AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y3CD E. 2015/22938-K. 2016/1401

T.C.
YARGITAY
3. CEZA DAİRESİ
E. 2015/22938
K. 2016/1401
T. 21.1.2016
• BASİT YARALAMA (Sanığın Savunmasında Önce Mağdurun Kendisine Vurduğunu Beyan Etmesi Sanığın da Olayda Yaralandığının Anlaşılması Karşısında Sanık Lehine Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Karar Yerinde Tartışılması Gerektiği)
• CEZANIN ERTELENMESİ (Basit Yaralama - Hükümde Sanık Hakkında Verilen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Ertelenmesine Karar Verilmesine Rağmen Kararın Gerekçesinde Erteleme Hükümlerinin Yer Olmadığına Karar Verilerek Hükümle Gerekçe Arasında Çelişki Yaratılmasının Bozmayı Gerektireceği)
• HAKSIZ TAHRİK (Basit Yaralama - Sanığın Savunmasında Önce Mağdurun Kendisine Vurduğunu Beyan Etmesi Sanığın da Olayda Yaralandığının Anlaşılması Karşısında Sanık Lehine Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Karar Yerinde Tartışılmamasının İsabetsiz Olduğu)
• TEKERRÜR (Basit Yaralama - Sanık Hakkında Tekerrüre Esas Alınan Mala Zarar Verme Suçundan Verilen Adli Para Cezasının Kesin Nitelikte Olduğu ve Tekerrüre Esas Alınamayacağı Gözetilmeksizin Mükerrir Kabul Edilerek Hakkında 5237 S.K. 58. Maddesi Hükmünün Tatbik Edilmesinin Hatalı Olacağı)
• DENETİM SÜRESİ (Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Ertelenmesine Karar Verilirken 5237 S.K. 51/1. Maddesi Yerine 58. Maddesinin Uygulama Maddesi Olarak Gösterilmesi ve Hakkındaki Hapis Cezası Hükmü 5237 S.K. 51. Maddesi Gereğince Ertelenen Sanık Hakkında Aynı Maddenin 3. Fıkrası Gereğince Denetim Süresi Belirlenmemesinin Bozmayı Gerektirdiği)
5237/m.29,52,53,62,151/1
ÖZET : 1-Hükümde sanık hakkında verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın ertelenmesine karar verilmesine rağmen kararın gerekçesinde erteleme hükümlerinin yer olmadığına karar verilerek hükümle gerekçe arasında çelişki yaratılması, 2-Sanığın savunmasında; 'önce mağdurun kendisine vurduğunu' beyan etmesi, sanığın da olayda yaralandığının anlaşılması karşısında, sanık lehine 5237 Sayılı TCK'nin 29. maddesi gereğince haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının karar yerinde tartışılmaması, 3-Sanık hakkında kurulan hükümde kasten basit yaralama suçundan temel ceza tayin edilmesine rağmen uygulama maddesinin kararda gösterilmemesi, 4-Sanık hakkında tekerrüre esas alınan mala zarar verme suçundan 5237 Sayılı TCK'nin 151/1, 62, 52. maddelerine istinaden verilen doğrudan 2000 TL adli para cezasının CMUK'un 305/1.1 maddesi gereğince kesin nitelikte olduğu ve aynı maddenin son fıkrası uyarınca tekerrüre esas alınamayacağı gözetilmeksizin, mükerrir kabul edilerek hakkında TCK'nin 58. maddesi hükmünün tatbik edilmesi, 5-Hürriyeti bağlayıcı cezanın ertelenmesine karar verilirken 5237 Sayılı TCK.'nin 51/1. maddesi yerine 58. maddesinin uygulama maddesi olarak gösterilmesi ve hakkındaki hapis cezası hükmü 5237 S.K. 51. maddesi gereğince ertelenen sanık hakkında aynı maddenin 3. fıkrası gereğince denetim süresi belirlenmemesi bozmayı gerektirmiştir.
DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1-)Hükümde sanık hakkında verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın ertelenmesine karar verilmesine rağmen kararın gerekçesinde erteleme hükümlerinin yer olmadığına karar verilerek hükümle gerekçe arasında çelişki yaratılması,
2-)Sanık ile mağdurun arasında önceye dayalı husumet bulunması, sanığın savunmasında; 'önce mağdurun kendisine vurduğunu' beyan etmesi, sanığın da olayda yaralandığının anlaşılması karşısında, sanık lehine 5237 Sayılı TCK'nin 29. maddesi gereğince haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının karar yerinde tartışılmaması
3-)Kabule göre; sanık hakkında kurulan hükümde kasten basit yaralama suçundan temel ceza tayin edilmesine rağmen uygulama maddesinin kararda gösterilmemesi,
4-)Sanık hakkında tekerrüre esas alınan ... Asliye Ceza Mahkemesi'nin 13.07.2010 tarih 2010/22- 2010/175 E.K sayılı Kararıyla mala zarar verme suçundan 5237 Sayılı TCK'nin 151/1, 62, 52. maddelerine istinaden verilen doğrudan 2000 TL adli para cezasının CMUK'un 305/1.1 maddesi gereğince kesin nitelikte olduğu ve aynı maddenin son fıkrası uyarınca tekerrüre esas alınamayacağı gözetilmeksizin, mükerrir kabul edilerek hakkında TCK'nin 58. maddesi hükmünün tatbik edilmesi,
5-)a-)Hürriyeti bağlayıcı cezanın ertelenmesine karar verilirken 5237 Sayılı TCK.'nin 51/1. maddesi yerine 58. maddesinin uygulama maddesi olarak gösterilmesi,
b-)Hakkındaki hapis cezası hükmü 5237 Sayılı TCK.'nin 51. maddesi gereğince ertelenen sanık hakkında aynı maddenin 3. fıkrası gereğince denetim süresi belirlenmemesi,
6-)Anayasa Mahkemesi'nin 24.11.2015 tarih ve 29542 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas- 2015/85 Karar sayılı Kararı ile 5237 Sayılı TCK'nin 53. maddesindeki bazı ibarelerin iptal edilmesi sebebiyle 5237 Sayılı TCK'nin 53. maddesinde belirilen hak yoksunlukları yönünden sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten 5320 Sayılı Kanun'un 8/1. maddesiyle yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca isteme uygun BOZULMASINA, 21.01.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg