AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y5CD E. 2013/16284-K. 2016/1073

T.C.
YARGITAY
5. CEZA DAİRESİ
E. 2013/16284
K. 2016/1073
T. 28.1.2016
• RÜŞVET ALMA SUÇU (Bütün Deliller Birlikte Değerlendirilmek Suretiyle Görevinin Gereklerine Aykırı Hareket Etmesi İçin Kime Nasıl Ne Şekilde Hangi İş ve İşlemi Nedeniyle Menfaat Temin Edildiği Ya da Rüşvet Anlaşmasına Varıldığı Karar Yerinde Denetime İmkan Verecek Biçimde Gerekçeleriyle Gösterilerek Sanıkların Hukuki Durumlarının Tayin ve Takdiri Gerektiği)
• RÜŞVET (Kamu Görevlisinin Yapması Gereken İşi Yapması Ya da Yapmaması Gereken İşi Yapmaması İçin Yarar Sağlanmasının veya Kişilerin Bu Şekildeki İş İçin Kamu Görevlisine Çıkar Temin Etmelerinin Rüşvet Tanımından Çıkarıldığı - Hangi İş ve İşlemi Nedeniyle Menfaat Temin Edildiği Ya da Rüşvet Anlaşmasına Varıldığı Karar Yerinde Denetime İmkan Verecek Biçimde Gerekçeleriyle Gösterileceği)
• ZİNCİRLEME SUÇ (Suç Kastı Yenilenmeden Bir Kimseye Birden Fazla Rüşvet Verilmesi Halinde Zincirleme Suç Hükümleri Uygulanacağından Keza Rüşvet Verme Suçu Rüşvet Verilen Şahıs Sayısınca Oluşacağından Sanıkların Ayrı Ayrı Tecziyelerine Karar Verilmesi Gerektiği)
• SAVUNMA HAKKI (Rüşvet - Sanıklar Haklarında İddianamede ve İddianame Yerine Geçen Görevsizlik Kararında Yer Verilmemesine ve Bu Hususta Ek Savunma Hakkı Tanınmamasına Rağmen TCK. 43/1. Maddesinin Uygulanması Suretiyle Savunma Haklarının Kısıtlanmasının Bozmayı Gerektireceği)
5237/m.43/1,53/1,252/3
ÖZET : 1-Bütün deliller birlikte değerlendirilmek suretiyle görevinin gereklerine aykırı hareket etmesi için kime, nasıl, ne şekilde, hangi iş ve işlemi nedeniyle menfaat temin edildiği ya da rüşvet anlaşmasına varıldığı karar yerinde denetime imkan verecek biçimde gerekçeleriyle gösterilerek sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden eksik soruşturma ve yetersiz gerekçelerle mahkumiyet hükümleri kurulması,
2-Suç kastı yenilenmeden bir kimseye birden fazla rüşvet verilmesi halinde zincirleme suç hükümleri uygulanacağından, keza rüşvet verme suçu rüşvet verilen şahıs sayısınca oluşacağından, sanıkların TCK'nın 252/1, 43/1; 252/1. maddeleri gereğince ayrı ayrı tecziyelerine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde uygulama yapılarak haklarında noksan cezaya hükmedilmesi,
3-Sanıklar haklarında, iddianamede ve iddianame yerine geçen görevsizlik kararında yer verilmemesine ve bu hususta ek savunma hakkı tanınmamasına rağmen TCK'nın 43/1. maddesinin uygulanması suretiyle savunma haklarının kısıtlanması bozmayı gerektirmiştir.
DAVA : Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
KARAR : Sanıklar H. İ. ve G. İ. haklarında, K.K.K.lığı 6. Kolordu Komutanlığı Adana Askeri Mahkemesinde rüşvet alma suçundan yargılanan ve suç tarihlerinde Reyhanlı 2. Hudut Taburu 4. Bölük K.lığı emrinde piyade çavuş olarak görev yapan M.M.T ile piyade er olarak görev yapan M.R.Ö ve M.Ö'e, Suriye sınırından Türkiye'ye illegal yoldan sigara, çay ve başkaca eşyalar geçirmelerine göz yummaları karşılığında kontör, para vb. menfaat temin ettikleri veya bu hususta anlaştıkları biçiminde gerçekleştiği belirtilen eylemleri nedeniyle rüşvet verme suçundan dolayı ayrı ayrı mahkumiyet hükümleri kurulmuş ise de;
5237 sayılı TCK'nın 6352 sayılı Yasa değişikliği öncesinde rüşveti tanımlayan 252/3. maddesinde “rüşvet, bir kamu görevlisinin, görevinin gereklerine aykırı olarak bir işi yapması veya yapmaması için kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde bir yarar sağlamasıdır.” denilerek sadece nitelikli rüşvete yer verildiği, kamu görevlisinin yapması gereken işi yapması ya da yapmaması gereken işi yapmaması için yarar sağlanmasının veya kişilerin bu şekildeki iş için kamu görevlisine çıkar temin etmelerinin rüşvet tanımından çıkarıldığı, bu durumda diğer koşulların varlığı halinde görevi kötüye kullanma suçunun oluşacağı anlaşılmakla,
Rüşvet suçlarına konu olan menfaatlerin suç tarihinde yürürlükte bulunan TCK'nın 252/3. maddesi anlamında kamu görevlisi kişiye görevinin gereklerine aykırı olan bir işi yapması için verilip verilmediği hususunun hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde belirlenmesi ve buna bağlı olarak suç niteliğinin tayini bakımından, sanıklar H. İ. ve G. İ. haklarında suç tarihi olan 2008 yılı itibarıyla 5607 sayılı Kaçakçılık Yasasına muhalefet suçuna ilişkin olarak açılmış bir soruşturma ve dava olup olmadığının tespitiyle varsa bu evraklar ile M.M.T, M.R.Ö ve M.Ö haklarında rüşvet alma suçundan dolayı K.K.K.lığı 6. Kolordu Komutanlığı Adana Askeri Mahkemesinde görülen kamu davalarının akıbetinin ayrı ayrı araştırılmasından ve hüküm verilmişse onaylı suretlerinin bu dosya içine alınmasından sonra, bütün deliller birlikte değerlendirilmek suretiyle görevinin gereklerine aykırı hareket etmesi için kime, nasıl, ne şekilde, hangi iş ve işlemi nedeniyle menfaat temin edildiği ya da rüşvet anlaşmasına varıldığı karar yerinde denetime imkan verecek biçimde gerekçeleriyle gösterilerek sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden eksik soruşturma ve yetersiz gerekçelerle yazılı şekilde mahkumiyet hükümleri kurulması,
Kabule göre de;
Sanıklardan Gökhan'ın, asker şahıslardan M.M.T'a birden çok, M.Ö'e bir kez, diğer sanığın da M.M.T'a birden çok, M.R.Ö'ya bir kez rüşvet verdiğinin iddia ve kabul olunması karşısında; suç kastı yenilenmeden bir kimseye birden fazla rüşvet verilmesi halinde zincirleme suç hükümleri uygulanacağından, keza rüşvet verme suçu rüşvet verilen şahıs sayısınca oluşacağından, sanıkların TCK'nın 252/1, 43/1; 252/1. maddeleri gereğince ayrı ayrı tecziyelerine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde uygulama yapılarak haklarında noksan cezaya hükmedilmesi,
Sanıklar haklarında, iddianamede ve iddianame yerine geçen görevsizlik kararında yer verilmemesine ve bu hususta ek savunma hakkı tanınmamasına rağmen TCK'nın 43/1. maddesinin uygulanması suretiyle savunma haklarının kısıtlanması,
Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarih ve E. 2014/140; K. 2015/85 sayılı kararının Resmi Gazetenin 24/11/2015 tarih ve 29542 sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiş olması nedeniyle sanıklar haklarında TCK'nın 53/1. maddesiyle ilgili olarak yeniden değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanıklar müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321 ve 326/ son maddeleri uyarınca hükümlerin BOZULMASINA, 28.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg