AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y4CD E. 2015/28789-K. 2016/2403

T.C.
YARGITAY
4. CEZA DAİRESİ
E. 2015/28789
K. 2016/2403
T. 15.2.2016
• TEHDİT SUÇU (Denetim Süresi İçerisinde Kasıtlı Suç İşlemesi Sebebiyle Bildirimde Bulunulması Üzerine Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Yapılan Yargılamada Duruşma Gününün Katılan Vekiline Bildirilmesi Gerektiği - Katılanların Aşamalarda Suça Sürüklenen Çocukla Tartıştıklarını Yurttan Ayrıldığı Sırada Kendilerini “Sizi Bıçaklayacağım veya Bıçaklatacağım” Şeklinde Tehdit Ettiğini Belirtmelerine Rağmen Tehdit Eylemi Sırasında Bıçak Kullanıldığına Dair Anlatımlarının Bulunmaması Karşısında Sanığın Eyleminin Ne Şekilde Silahla Tehdit Suçunu Oluşturduğunun Tartışılıp Açıklanacağı)
• SİLAHLA TEHDİT (Katılanların Aşamalarda Suça Sürüklenen Çocukla Tartıştıklarını Yurttan Ayrıldığı Sırada Kendilerini “Sizi Bıçaklayacağım veya Bıçaklatacağım” Şeklinde Tehdit Ettiğini Belirtmelerine Rağmen Tehdit Eylemi Sırasında Bıçak Kullanıldığına Dair Anlatımlarının Bulunmaması Karşısında Sanığın Eyleminin Ne Şekilde Silahla Tehdit Suçunu Oluşturduğunun Tartışılması Gerektiği)
• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (Tehdit/Hakkında Açıklanması Geri Bırakılan Hükümde Herhangi Değişiklik Yapma İmkanı Bulunmadığı Hükmün İlk Şekliyle Açıklanması Gerektiği Gözetilmeden Denetim Süresi İçin Kasıtlı Suç İşleyen Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Hapis Cezasının Ertelenmesine Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektireceği)
• DENETİM SÜRESİNDE KASITLI SUÇ İŞLEMESİ (Sebebiyle Bildirimde Bulunulması Üzerine Suça sürüklenen Çocuk Hakkında yapılan Yargılamada Duruşma Gününün Katılan Vekiline Bildirilmesi Gerektiği)
• CEZANIN ERTELENEMESİ (Tehdit/Hakkında Açıklanması Geri Bırakılan Hükümde Herhangi Değişiklik Yapma İmkanı Bulunmadığı Hükmün İlk Şekliyle Açıklanması Gerektiği Gözetilmeden Denetim Süresi İçin Kasıtlı Suç İşleyen Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Hapis Cezasının Ertelenmesine Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektireceği)
5237/m.106
5271/m.231/8
ÖZET : Tehdit eyleminden kurulan hükme yönelik;
1-Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilip denetim süresi içerisinde kasıtlı suç işlemesi sebebiyle bildirimde bulunulması üzerine suça sürüklenen çocuk hakkında yapılan yargılamada, duruşma gününün katılan vekiline bildirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
2-Suça sürüklenen çocuğun suçlamayı kabul etmemesi, katılanların aşamalarda, suça sürüklenen çocukla tartıştıklarını, suça sürüklenen çocuğun yurttan ayrıldığı sırada kendilerini “sizi bıçaklayacağım veya bıçaklatacağım” şeklinde tehdit ettiğini belirtmelerine rağmen, tehdit eylemi sırasında bıçak kullanıldığına dair anlatımlarının bulunmaması karşısında, sanığın eyleminin ne şekilde silahla tehdit suçunu oluşturduğu tartışılıp açıklanmadan, yetersiz gerekçeyle hüküm kurulması,
3-Hakkında hükmün açıklanması geri bırakılan denetimli serbestlik tedbirine dair yükümlülükleri yerine getirmeyen suça sürüklenen çocuğun durumu değerlendirilip, cezanın bir kısmının infaz edilmemesine, hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine dair yeni bir hüküm kurulması mümkün ise de, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işleyen suça sürüklenen çocuk hakkında açıklanması geri bırakılan hükümde herhangi değişiklik yapma imkanı bulunmadığı, hükmün ilk şekliyle açıklanması gerektiği gözetilmeden, denetim süresi için kasıtlı suç işleyen suça sürüklenen çocuk hakkında hapis cezasının ertelenmesine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
DAVA : Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
KARAR : 1-)Yaralama eylemlerine dair kararda öngörülen cezaların nitelik ve niceliğine göre, verildiği tarih itibariyle hükümlerin temyiz edilemez olduğu anlaşıldığından, 5320 Sayılı Kanun'un 8/1 ve 1412 Sayılı CMUK'nın 317. maddeleri uyarınca suça sürüklenen çocuk müdafii ve katılan vekilinin tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ İSTEKLERİNİN REDDİNE,
2-)Tehdit eyleminden kurulan hükme yönelik temyize gelince;
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak;
a-)Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilip denetim süresi içerisinde kasıtlı suç işlemesi sebebiyle bildirimde bulunulması üzerine suça sürüklenen çocuk hakkında yapılan yargılamada, duruşma gününün katılan vekiline bildirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
b-)Suça sürüklenen çocuğun suçlamayı kabul etmemesi, katılanların aşamalarda, suça sürüklenen çocukla tartıştıklarını, suça sürüklenen çocuğun yurttan ayrıldığı sırada kendilerini “sizi bıçaklayacağım veya bıçaklatacağım” şeklinde tehdit ettiğini belirtmelerine rağmen, tehdit eylemi sırasında bıçak kullanıldığına dair anlatımlarının bulunmaması karşısında, sanığın eyleminin ne şekilde silahla tehdit suçunu oluşturduğu tartışılıp açıklanmadan, yetersiz gerekçeyle hüküm kurulması,
c-)Kabule göre de,
Hakkında hükmün açıklanması geri bırakılan ve CMK'nın 231/8. maddesinde üç bent halinde sayılan denetimli serbestlik tedbirine dair yükümlülükleri yerine getirmeyen suça sürüklenen çocuğun durumu değerlendirilip, aynı maddenin 11. fıkrasına göre cezanın bir kısmının infaz edilmemesine, hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine dair yeni bir hüküm kurulması mümkün ise de, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işleyen suça sürüklenen çocuk hakkında açıklanması geri bırakılan hükümde herhangi değişiklik yapma imkânı bulunmadığı, hükmün ilk şekliyle açıklanması gerektiği gözetilmeden, denetim süresi için kasıtlı suç işleyen suça sürüklenen çocuk hakkında hapis cezasının ertelenmesine karar verilmesi,
SONUÇ : Kanuna aykırı, suça sürüklenen çocuk müdafii ve katılan vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 15.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg