AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y4CD E. 2015/27961-K. 2016/2249

T.C.
YARGITAY
4. CEZA DAİRESİ
E. 2015/27961
K. 2016/2249
T. 11.2.2016
• TEHDİT SUÇU (Sanığın Kanuni Süreden Sonra Verdiği Dilekçesinin Eski Hale Getirme Talebi Mahiyetinde Bulunduğu Kabul Edilerek Yerel Mahkemenin Temyiz İsteminin Reddi Kararının Kaldırılıp Temyiz İncelemesinin Yapılması Gerektiği)
• ESKİ HALE GETİRME (Yerel Mahkemece Tebliğ Edilen Kararda Gösterilen Kanun Yolu Bildiriminde Olması Gereken Temyiz Mercinin Tereddüde Yer Vermeyecek Şekilde Yazılmaması Eski Hale Getirme Nedeni Olup Sanığın Kanuni Süreden Sonra Verdiği Dilekçesinin Eski Hale Getirme Talebi Mahiyetinde Bulunduğu - Tehdit)
• KANUN YOLU BİLDİRİMİ (Olması Gereken Temyiz Mercinin Tereddüde Yer Vermeyecek Şekilde Yazılmamasının Eski Hale Getirme Nedeni Olduğu - Sanığın Kanuni Süreden Sonra Verdiği Dilekçesinin Eski Hale Getirme Talebi Mahiyetinde Bulunduğu Kabul Edilerek Yerel Mahkemenin Temyiz İsteminin Reddi Kararının Kaldırılması Gerektiği)
• TEMYİZ İNCELEMESİ (Tebliğ Edilen Kararda Gösterilen Kanun Yolu Bildiriminde Olması Gereken Temyiz Mercinin Tereddüde Yer Vermeyecek Şekilde Yazılmamasının Eski Hale Getirme Nedeni Olduğu - Yerel Mahkemenin Temyiz İsteminin Reddi Kararının Kaldırılıp Temyiz İncelemesinin Yapılması Gerektiği)
5271/m.40
ÖZET : Yerel mahkemece tebliğ edilen kararda gösterilen kanun yolu bildiriminde olması gereken temyiz mercinin tereddüde yer vermeyecek şekilde yazılmaması CMK'nın 40. maddesi uyarınca eski hale getirme nedeni olup, sanığın kanuni süreden sonra verdiği dilekçesinin eski hale getirme talebi mahiyetinde bulunduğu kabul edilerek, yerel mahkemenin temyiz isteminin reddi kararının kaldırılıp, temyiz incelemesinin yapılması gerekmektedir.
DAVA : Tehdit suçundan sanık ... hakkında yapılan yargılama sonunda mahkumiyetine dair, İzmir (Kapatılan) 11. Sulh Ceza Mahkemesince verilen 05.02.2014 gün ve 2013/621 esas, 2014/106 karar sayılı hükmün sanık tarafından temyizi üzerine,
Dairemizin 01.10.2015 gün ve 2015/20627- 34414 sayılı kararıyla;
"Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre, sanık ...'ın hakkında verilen mahkumiyet hükümlerini temyiz etmesi karşısında dosya görüşüldü:
KARAR : Temyiz süresinin geçmesi,
Nedeniyle Yerel Mahkemece verilen temyiz isteğinin reddine dair karara karşı yapılan itirazın, tebliğnameye uygun olarak REDDİNE, Yerel Mahkemenin redde dair kararının ONANMASINA" karar verilmiştir.
I-) İTİRAZ NEDENLERİ
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 27/11/2015 gün ve 2015/371772 Sayılı yazısı ile;
"Tehdit suçundan sanık ... hakkında TCK'nın 106/1-1, 62/1, 50/1-a, 52/2-4. maddeleri uyarınca 3.000 TL. adli para cezası ve taksitlendirmeye dair İzmir (Kapatılan) 11. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 05.02.2014 tarih ve 2013/621 esas, 2014/106 Sayılı kararın sanık tarafından temyizi üzerine, mahkemenin 27.05.2014 tarih ve 2013/621 esas, 2014/106 Sayılı ek kararıyla süresinden sonra yapılan temyiz itirazının reddedildiği, bu kez sanığın süresindeki temyizi üzerine, dosyayı inceleyen Yargıtay 4.Ceza Dairesince 01.10.2015 tarih ve 2015/20627- 34414 karar sayı ile;
"Temyiz süresinin geçmesi sebebiyle Yerel Mahkemeci verilen temyiz isteminin reddine dair karara karşı yapılan itirazın, tebliğnameye uygun olarak reddine, Yerel Mahkemenin redde dair kararının onanmasına" karar verilmiştir.
İTİRAZ NEDENLERİ:
İtiraza konu 05.02.2014 tarihli hükümde; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 40/2, 5271 Sayılı CMK'nın 34/2 ve 232/6. maddelerine aykırı olarak, temyiz başvuru mercinin ve temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmesi yerine, "mahkumiyet kararları yönünden verilen ceza miktarlarınına göre kesin olmak üzere " denmek suretiyle tehdit suçundan kurulan hüküm yönünden yanıltıcı ifade kullanılmıştır.
Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde;
Yerel mahkemece tebliğ edilen kararda gösterilen kanun yolu bildiriminde olması gereken temyiz mercinin tereddüde yer vermeyecek şekilde yazılmaması CMK'nın 40. maddesi uyarınca eski hale getirme nedeni olup, sanığın kanuni süreden sonra verdiği dilekçesinin eski hale getirme talebi mahiyetinde bulunduğu kabul edilerek, yerel mahkemenin temyiz isteminin reddi kararının kaldırılıp, temyiz incelemesinin yapılması gerekmektedir.
Sonuç ve istem: Yukarıda açıklanan sebeplerle Yüksek Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 01.10.2015 tarih ve .... karar sayılı ilamı ile verilen yerel mahkemenin redde dair kararının onanması kararının kaldırılarak, hükmün esasının temyizen incelenmesi, görüşümüz doğrultusunda karar verilmemesi durumunda da, dosyanın Yüksek Yargıtay Birinci Başkanlığına incelenmesi için gönderilmesine karar verilmesi, itirazen arz ve talep olunur." isteminde bulunulması üzerine dosya Dairemize gönderilmekle, incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : II- İTİRAZIN KAPSAMI
İtiraz, tehdit suçundan sanık ... hakkında verilen yerel mahkemenin redde dair kararının onanmasına dair, Dairemizin 01.10.2015 tarihli kararına ilişkindir.
III- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz gerekçeleri yerinde görülmekle, 6352 Sayılı Kanun'un 99. maddesiyle eklenen 5271 Sayılı CMK'nın 308. maddesinin 3. fıkrası uyarınca İTİRAZIN KABULÜNE,
Dairemizce verilen 01.10.2015 gün ve 2014/20627 İzmir (Kapatılan) 11. Sulh Ceza Mahkemesince verilen 05.02.2014 gün ve 2013/621 esas, 2014/106 karar sayılı hükmün yeniden incelenmesi sonucu; 5271 Sayılı CMK'nun 34/2,231/2 ve 232/6. maddelerinde hüküm ve kararlarda, başvurulacak kanun yolu, başvurunun yapılacağı merci, yöntemi ve başvuru süresinin hiçbir duraksamaya yer vermeksizin açıkça belirtileceği hükümlerine yer verilmiş olup, tehdit suçundan sanık hakkında verilen hapisten çevrili adli para cezasına karşı temyiz yolu açık bulunmasına karşın, kararda “mahkumiyet kararları yönünden verilen ceza miktarlarına göre kesin olmak üzere” denmek suretiyle kurulan hükümde yanıltıcı ifade kullanılmış olması nedeniyle, Mahkemece 27/05/2014 tarihli ret kararı tehdit suçu yönünden kaldırılarak dosya görüşüldü :
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre, yapılan incelemede;
Sanığa yükletilen tehdit eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,
Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tipine uyduğu,
Cezanın kanuni bağlamda uygulandığı,
Anlaşıldığından, sanık ...'ın ileri sürdüğü nedenler yerinde görüldüğünden, itiraz yazısına uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA,
SONUÇ : Dairemizin 01.10.2015 gün ve 2014/20627 esas, 2015/34414 Sayılı kararında yer alan ve itiraza konu edilmeyen diğer hükümlerin olduğu gibi bırakılmasına, 11.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg