AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y3CD E. 2015/22448-K. 2016/1217

T.C.
YARGITAY
3. CEZA DAİRESİ
E. 2015/22448
K. 2016/1217
T. 20.1.2016
• KASTEN YARALAMA (Adli Tıp Kurumu Raporuna Göre Katılanın Sol Gözde Uzuv Tatili (İşlev Kaybı) Olduğu - Katılanın Sol Göz Çevresi İle İlgili Meydana Gelen Yaralanmada Yüzde Sabit İz Kalıp Kalmadığı Hususlarında Rapor Alınarak Sonuca Gidileceği)
• TEMEL CEZA TAYİNİNDE ALT SINIRDAN UZAKLAŞMA (Birden Fazla Nitelikli Yaralanmanın Gerçekleşmesi Halinde T.C.K.'Nun 86/1. Md. Belirlenen Temel Cezada Alt Sınırından Uzaklaşılacağı - Kasten Yaralama Suçu)
• NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA (Adli Tıp Kurumu Raporuna Göre İse Sol Gözde Uzuv Tatili (İşlev Kaybı) Olduğu Bildirildiği - Katılanın Sol Göz Çevresi İle İlgili Meydana Gelen Yaralanmada Yüzde Sabit İz Kalıp Kalmadığı Hususlarında Rapor Alınarak Sonucuna Göre T.C.K.'nun 87. Md. Değerlendirileceği)
5237/m.86,87
ÖZET : Dava; kasten yaralama suçuna ilişkindir. Sanığın katılanı Devlet Hastanesi'nden verilen adli rapora göre vücudunda 3. derece kemik kırığı olacak şekilde; Adli Tıp Kurumu Şubesi'nin raporuna göre ise sol gözde uzuv tatili (işlev kaybı) olduğunun bildirildiği görülmekle katılanın sol göz çevresi ile ilgili meydana gelen yaralanmada yüzde sabit iz kalıp kalmadığı araştırılmamakla tüm bu hususlarla ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınarak sonucuna göre TCK'nin 87. maddesinde düzenlenen neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunda, birden fazla nitelikli yaralanmanın gerçekleşmesi halinde TCK'nin 86/1. maddesiyle belirlenen temel cezanın alt sınırından ayrılarak ceza tayin edilmesi gerektiği gözetilmelidir.
DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Sanık ... hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı itirazları, itiraz merciinin değerlendirdiği görülmüştür.
1-)Sanık ... katılan ... karşı silahla tehdit ve hakaret suçlarından verilen hükümlere yönelik yapılan itirazlarının incelenmesinde;
“Hükmün açıklanmasının geri bırakılması” kararlarına karşı başvurulacak yasa yolu 5271 Sayılı CMK'nin 231/12 maddesinde “itiraz” olduğu, 5271 Sayılı CMK'nin 264/1 maddesinde belirtilen kanun yolu ve merciinde yanılmanın başvuru hakkını ortadan kaldırmayacağına dair hükmü nazara alındığında katılan vekilinin dilekçesinin itiraz niteliğinde olduğu kabul edilerek temyizen incelenmeyen dosyanın itiraz merciince incelenmesi için mahalli mahkemesine İADESİNE,
2-)Sanık ... hakkında katılan ... karşı yaralamaya azmettirme suçundan verilen beraat hükmüne yönelik yapılan temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre katılan vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA,
3-)Sanık ... katılan ... karşı yaralama suçundan verilen hükme yönelik yapılan temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine,
Ancak;
a-)Sanığın katılanı Alanya Devlet Hastanesi'nden verilen 26.10.2011 tarihli adli rapora göre vücudunda 3. derece kemik kırığı olacak şekilde; Alanya Adli Tıp Kurumu Şubesi'nin 09.11.2012 tarihli raporuna göre ise sol gözde uzuv tatili (işlev kaybı) olduğunun bildirildiği görülmekle katılanın sol göz çevresi ile ilgili meydana gelen yaralanmada yüzde sabit iz kalıp kalmadığı araştırılmamakla tüm bu hususlarla ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınarak sonucuna göre TCK'nin 87. maddesinde düzenlenen neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunda, birden fazla nitelikli yaralanmanın gerçekleşmesi halinde TCK'nin 86/1. maddesiyle belirlenen temel cezanın alt sınırından ayrılarak ceza tayin edilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
b-)Anayasa Mahkemesi'nin 24.11.2015 tarih ve 29542 Sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas- 2015/85 karar sayılı kararı ile 5237 Sayılı TCK'nin 53. maddesindeki bazı hükümler iptal edilmesi sebebiyle sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
Kabule göre de;
c-)Sanık hakkında TCK'nin 53/1. maddesindeki hak yoksunluklarına hükmedilirken TCK'nin 53/1-c maddesindeki haklardan TCK'nin 53/3. maddesi gereğince sadece kendi alt soyu yönünden şartla tahliye tarihine kadar, diğer şahıslar yönünden hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar hak yoksunluğuna karar verilmemesi,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafii ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 Sayılı Kanun'un 8/1. maddesiyle yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK'un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, 20.01.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg