AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y5CD E. 2013/17068-K. 2016/2052

T.C.
YARGITAY
5. CEZA DAİRESİ
E. 2013/17068
K. 2016/2052
T. 25.2.2016
• BELEDİYE BAŞKANININ EVRAK VE FATURALAR ÜZERİNDE USULSÜZLÜK YAPTIĞI İDDİASI ( Yapılan İdari Soruşturma Sırasında Suça Konu Cep Telefonlarının Sanık Tarafından Mal Edinildiğinin Alım Belgelerinin İncelenmesi ve Belediyede Olup Olmadıklarının Kontrol Edilmesiyle Saptandığı - Zimmetin Açığa Çıkmamasını Sağlamaya Yönelik Hileli Hareketinin Bulunmadığı/Eylemin Basit Zimmet Suçunu Oluşturacağı )
• BASİT ZİMMET ( Suça Konu Cep Telefonlarının Sanık Tarafından Mal Edinildiğinin Alım Belgelerinin İncelenmesi ve Belediyede Olup Olmadıklarının Kontrol Edilmesiyle Saptandığı - Zimmetin Açığa Çıkmamasını Sağlamaya Yönelik Hileli Hareketinin Bulunmadığı/Eylemin Basit Zimmet Suçunu Oluşturacağının Gözetileceği )
• DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HAL ( Zimmete Konu Cep Telefonlarının Karşılığı Olan 446 TL'nin Suç Tarihi 2008 Yılındaki Ekonomik Koşullar ve Paranın Alım Gücü Dikkate Alındığında Değeri Az Olduğu İçin Sanığın Cezasında İndirim Yapılması Gerektiği - Basit Zimmet )
5237/m. 247, 249
ÖZET : Belediye Başkanının evrak ve faturalar üzerinde usulsüzlük yaptığının iddia edilmesi üzerine yapılan idari soruşturma sırasında suça konu cep telefonlarının sanık tarafından mal edinildiğinin, alım belgelerinin incelenmesi ve belediyede olup olmadıklarının kontrol edilmesiyle kolaylıkla saptandığı, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli hareketinin bulunmadığı nazara alındığında, sabit görülen eylemin basit zimmet suçunu oluşturacağı gözetilmelidir.
Zimmete konu cep telefonlarının karşılığı olan 446 TL'nin, suç tarihi 2008 yılındaki ekonomik koşullar ve paranın alım gücü dikkate alındığında, değeri az olduğu için sanığın cezasında indirim yapılması gerekir.
DAVA : Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelendi;
Sanık M. Y. hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın CMK'nın 231/12. maddesi karşısında itiraza tabi olup temyizinin mümkün bulunmadığı ve itiraz konusunda merciince bir karar verilmesi gerektiği, zimmet suçundan zarar gören Hazine vekilinin 06/08/2013 havale tarihli dilekçeyle sanık S. T. hakkında verilen hükmü temyiz ettiği anlaşılmakla 3628 Sayılı Kanun'un 17 ve 18. maddeleri ile CMK'nın 237/2. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak sadece bu suçla sınırlı olarak Hazinenin davaya katılmasına, incelemenin sanık S. hakkında zimmet suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz itirazlarıyla sınırlı olarak yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:
KARAR : TCK'nın 53. maddesinin uygulanması ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 gün ve 2014/140 Esas, 2015/85 Sayılı Kararının infaz aşamasında nazara alınması mümkün bulunmuş, yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Belediye Başkanının evrak ve faturalar üzerinde usulsüzlük yaptığının iddia edilmesi üzerine yapılan idari soruşturma sırasında suça konu cep telefonlarının sanık tarafından mal edinildiğinin, alım belgelerinin incelenmesi ve belediyede olup olmadıklarının kontrol edilmesiyle kolaylıkla saptandığı, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli hareketinin bulunmadığı nazara alındığında, sabit görülen eylemin 5237 Sayılı TCK'nın 247/1. maddesine uyan basit zimmet suçunu oluşturacağı gözetilmeden yazılı şekilde nitelikli zimmetten hüküm kurulması,
Zimmete konu cep telefonlarının karşılığı olan 446 TL'nin, suç tarihi 2008 yılındaki ekonomik koşullar ve paranın alım gücü dikkate alındığında, değeri az olduğu halde sanığın cezasında TCK'nın 249. maddesi gereğince indirim yapılmaması,
Suçu 5237 Sayılı Kanun'un 53/1-a maddesindeki hak ve yetkileri kötüye kullanmak suretiyle işleyen sanık hakkında 53/5. maddesi uyarınca hak yoksunluğuna karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
SONUÇ : Kanuna aykırı, sanık müdafii ve katılan Hazine vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 Sayılı Kanun'un 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK'nm 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 25.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg