AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y3CD E. 2015/22780-K. 2016/1293

T.C.
YARGITAY
3. CEZA DAİRESİ
E. 2015/22780
K. 2016/1293
T. 20.1.2016
• TEKERRÜR HÜKÜMLERİ (Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara Uygulanabileceği - Adli Para Cezası Verilen Sanık Hakkında Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmasının Yasaya Aykırı Olduğu)
• TAKSİTLE ÖDENMESİ KARARLAŞTIRILAN ADLİ PARA CEZASI (Taksit Aralığının Gösterilmesi Gereği - Adli Para Cezası Hakkında Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmayacağının Gözetilmesi Gereği)
5275/m. 108/1
ÖZET : Tekerrür hükümlerinin ancak hürriyeti bağlayıcı cezaya uygulanabileceği gözetilmeden sanığa verilen adli para cezasına tekerrür hükümlerinin uygulanması suretiyle karar verilmesi yasaya aykırıdır.
DAVA : Sanığın adli sicil kaydında tekerrüre esas sabıkası olduğu, 5237 Sayılı TCK'nin 58/3. maddesinde,“Tekerrür halinde, sonraki suça dair kanun maddesinde seçimlik olarak hapis cezası ile adli para cezası öngörülmüşse, hapis cezasına hükmolunur” ve ayrıca TCK'nin 50/2 maddesinde ise “suç tanımında hapis cezası ile adli para cezasının seçenek olarak öngörüldüğü hallerde; hapis cezasına hükmedilmişse; bu ceza artık adli para cezasına çevrilmez,” denilmesi karşısında, mahkemece TCK'nin 86/2 maddesinde belirtilen seçimlik cezalardan seçilen hapis cezasının TCK'nin 50/2.maddesine ayjırı olarak adli para cezasına çevrilmesi, aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
Sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,
Ancak;
1. TCK'nin 58/6-8. maddesiyle 5275 Sayılı Ceza Güvenlik ve Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 108/1 maddesine göre, tekerrür hükümlerinin ancak hürriyeti bağlayıcı cezaya uygulanabileceği gözetilmeden sanığa verilen adli para cezasına tekerrür hükümlerinin uygulanması suretiyle karar verilmesi,
2. Taksitle ödenmesine karar verilen adli para cezasında taksit aralığı gösterilmeyerek infazda tereddüt oluşturacak şekilde hüküm tesisi,
3. 6352 Sayılı Kanun'un 100. maddesinin “6183 Sayılı Amma Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 106. maddesindeki terkin edilmesi gereken tutarlardan az olması halinde, bu giderin Devlet Hazinesine yüklenmesine karar verilir.” hükmü karşısında mahkemece yapılan yargılama giderinin 20 TL'nin altında olduğu gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,
SONUÇ : Yasaya aykırı bulunduğundan, hükmün bu sebepten 5320 Sayılı Kanun'un 8/1 maddesiyle yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu hususlar yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hüküm fıkrasına “24 eşit taksit” ibaresinden önce gelmek üzere “1'er ay ara ile” ibaresinin, hükmün yargılama giderlerine dair bölümde yer alan “sanıktan tahsiline” ibaresinin çıkarılarak yerine “kamu üzerinde bırakılmasına” ifadesinin eklenmesi ve hüküm fıkrasından TCK'nin 58. maddesinin uygulanmasına dair bölüm çıkarılmak suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün istem gibi DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 20.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg