AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y22CD E. 2015/13804-K. 2016/2813

T.C.
YARGITAY
22. CEZA DAİRESİ
E. 2015/13804
K. 2016/2813
T. 2.3.2016
• HAKSIZ YERE ELDE BULUNDURULAN VEYA TAKLİT ANAHTARLA YA DA DİĞER BİR ALETLE KİLİT AÇMAK VEYA KİLİTLENMESİNİ ENGELLEMEK SURETİYLE HIRSIZLIK ( Suça Sürüklenen Çocuğun Savunmasında Mağdurlara Ait Arabanın Arka Kapısını Suça Sürüklenen Çocuktan Temin Ettiği Motosiklet Anahtarı İle Açarak Aynı Anahtarla Arabanın Kontağını da Çalıştırdığı - Belirtilen Suçun Oluşacağı )
• ARABA ÇALINDIKTAN SONRA KAZA YAPILMASI SEBEBİYLE HASARLI ŞEKİLDE TERK EDİLMESİ ( Polis Tarafından Mağdurlara Arabanın İade Edildiği - Mağdurun Arabanın Hasarını Giderildiğini Belirttiği/Suça Sürüklenen Çocuklar İle Sanık Hakkında Kısmi İade Sebebiyle Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmasına Rızası Olup Olmadığı ve Arabanın Hasarının Giderildiği Tarih de Sorulup Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Değerlendirileceği )
• ETKİN PİŞMANLIK ( Otomobil Çalındıktan Sonra Kaza Yapıldığından Hasarlı Şekilde Terk Edildiği/Polis Tarafından Mağdurlara Arabanın İade Edildiği - Mağdurun Arabanın Hasarını Giderildiğini Belirttiği/Suça Sürüklenen Çocuklar İle Sanık Hakkında Kısmi İade Sebebiyle Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmasına Rızası Olup Olmadığı ve Arabanın Hasarının Giderildiği Tarih de Sorulup Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Değerlendirilmesi Gerektiği )
• ZORUNLU MÜDAFİİLİK ( Suça Sürüklenen Çocuklara Onları Savunmak Üzere Birer Avukatın Görevlendirilmesi Nedeniyle Soruşturma ve Kovuşturma Evresinde Atanan Zorunlu Müdafiiler İçin Ödenen Avukatlık Ücretinin Suça Sürüklenen Çocuklara Yargılama Gideri Olarak Yükletilemeyeceği )
5237/m. 141, 142, 168
5271/m. 150/2
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi/m. 6/3-c
ÖZET : Suça sürüklenen çocuğun savunmasında, mağdurlara ait arabanın arka kapısını suça sürüklenen çocuktan temin ettiği motosiklet anahtarı ile açarak aynı anahtarla arabanın kontağını da çalıştırdığını beyan etmiştir. Eylemin haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak veya kilitlenmesini engellemek suretiyle hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmelidir.
Suça sürüklenen çocukların ve sanığın, mağdurlara ait arabayı çaldıktan sonra kaza yapmaları sebebiyle hasarlı şekilde terk ettikleri anlaşılmış, polis tarafından mağdurlara arabanın iadesi sağlanmıştır. Mağdur, suça sürüklenen çocukların ve sanığın, arabasının hasarını giderdiklerini, zarar ziyanının kalmadığını belirtmiştir. Polis tarafından hasarlı şekilde arabanın iade edilmesinden sonra arabadaki hasarın giderilmesi sebebiyle mağdurların, suça sürüklenen çocuklar ile sanık hakkında kısmi iade sebebiyle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına rızası olup olmadığı ve arabanın hasarının giderildiği tarih de sorulup etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının değerlendirilmesi gerekir.
Suça sürüklenen çocuklara onları savunmak üzere birer avukatın görevlendirilmesi nedeniyle, soruşturma ve kovuşturma evresinde atanan zorunlu müdafiiler için ödenen avukatlık ücretinin, suça sürüklenen çocuklara, yargılama gideri olarak yükletilmesi isabetsizdir.
DAVA : Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, kararların nitelik, cezaların türleri, süreleri ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
KARAR : Sanık ...'in ... Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunduğu sırada kararın 17/10/2012 tarihli tutanak ile infaz memuru tarafından "gerekçeli karar yazısını okumak/almak suretiyle tebellüğ ettim" denilerek tebliğ edildiği ancak; 5271 Sayılı CMK'nun 35/3. maddesi gereğince “ilgili taraf serbest olmayan bir kişi veya tutuklu ise tebliğ edilen karar kendisine okunup anlatılır” düzenlemesi uyarınca tebligatın usule uygun olmadığı ve öğrenme üzerine sanığın temyiz isteminin süresinde olduğu belirlenerek yapılan incelemede;
Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;
1-)Suça sürüklenen çocuk ...'ın 09/12/2011 tarihli savunmasında, mağdurlara ait arabanın arka kapısını suça sürüklenen çocuk ...'dan temin ettiği motosiklet anahtarı ile açarak aynı anahtarla arabanın kontağını da çalıştırdığını beyan ettiğinin anlaşılması karşısında; eylemin 5237 Sayılı TCK'nın 142/2-d maddesine uyduğu gözetilmeden, aynı Kanunun 142/1-e maddesi uyarınca temel cezanın belirlenmesi,
2-)Suça sürüklenen çocukların ve sanığın, mağdurlara ait arabayı çaldıktan sonra kaza yapmaları sebebiyle hasarlı şekilde terk ettikleri, polis tarafından mağdurlara arabanın iadesinin sağlandığı, mağdur ...'nın 14/11/2011 tarihli dilekçesi ile suça sürüklenen çocukların ve sanığın, arabasının hasarını giderdiklerini, zarar ziyanının kalmadığını belirtmesi karşısında, polis tarafından hasarlı şekilde arabanın iade edilmesinden sonra arabadaki hasarın giderilmesi sebebiyle mağdurların, suça sürüklenen çocuklar ile sanık hakkında kısmi iade sebebiyle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına rızası olup olmadığı ve arabanın hasarının giderildiği tarih de sorulup 5271 Sayılı CMK'nın tanımlar başlıklı 3. maddesindeki soruşturma ve kovuşturma evrelerinin tanımları da dikkate alınarak sonucuna göre suça sürüklenen çocuklar ve sanık hakkında TCK'nın 168/1-4. veya TCK'nın 168/2-4. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
3-)Sanık ...'e yargılama gideri olarak yükletilen zorunlu müdafiilik ücretinin 5271 Sayılı CMK'nın 101/3. maddesi uyarınca soruşturma aşamasında yapılan sorgusu sırasında sanığı savunması için bir avukatın görevlendirilmesinden kaynaklanması ve yasal zorunluluğa dayanması sebebiyle sanıktan tahsiline karar verilemeyeceğinin gözetilmemesi,
4-)Suça sürüklenen çocuklara 5271 Sayılı CMK'nın 150/2. maddesi uyarınca, mahkemesince onları savunmak üzere birer avukatın görevlendirilmesi nedeniyle, soruşturma ve kovuşturma evresinde atanan zorunlu müdafiiler için ödenen avukatlık ücretinin, suça sürüklenen çocuklara, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6/3-c maddesindeki düzenlemeye açıkça aykırı olacak şekilde yargılama gideri olarak yükletilmesi,
5-)Kasıtlı suçtan hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak sanık ... hakkında 5237 Sayılı TCK'nın 53. maddesi uyarınca hak yoksunluklarına hükmedilmiş ise de, Anayasa Mahkemesi'nin karar tarihinden sonra 24.11.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı kararı ile anılan maddenin bazı bölümlerinin iptal edilmiş olması sebebiyle yeniden değerlendirme zorunluluğu,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuklar ... ve ... müdafiileri ile sanık .'in temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin bu sebeplerden dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, CMUK326/ son maddesi gereği suça sürüklenen çocukların ve sanığın ceza süresi yönünden kazanılmış hakkının gözetilmesine, 02.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg