AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y6CD E. 2013/27584-K. 2016/1497

T.C.
YARGITAY
6. CEZA DAİRESİ
E. 2013/27584
K. 2016/1497
T. 3.3.2016
• SANIKLARIN KATILANA AİT MARKETTEN 10 PAKET SİGARA VE 80,00 TL PARAYI ALMASI ( Yağmalanan Eşya ve Paranın Değerinin Az Olmadığı - Koşulları Bulunmadığı Halde Daha Az Cezayı Gerektiren Hale İlişkin Hükümlerin Uygulanamayacağı )
• YAĞMA ( Sanıkların Katılana Ait Marketten 10 Paket Sigara ve Toplamda 80,00 TL Parayı Aldıkları - Yağmalanan Eşya ve Paranın Değerinin Az Olmadığı/Koşulları Bulunmadığı Halde Daha Az Cezayı Gerektiren Hale İlişkin Hükümlerin Uygulanmaması Gerektiği )
• MALIN DEĞERİNİN AZ OLMASI ( Değerin Azlığının Daha Çoğunu Alma Olanağı Varken Yalnızca Gereksinimi Kadar ve Değer Olarak da Gerçekten Az Olan Şeylerin Alınması Durumunda Yasal ve Yeterli Gerekçeleri de Açıklanarak Uygulanabileceği )
• DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HAL ( Sanıkların Katılana Ait Marketten 10 Paket Sigara ve Toplamda 80,00 TL Parayı Aldıkları - Yağmalanan Eşya ve Paranın Değerinin Az Olmadığı/Koşulları Bulunmadığı Halde Daha Az Cezayı Gerektiren Hale İlişkin Hükümlerin Uygulanmaması Gerektiği )
5237/m. 145, 148
ÖZET : Sanıklar hakkında yağma suçundan hüküm kurulmuştur.
“Değerin azlığının”, daha çoğunu alma olanağı varken yalnızca gereksinimi kadar ve değer olarak da gerçekten az olan şeylerin alınması durumunda, yasal ve yeterli gerekçeleri de açıklanarak uygulanabileceği gözetilmelidir. Sanıkların katılana ait marketten 10 paket sigara ve toplamda 80,00 TL parayı aldıkları olayda yağmalanan eşya ve paranın değerinin az olmaması sebebiyle koşulları bulunmadığı halde, daha az cezayı gerektiren hale ilişkin hükümlerin uygulanması isabetsizdir.
DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
KARAR : I-)Sanıklar hakkında hakaret ve mala zarar verme suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, sanık ... ve savunmanı, sanıklar ... ve ... savunmanları ile katılanlar ... ve ... vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve kanuna uygun bulunan hükümlerin isteme kısmen uygun olarak ONANMASINA,
II-)Sanıklar hakkında yağma suçundan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, suçun sanıklar tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede, usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1-)“Değerin azlığının” 5237 Sayılı Yasaya özgü ayrı ve yeni bir kavram olduğu, Yasa koyucunun amacı ile suçun işleniş biçimi, olayın özelliği ve sanığın özgülenen kastı da gözetilmek suretiyle, daha çoğunu alma olanağı varken yalnızca gereksinimi kadar ve değer olarak da gerçekten az olan şeylerin alınması durumunda, yasal ve yeterli gerekçeleri de açıklanarak uygulanabileceği gözetilmeden, sanıkların katılan ...'a ait marketten 10 paket sigara ve toplamda 80.-TL parayı aldıkları olayda yağmalanan eşya ve paranın değerinin az olmaması sebebiyle koşulları bulunmadığı halde, 150/2.maddesinin düzenleniş amacının dışında yorumlar getirilerek cezadan indirim yapılması,
2-)24.11.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 gün, 2014/140-2015/85 Esas ve Karar sayılı kararı ile TCK'nın 53. maddesinde değişiklik yapıldığından sanıklar ... ve ... yönünden yeniden takdiri lüzumu,
Kabule göre de;
3-)Sanık ... hakkında yağma suçundan verilen hükümde, 5237 Sayılı TCK'nın 168/3. maddesinin, 31/3. maddesinden önce uygulanması suretiyle, aynı Kanunun 61. maddesine aykırı davranılması,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, Sanık ... ve savunmanı, sanıklar ... ve ... savunmanları ile katılanlar ... ve ... vekilinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan sebeplerle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, 03.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg