Olduğu)
• DELİL YETERSİZLİĞİ (Hakkındaki Mahkumiyet Hükmünün Onanmasına Karar Verilen Sanığın Eylemine İştirak Ettiklerine İlişkin Sanığın Soyut Beyanları Haricinde Kuşku Sınırlarını Aşan Yeterli ve Kesin Delil Bulunmadığı Gözetilmeden Sanıkların Beraati Yerine Mahkumiyetlerine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
5237/m.53
ÖZET : TCK'nın 53. maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulanırken, sanıkların bu hakları kullanmaktan yoksunluğunun; (3) numaralı fıkra gereğince sadece kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından koşullu salıverilmesine kadar, diğer kişiler yönünden ise hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar süreceğinin gözetilmemesi ayrıca hükümden sonra yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin kararı ile, 5237 Sayılı TCK'nın 53. maddesinin bazı hükümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, bu maddenin uygulanması açısından, sanığın durumunun yeniden belirlenmesinde zorunluluk bulunması ve suça konu uyuşturucu maddeden alınan şahit numunenin müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi düzeltilerek onamayı gerektirmiştir. Diğer sanıklar yönünden; sanıkların savunmalarının aksine, atılı suçu işlediklerine ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgileri olduğuna ve hakkındaki mahkumiyet hükmünün onanmasına karar verilen sanığın eylemine iştirak ettiklerine ilişkin, sanığın soyut beyanları haricinde, kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı gözetilmeden, sanıkların beraati yerine mahkumiyetlerine karar verilmesi hatalıdır.
DAVA : Dosya incelendi.
Gereği Görüşülüp Düşünüldü:
KARAR : I-)Sanık ... hakkındaki hükmün incelenmesinde;
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların aşağıda belirtilen dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından, yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
1-)TCK'nın 53. maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulanırken, sanıkların bu hakları kullanmaktan yoksunluğunun; (3) numaralı fıkra gereğince sadece kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından koşullu salıverilmesine kadar, diğer kişiler yönünden ise hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar süreceğinin gözetilmemesi ayrıca hükümden sonra 24/11/2015 tarih ve 29542 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı kararı ile, 5237 Sayılı TCK'nın 53. maddesinin bazı hükümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, bu maddenin uygulanması açısından, sanığın durumunun yeniden belirlenmesinde zorunluluk bulunması,
2-) ... Müdürlüğü'nce suça konu uyuşturucu maddeden alınan şahit numunenin müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu sebeple yerinde olduğundan, CMUK'nın 321. maddesi gereğince hükmün BOZULMASINA; ancak bu aykırılığın yeniden duruşma yapılmaksızın aynı Kanun'un 322. maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan;
1-)TCK'nın 53. maddesinin uygulanması ile ilgili paragrafların hüküm fıkrasından çıkarılması ve yerlerine "Sanık hakkında, Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli iptal kararından sonra oluşan durumuna göre, TCK'nın 53. maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına" ibaresinin yazılması
2-)Hüküm fıkrasının müsadereye dair bölümüne “…uyuşturucu maddenin” ibaresinden sonra gelmek üzere '' ve ... Müdürlüğü'ncesuça konu uyuşturucu maddeden alınan şahit numunenin '' ibaresinin yazılması suretiyle, hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
II-)Sanıklar ... ve ... hakkındaki hükümlerin incelenmesinde;
Sanık ... evinde ihbar üzerine kolluk güçlerince yapılan aramada ele geçirilen uyuşturucu maddelerin ele geçiriliş biçimi dikkate alındığında, sanıklar ... ve ...'ın savunmalarının aksine, atılı suçu işlediklerine ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgileri olduğuna ve hakkındaki mahkumiyet hükmünün onanmasına karar verilen sanık ...'nin eylemine iştirak ettiklerine ilişkin, sanık ...'nin soyut beyanları haricinde, kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı gözetilmeden, sanıkların beraati yerine mahkumiyetlerine karar verilmesi,
SONUÇ : Kanuna aykırı, sanıklar müdafiinin temyiz itirazları bu sebeple yerinde olduğundan, CMUK'nın 321. maddesi gereğince hükümlerin BOZULMASINA, 09.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg