AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y4CD E. 2013/35058-K. 2016/2207

T.C.
YARGITAY
4. CEZA DAİRESİ
E. 2013/35058
K. 2016/2207
T. 10.2.2016
• ZİNCİRLEME SUÇ (Bir Suç İşleme Kararıyla Değişik Zamanlarda Aynı Kişiye Karşı Aynı Suçun Birden Fazla İşlenmesi Gereği - Sanığın Araya Belli Zaman Aralığı Girmeksizin Aynı Eylemin Devamı Niteliğindeki Sözlerden Dolayı Hakkında Zincirleme Suç Hükümleri Uygulanarak Fazla Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olduğu)
• HAKARET SUÇU (Araya Belli Zaman Aralığı Girmeksizin Aynı Eylemin Devamı Niteliğindeki Sözlerden Dolayı Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanmasının Hatalı Olduğu - Zincirleme Suç Nedeniyle Uygulama Yapılabilmesi İçin Bir Suç İşleme Kararıyla Değişik Zamanlarda Aynı Kişiye Karşı Aynı Suçun Birden Fazla İşlenmesi Gereği)
5237/m. 43
ÖZET : Zincirleme suç nedeniyle uygulama yapılabilmesi için bir suç işleme kararıyla, değişik zamanlarda aynı kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi gerekli olup, sanığın, araya belli bir zaman aralığı girmeksizin aynı eylemin devamı niteliğindeki sözlerinden dolayı hakkında zincirleme suç hükümleri uygulanarak fazla ceza tayini yasaya aykırıdır.
DAVA : Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
KARAR : A-)Sanık ... hakkında katılan sanık ...'a karşı yaralama suçuna dair kararda öngörülen cezanın nitelik ve niceliğine göre, verildiği tarih itibariyle hükmün temyiz edilemez olduğu anlaşıldığından, 5320 Sayılı Kanun'un 8/1 ve 1412 Sayılı CMUK'nın 317. maddeleri uyarınca, katılan ...'ın, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİNE,
B-)Diğer suçlara yönelik temyize gelince;
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
1-)Sanık ...'ın hakaret eylemine, yükletilen suça ve ceza verilmesine yer olmadığı kararına yönelik katılan ...'ın ileri sürdüğü temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA,
2-)Sanık ... hakkında tehdit suçundan kurulan hükmün temyiz incelemesinde, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
a-)Tarafların beyanlarında ve mahkemenin kabulünde, sanık ...'ın, katılan sanık ...'a hakaret etmesi sebebiyle olayların başladığının kabul edilmesi karşısında, olayın çıkış sebebi üzerinde durularak, haksız tahrik hükmünün uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması,
b-)TCK'nın 43/1. maddesinin uygulanabilmesi için, bir suç işleme kararıyla, değişik zamanlarda aynı kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi gerekli olup, sanığın, araya belli bir zaman aralığı girmeksizin aynı eylemin devamı niteliğindeki sözlerinden dolayı hakkında zincirleme suç hükümleri uygulanarak fazla ceza tayini,
c-)Adli sicil kaydındaki hükümlülüğü sebebiyle koşulları bulunmasına karşın, sanığın cezasının TCK'nın 58. maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmemesi,
d-)TCK'nın 53/l-(c) maddesindeki hak yoksunluğunun sanığın kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri yönünden koşullu salıverme tarihine kadar, diğer kişilere karşı belirtilen yetkiler yönünden mahkum olunan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar geçerli olacağının gözetilmemesi,
e-)Anayasa Mahkemesi'nin hükümden sonra 24/11/2015 gün ve 29542 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 Sayılı kararı ile TCK'nın 53. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendine yönelik olarak vermiş olduğu iptal kararlarının uygulanması zorunluluğu,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş ve sanık ...'ın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 10.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg