AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y22CD E. 2015/11236-K. 2016/3079

T.C.
YARGITAY
22. CEZA DAİRESİ
E. 2015/11236
K. 2016/3079
T. 8.3.2016
• HIRSIZLIK VE KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇU (Her Ne Kadar T.C.K.'nun 50/6. Md. Seçenek Tedbirin Yerine Getirilmemesi Halinde Tedbire Çevrilen Kısa Süreli Hapis Cezasının Tamamen veya Kısmen İnfazına Karar Verileceği Belirtilmiş İse de T.C.K.'nun 50/6. Md. Çocuklar Yönünden Uygulanamayacağı)
• YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK (Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu - Suçu Birlikte İşleyen Suça Sürüklenen Çocuklardan Neden Oldukları Yargılama Giderlerinin “Ayrı Ayrı” Yerine “Eşit Olarak” Alınmasına Hükmedilmesi Suretiyle 5271 S. C.M.K.'nun 326/2. Md. Aykırı Davranıldığı)
• ÖDENMEYEN ADLİ PARA CEZASINDA HAPİS CEZASININ İNFAZ EDİLECEĞİ İHTAR EDİLEMEYECEĞİ (5275 S. Kanun'un 106/4. Md. "Çocuklar Hakkında Hükmedilen Adli Para Cezasının Ödenmemesi Halinde Bu Ceza Hapse Çevrilemez Bu Takdirde On Birinci Fıkra Hükmü Uygulanır" Şeklinde Düzenlendiği - Hırsızlık)
• SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK (Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu - Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Verilen ve Kısa Süreli Hapis Cezasından Çevrilen Seçenek Tedbirlerin Yerine Getirilmemesi Halinde Hapis Cezasının Tamamen veya Kısmen İnfaz Edileceği İhtarı Yapılamayacağı Gözetileceği)
5237/m.50/3
5275/m.106/4
5271/m.326/2
ÖZET : Dava; hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarına ilişkindir. Suça sürüklenen çocuk hakkında verilen ve kısa süreli hapis cezasından çevrilen seçenek tedbirlerin yerine getirilmemesi halinde hapis cezasının tamamen veya kısmen infaz edileceği ihtarı yapılamayacağı gözetilmelidir. Suçu birlikte işleyen suça sürüklenen çocuklardan neden oldukları yargılama giderlerinin “ayrı ayrı” yerine, “eşit olarak” alınmasına hükmedilmesi suretiyle 5271 Sayılı CMK'nın 326/2. maddesine aykırı davranılması bozma nedenidir.
DAVA : Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, kararların nitelik, cezaların türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
KARAR : A-)Suça sürüklenen çocuklar ... ve ... hakkında müşteki H. D.'ye yönelik mala zarar verme suçundan kurulan hükümlere yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;
Mala zarar verme suçundan doğrudan hükmolunan adli para cezalarının miktar ve türüne göre; 14.04.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6217 Sayılı Kanun'un 26. maddesiyle 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanuna eklenen geçici 2. maddesi gereğince doğrudan hükmolunan 3000 TL dahil adli para cezasına mahkumiyet hükümlerinin temyizi mümkün olmadığından, suça sürüklenen çocuklar ... ve ... müdafiinin temyiz isteminin 1412 Sayılı CMUK'nın 317. maddesi uyarınca REDDİNE,
B-)Suça sürüklenen çocuk ... hakkında müşteki ...'a yönelik hırsızlık ve müştekiler i ile ...'a yönelik konut dokunulmazlığını bozma suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyiz istemlerinin incelenmesinde;
Suça sürüklenen çocuk ... hakkında müşteki ...'a yönelik hırsızlık eylemi sebebiyle hükmedilen 1 yıl 4 ay hapis cezasının süresi itibariyle tedbire çevrilemeyeceğinin gözetilmemesi karşı temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre suça sürüklenen çocuk ... müdafiinin temyiz itirazları yerinde olmadığının reddiyle, hükümlerin ONANMASINA,
C-) Suça sürüklenen çocuk ... hakkında müştekiler H. D. ve ...'a yönelik hırsızlık ve konut dokunulmazlığını bozma, suça sürüklenen çocuk ... hakkında müştekiler H. D. ve ...'a yönelik hırsızlık ile müşteki ...'a yönelik konut dokunulmazlığını bozma suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyiz istemlerinin incelenmesinde;
Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;
1-)Suça sürüklenen çocuklar hakkında müştekiler H. D. ve ...'a yönelik hırsızlık eylemleri sebebiyle 5237 Sayılı Kanun'un 142/1-b maddesine göre belirlenen 2 yıl hapis cezası üzerinden, eylemin gece işlenmesi dolayısıyla aynı Kanun'un 143/1. maddesi uyarınca 1/6 oranında artırım yapılırken 2 yıl 4 ay yerine, 2 yıl 2 ay hapis cezasına hükmedilmesi ve diğer uygulamalarında buna göre yapılması sonucu eksik ceza tayini,
2-)TCK'nın 50/3. maddesinde daha önce hapis cezası ile mahkum olmayan 18 yaşını doldurmamış çocukların mahkum edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis cezalarının aynı maddenin birinci fıkrasında yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrileceği belirtilmiş, 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 106/4. maddesinde "çocuklar hakkında hükmedilen adli para cezasının ödenmemesi halinde bu ceza hapse çevrilemez, bu takdirde onbirinci fıkra hükmü uygulanır" şeklinde düzenleme yapılmıştır. Her ne kadar TCK'nın 50/6. maddesinde seçenek tedbirin yerine getirilmemesi halinde tedbire çevrilen kısa süreli hapis cezasının tamamen veya kısmen infazına karar verileceği belirtilmiş ise de, yukarda açıklanan düzenlemeler karşısında TCK'nın 50/6. maddesinin çocuklar yönünden uygulanamayacağı, hükmolunan seçenek tedbirin yerine getirilmemesi halinde, diğer seçenek tedbirlerden birine veya adli para cezasına karar verilebileceği sonucuna varılmaktadır.
Bu itibarla suça sürüklenen çocuk ... hakkında müştekiler ve ...'a yönelik hırsızlık ve konut dokunulmazlığını bozma suçları ile suça sürüklenen çocuk ... hakkında müşteki ...'a yönelik konut dokunulmazlığını bozma suçlarından verilen ve kısa süreli hapis cezasından çevrilen seçenek tedbirlerin yerine getirilmemesi halinde hapis cezasının tamamen veya kısmen infaz edileceği ihtarı yapılamayacağı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi,
3-)Suçu birlikte işleyen suça sürüklenen çocuklardan neden oldukları yargılama giderlerinin “ayrı ayrı” yerine, “eşit olarak” alınmasına hükmedilmesi suretiyle 5271 Sayılı CMK'nın 326/2. maddesine aykırı davranılması,
Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuklar ... ile ... müdafiileri ile o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, bozma nedenleri yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 Sayılı Kanun'un 8/1. maddesi aracılığıyla 1412 Sayılı CMUK'nın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak suça sürüklenen çocuk ... hakkında müştekiler ...'a yönelik hırsızlık suçlarından kurulan hükümlerin 1-c ve 2-f bentlerinde yer alan "2 yıl 2 ay", "1 yıl 7 ay 15 gün" ve "9 ay 22 gün" ibareleri çıkarılarak yerlerine sırasıyla "2 yıl 4 ay", "1 yıl 9 ay" ve "10 ay 15 gün" ibarelerin yazılmasına, suça sürüklenen çocuk ... hakkında müştekiler yönelik hırsızlık suçlarından kurulan hükümlerin 2-c ve 2-f bentlerinde yer alan "2 yıl 2 ay", "1 yıl 7 ay 15 gün" ve 1 yıl 1 ay" ibareleri çıkarılarak yerlerine sırasıyla "2 yıl 4 ay", "1 yıl 9 ay" ve "1 yıl 2 ay" ibarelerinin yazılmasına, keza suça sürüklenen çocuk ... hakkında müştekiler H. D. ve ...'a yönelik hırsızlık ve konut dokunulmazlığını bozma suçları ile suça sürüklenen çocuk ... hakkında müşteki ...'a yönelik konut dokunulmazlığını bozma suçlarından kurulan hükümlerde yer alan "Hüküm kesinleştikten sonra denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğünce yapılacak tebliğe rağmen 30 gün içinde seçenek yaptırımın gereklerinin
yerine getirilmesine başlanılmaması veya başlanıp da devam edilmemesi halinde mahkememizce kısa süreli hapis cezasının tamamen veya kısmen infazına karar verileceğinin 5237 Sayılı TCK 50/6 maddesi gereğince suça sürüklenen çocuğa ihtarına" ibarelerinin çıkartılmasına ve "sebebiyet verdikleri yargılama giderinin suça sürüklenen çocuklardan payları oranında ayrı ayrı alınarak hazineye gelir kaydına" cümlelerinin yazılması suretiyle, diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
C-) Suça sürüklenen çocuk ... hakkında müşteki ...'a yönelik hırsızlık ve konut dokunulmazlığını bozma suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;
Suça sürüklenen çocuğa yüklenen ve 5237 Sayılı TCK'nın 142/1-b, 116/1, 119/1-c, 31/2. maddelerine uyan hırsızlık ve konut dokunulmazlığını bozma suçlarının gerektirdiği cezanın türü ve üst sınırına göre aynı Kanunun 66/1-e, 66/2. maddesinde öngörülen 4 yıllık zamanaşımının, hükmün verildiği 27/09/2011 tarihi ile inceleme tarihi arasında geçmiş bulunması,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk ... müdafiinin itirazı yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin açıklanan sebeple BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden 5320 Sayılı Kanun'un 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 Sayılı CMUK'nın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, suça sürüklenen çocuk ... hakkında açılan kamu davalarının zamanaşımı sebebiyle DÜŞÜRÜLMESİNE, 08.03.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg