AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y21CD E. 2015/5812-K. 2016/2729

T.C.
YARGITAY
21. CEZA DAİRESİ
E. 2015/5812
K. 2016/2729
T. 23.3.2016
• BİLGİSİ VE RIZASI DIŞINDA KATILAN ADINA SAHTE ABONELİK SÖZLEŞMELERİ DÜZENLENEREK GSM HATTI ALINMASI ( Katılan Tarafından Sözleşme Tarihlerinden Önce Çalındığı Bildirilen Kimlikte Bir Sahtecilik Yapılıp Yapılmadığının Tespiti İçin Nüfus Cüzdanı Fotokopilerindeki Fotoğrafın Katılana Ait Olup Olmadığının İnceleneceği - Sanığın Savunmasında Adı Geçen Kişinin Tanık Olarak Dinleneceği/Sözleşmelerdeki Yazı ve İmzaların Bu Kişinin Eli Ürünü Olup Olmadığının Belirlenerek Karar Verileceği )
• ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Bilgi ve Rızası Dışında Katılan Adına Sahte GSM Abonelik Sözleşmesi Düzenlenmesi/Sözleşme Tarihlerinden Önce Çalındığı Bildirilen Kimlikte Bir Sahtecilik Yapılıp Yapılmadığının Tespiti İçin Nüfus Cüzdanı Fotokopilerindeki Fotoğrafın Katılana Ait Olup Olmadığının İnceleneceği - Sanığın Savunmasında Adı Geçen Kişinin Tanık Olarak Dinleneceği/Sözleşmelerdeki Yazı ve İmzaların Bu Kişinin Eli Ürünü Olup Olmadığının Belirlenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
• ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU'NA AYKIRILIK ( Bilgi ve Rızası Dışında Katılan Adına Sahte GSM Abonelik Sözleşmesi Düzenlenmesi - Özel Belgede Sahtecilik/Özel Hüküm Niteliğinde Bulunan 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu 56. Md.si Gözetilerek Karar Verileceği )
• ABONE VE CİHAZ KİMLİK BİLGİLERİNİN GÜVENLİĞİ ( Kişinin Bilgisi ve Rızası Dışında İşletmeci veya Adına İş Yapan Temsilcisi Tarafından Abonelik Tesisi İşlemi veya Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt İşlemi Yapılamayacağı ve Yaptırılamayacağı - Bu Amaçla Gerçeğe Aykırı Evrak Düzenlenemeyeceği Evrakta Değişiklik Yapılamayacağı ve Bunların Kullanılamayacağı/Gerçeğe Aykırı Evrak Düzenlemek veya Değiştirmek Suretiyle Kişinin Bilgi ve Rızası Dışında Tesis Edilmiş Olan Aboneliklerin Kullanılamayacağı )
2709/m. 141
5809/m. 63
5237/m. 207
ÖZET : Sanığın yetkilisi olduğu iş yerinden, bilgisi ve rızası dışında katılan adına 21 adet sahte abonelik sözleşmesi düzenlenilerek GSM hattı alındığının iddia edilmiştir.
Katılan tarafından sözleşme tarihlerinden önce çalındığı bildirilen kimlikte bir sahtecilik yapılıp yapılmadığının tespiti için nüfus cüzdanı fotokopilerindeki fotoğrafın katılana ait olup olmadığının incelenmesi, sanığın savunmasında adı geçen kişinin tanık olarak dinlenmesi, sözleşmelerdeki yazı ve imzaların bu kişinin eli ürünü olup olmadığının belirlenmesinden sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekir.
Kişinin bilgisi ve rızası dışında işletmeci veya adına iş yapan temsilcisi tarafından abonelik tesisi, işlemi veya elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt işlemi yapılamaz ve yaptırılamaz, bu amaçla gerçeğe aykırı evrak düzenlenemez, evrakta değişiklik yapılamaz ve bunlar kullanılamaz. Gerçeğe aykırı evrak düzenlemek veya değiştirmek suretiyle kişinin bilgi ve rızası dışında tesis edilmiş olan abonelikler kullanılamaz. Özel hüküm niteliğinde bulunan 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 56. maddesindeki düzenleme de gözetilerek karar verilmelidir.
DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR : 1-Sanığın yetkilisi olduğu iş yerinden, bilgisi ve rızası dışında katılan adına 21 adet sahte abonelik sözleşmesi düzenlenilerek GSM hattı alındığının iddia olunması, sözleşmeler üzerindeki abone imzalarının katılanın ve sanığın eli ürünü olmadığının belirlenmesi, katılanın ... tarihinde kimliğini çaldırdığını, adına çıkartılan hatlarla ilgisi olmadığını beyan etmesi, sanığın ... tarihli savcılık ifadesinde kendisinin sözleşme düzenlemediğini, alt bayilerden gelen taleplerle aktivasyon yaptığını, katılan ...'in uzaktan akrabası olduğunu, hat almış olsaydı hatırlayacağını, o dönemde aktivasyon işlemlerine ... isimli personelinin baktığını savunması, dosya içerisinde fotokopisi bulunan abone sözleşmelerinde hem satış hem de aktivasyon işleminin sanığın yetkilisi olduğu ... isimli işyeri tarafından yapılmış görünmesi karşısında; gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek biçimde saptanabilmesi bakımından, katılan tarafından sözleşme tarihlerinden önce çalındığı bildirilen kimlikte bir sahtecilik yapılıp yapılmadığının tespiti için ...'e sunulan nüfus cüzdanı fotokopilerindeki fotoğrafın katılana ait olup olmadığının incelenmesi, sanığın savunmasında adı geçen ...'ün tanık olarak dinlenmesi, sözleşmelerdeki yazı ve imzaların bu kişinin eli ürünü olup olmadığının belirlenmesinden sonra Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sının 141, karar tarihinde yürürlükte bulunan 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun 34, 230, 232 ve 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 308/7. maddeleri uyarınca; mahkeme kararlarının Yargıtay denetimine olanak sağlayacak biçimde açık olması ve Yargıtay'ın bu işlevini yerine getirebilmesi için, kararın dayandığı tüm kanıtların, bu kanıtlara göre mahkemenin ulaştığı sonuçların, iddia, savunma ve dosyadaki diğer belgelere ilişkin değerlendirmelerin nelerden ibaret olduğunun, açık olarak gerekçeye yansıtılması gerektiği de gözetilerek sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, bu ilkelere uyulmadan eksik soruşturma ile gerekçeden yoksun şekilde beraat kararı verilmesi,
Yasaya aykırı,
2-Eylemin sübutu halinde, hükümden sonra 19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 6518 sayılı Kanunun 104 ve 105. maddeleri ile değişik 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 63. maddesinin 10. fıkrası ile yaptırıma bağlanan 56. maddesinin 4. fıkrasındaki "Kişinin bilgisi ve rızası dışında işletmeci veya adına iş yapan temsilcisi tarafından abonelik tesisi, işlemi veya elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt işlemi yapılamaz ve yaptırılamaz, bu amaçla gerçeğe aykırı evrak düzenlenemez, evrakta değişiklik yapılamaz ve bunlar kullanılamaz" ve 5. fıkrasındaki "Gerçeğe aykırı evrak düzenlemek veya değiştirmek suretiyle kişinin bilgi ve rızası dışında tesis edilmiş olan abonelikler kullanılamaz" hükmü karşısında; özel hüküm niteliğinde bulunan 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 56. maddesindeki düzenleme de gözetilip, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayininde zorunluluk bulunması,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, katılanın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 23.03.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg