AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y6CD E. 2013/27310-K. 2016/1447

T.C.
YARGITAY
6. CEZA DAİRESİ
E. 2013/27310
K. 2016/1447
T. 2.3.2016
• YAĞMA SUÇU (5237 S. T.C.K.'nun 31/2. Md. Uygulaması Anlamında Suç Tarihinde 12-15 Yaş Grubunda Bulunan Suça Sürüklenen Çocuğun Atılı Yağma Suçunun Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama ve Suçla İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Bulunduğu Uzman Doktor Raporu İle Saptanmadan Hüküm Kurulması Bozma Nedeni Olduğu)
• ZORUNLU MÜDAFİ ÜCRETİNİN SANIKTAN TAHSİL EDİLEMEYECEĞİ (Yağma - Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 8. Md. Göre Baro Tarafından Görevlendirilen Zorunlu Savunman Ücretlerinin Sanıklardan Alınmasına Hükmedilemeyeceği)
• SUÇUN HUKUKİ ANLAM VE SONUÇLARINI ANLAMA YETENEĞİ (Suç Tarihinde 12-15 Yaş Grubunda Bulunan Suça Sürüklenen Çocuğun Atılı Yağma Suçunun Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama ve Suçla İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Bulunduğu Uzman Doktor Raporu İle Saptanması Gerektiği - Yağma Suçu)
• SOSYAL İNCELEME RAPORU ALDIRMA (Yağma Suçu - Suç Tarihinde 12-15 Yaş Grubunda Bulunan Sanıklar Hakkında 5395 S. Çocuk Koruma Yasası'nın 35/1. Md. Uyarınca Sosyal İnceleme Yaptırılıp Raporunun Aldırılmaması ve Sosyal İnceleme Raporu Aldırılmama Nedeninin Gerekçeli Kararda Tartışılmaması Doğru Görülmediği)
2709/m.90
5237/m.31/2
5395/m.35/1-3
5271/m.150,234,239
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi/m.6/3-c
Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik/m.8
ÖZET : Dava; yağma suçuna ilişkindir. 5237 Sayılı TCK'nın 31/2. maddesinin uygulaması anlamında, suç tarihinde 12-15 yaş grubunda bulunan suça sürüklenen çocuğun atılı yağma suçunun hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve suçla ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin bulunduğu uzman doktor raporu ile saptanmadan hüküm kurulması bozma nedenidir. Suç tarihinde 12-15 yaş grubunda bulunan sanıklar hakkında 5395 Sayılı Çocuk Koruma Yasası'nın 35/1.maddesi uyarınca sosyal inceleme yaptırılıp raporunun aldırılmaması ve aynı maddenin 3.fıkrası gereğince sosyal inceleme raporu aldırılmama nedeninin gerekçeli kararda tartışılmaması isabetsizdir. Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince, sanıklar için baro tarafından görevlendirilen zorunlu savunman ücretlerinin yeterli ödeme gücü olmayan sanıklardan alınmasına hükmedilemeyeceği, bu ücretlerin Adalet Bakanlığı bütçesinde bu amaçla ayrılan ödenekten karşılanacağı gözetilmeden, zorunlu savunman ücretinin sanıklardan alınmasına hükmedilmesi doğru değildir.
DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
KARAR : I-)Sanık ... ... hakkında konut dokunulmazlığını bozma suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;
5271 Sayılı CMK'nın 231/5. maddesi kapsamında verilen kararların temyizi olanaklı bulunmayıp aynı maddenin 12. fıkrası uyarınca itirazı olanaklı kararlardan olduğu ve 5271 Sayılı CMK.nın 264/1. maddesi uyarınca hükümlü yönünden yasa yoluna başvuruda ve mercide yanılmanın haklarını ortadan kaldırmayacağının anlaşılması karşısında; 5271 Sayılı Kanun'un 264/2. maddesi uyarınca itirazı incelemeye yetkili ve görevli mahkemeye, mahkemesince iletilmek üzere dosyanın bu suç yönünden incelenmeden İADESİNE,
II-Sanıklar ... ... ve ... ... hakkında mala zarar verme suçundan kurulan hükümlerin incelenmesinde;
Hükmolunan adli para cezalarının, miktarı itibariyle, 5320 Sayılı Kanun'un 8/1. maddesinin yollamasıyla 1412 Sayılı Kanun'un 305/1. maddesi uyarınca kesin nitelikte olup temyiz olanağı bulunmadığından, sanıklar savunmanlarının temyiz isteminin aynı Kanun'un 317. maddesi gereğince istem gibi REDDİNE,
II-Sanık ... ... hakkında konut dokunulmazlığını bozma ve iftira suçlarından kurulan hükümlerin incelenmesinde;
Sanığın eylemine uyan 5237 Sayılı TCK'nın 116/1, 119/1-c, 267/1, 31/2. maddelerindeki suçların gerektirdiği cezanın türü ve üst sınırına göre; aynı Kanun'un 66/1-e, 66/2-4. maddelerinde öngörülen 4 yıllık olağan zamanaşımının, karar tarihi olan 19.01.2012 gününden inceleme tarihine kadar geçmiş bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık ... ... ve savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan sebeple isteme uygun olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 Sayılı Kanun'un 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 Sayılı CMUK'nın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, sanık hakkında açılan kamu davasının zamanaşımı sebebiyle DÜŞMESİNE,
III-Sanıklar ... ... ve ... ... hakkında yağma suçundan kurulan hükümlerin incelenmesinde;
1-) 5237 Sayılı TCK'nın 31/2. maddesinin uygulaması anlamında, suç tarihinde 12-15 yaş grubunda bulunan ...'nin de atılı yağma suçunun hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve suçla ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin bulunduğu uzman doktor raporu ile saptanmadan hüküm kurulması,
2-)Suç tarihinde 12-15 yaş grubunda bulunan sanıklar hakkında 5395 Sayılı Çocuk Koruma Yasası'nın 35/1.maddesi uyarınca sosyal inceleme yaptırılıp raporunun aldırılmaması ve aynı maddenin 3.fıkrası gereğince sosyal inceleme raporu aldırılmama nedeninin gerekçeli kararda tartışılmaması,
Uygulamaya göre ise;
3-)Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sının 90. maddesinin son fıkrası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6/3-c maddesi ışığında, 5271 Sayılı CMK'nın 150, 234 ve 239. maddeleri ile 5320 Sayılı Kanun'un 13. maddesine dayanılarak hazırlanan, Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince, sanıklar için baro tarafından görevlendirilen zorunlu savunman ücretlerinin yeterli ödeme gücü olmayan sanıklardan alınmasına hükmedilemeyeceği, bu ücretlerin Adalet Bakanlığı bütçesinde bu amaçla ayrılan ödenekten karşılanacağı gözetilmeden, yazılı şekilde zorunlu savunman ücretinin sanıklardan alınmasına hükmedilmesi,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanıklar ... ... ve savunmanı ile sanık ... ... savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün bu kısmının açıklanan sebeplerle isteme uygun olarak BOZULMASINA, 02.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg