AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y6CD E. 2015/7212-K. 2016/1495

T.C.
YARGITAY
6. CEZA DAİRESİ
E. 2015/7212
K. 2016/1495
T. 3.3.2016
• YAĞMA SUÇU (Tekerrüre Esas Alınan İlamda Yaş Küçüklüğü Sebebiyle Tekerrür Hükümleri Bakımından Uygulama Koşullarının Bulunmadığı - Sanığın Adli Sicil Kaydında Yer Alan Diğer Hükümlülüklerinde Yaş Küçüklüğü veya Miktarı İtibariyle Kesin Nitelikte Olmaları Sebebiyle Tekerrür Uygulamasına Esas Olamayacağının Gözetilmesi Gerektiği)
• TEKERRÜR (Sanık Hakkında Yağma Suçundan Kurulan Hükümdeki Mükerrirlik Uygulamasında Bir Yıl Sekiz Ay Yedi Gün Hapis Cezasına Ait İlamın Uygulanması Gerektiği - Sanığın Sabıka Kaydında Yer Almayan ve Tekerrüre Esas Alınması Olanaksız Olan Bir Yıl İki Ay On Üç Gün Hapis Cezasının Esas Alınmasının İsabetsiz Olduğu)
• KESİN NİTELİKLİ CEZA (Sanığın Adli Sicil Kaydında Yer Alan Diğer Hükümlülüklerinde Yaş Küçüklüğü veya Miktarı İtibariyle Kesin Nitelikte Olmaları Sebebiyle Tekerrür Uygulamasına Esas Olamayacağı - Sanık Hakkında Şartları Oluşmadığı Halde 5237 S. TCK'nun 58. Md. Hükmüyle Uygulama Yapılmasının Hatalı Olduğu/Yağma)
5237/m.58
ÖZET : Sanık hakkında tekerrüre esas alınan ilamda yaş küçüklüğü sebebiyle tekerrür hükümleri bakımından uygulama koşullarının bulunmadığı; sanığın adli sicil kaydında yer alan diğer hükümlülüklerinde yaş küçüklüğü ve/veya miktarı itibariyle kesin nitelikte olmaları sebebiyle tekerrür uygulamasına esas olamayacaklarının anlaşılması karşısında; sanık hakkında şartları oluşmadığı halde 5237 Sayılı Kanun'un 58. maddesiyle uygulama yapılması hatalıdır. Sanık hakkında yağma suçundan kurulan hükümdeki mükerrirlik uygulamasında 1 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına ait ilam uygulanması gerektiği gözetilmeden, sanığın sabıka kaydında yer almayan ve tekerrüre esas alınması olanaksız olan 1 yıl 2 ay 13 gün hapis cezasının esas alınması isabetsizdir.
DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
KARAR : Yağma suçunun silahla birden fazla kişi ile birlikte işlenmiş olması sebebiyle 5237 Sayılı TCK'nın 149.maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinin ihlal edilmiş olması karşısında, aynı Kanun'un 61.maddesi uyarınca alt sınırdan uzaklaşılması gerektiğinin gözetilmemesi, sanık ...'ın tekerrüre esas sabıka kaydının bulunduğunun anlaşılması karşısında, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan hüküm kurulurken 5237 Sayılı TCK'nın 58/6-7. maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz sisteminin ve denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmaması, aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre suçların sanıklar tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede, usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1-) Sanıkların, hapis cezalarının infazı tamamlanıncaya kadar TCK'nın 53/1-a-b-c-d-e maddesinde yazılı hakları kullanmaktan yoksun bırakılmalarına; ancak, TCK'nın 53/3. maddesi uyarınca koşullu salıverildiği takdirde, kendi altsoyları üzerinde TCK'nın 53/1-c bendinde sayılan hakları kullanmaktan yoksunluklarının sona erdirilmesine karar verilmiş ise de; 24.11.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 gün, 2014/140-2015/85 Esas ve Karar sayılı kararı ile TCK'nın 53/1-b maddesinde yazılı, "seçme, seçilme ve diğer siyasi hakları kullanmaktan" ibaresinin iptal edilmiş olması,
2-) Sanık ... hakkında tekerrüre esas alınan Kırıkkale 3.Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2012/233 Esas, 2013/393 Sayılı ilamında yaş küçüklüğü sebebiyle tekerrür hükümleri bakımından uygulama koşullarının bulunmadığı; sanığın adli sicil kaydında yer alan diğer hükümlülüklerinde yaş küçüklüğü ve/veya miktarı itibariyle kesin nitelikte olmaları sebebiyle tekerrür uygulamasına esas olamayacaklarının anlaşılması karşısında; sanık hakkında şartları oluşmadığı halde 5237 Sayılı Kanun'un 58. maddesiyle uygulama yapılması,
3-) Sanık ... hakkında yağma suçundan kurulan hükümdeki mükerrirlik uygulamasında Kırıkkale 2.Asliye Ceza Mahkemesince verilen 15.04.2008 tarih 2006/725 Esas, 2008/216 Karar sayılı 1 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına ait ilam uygulanması gerektiği gözetilmeden, sanığın sabıka kaydında yer almayan ve tekerrüre esas alınması olanaksız olan Kırıkkale 3.Asliye Ceza Mahkemesi'nin 02.07.2013 tarih 2012/233 Esas, 2013/393 Karar sayılı 1 yıl 2 ay 13 gün hapis cezasının esas alınması,
Kabule göre de;
4-) 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 108.maddesinin (4), (5) ve (6). Fıkralarında ‘‘Hakim, mükerrir hakkında cezanın infazının tamamlanmasından sonra başlamak ve bir yıldan az olmamak üzere denetim süresi belirler. Tekerrür dolayısıyla belirlenen denetim süresinde, koşullu salıvermeye dair hükümler uygulanır. Hakim, mükerrir hakkında denetim süresinin uzatılmasına karar verebilir” denilmiştir. Denetim süresini belirleme ve gerektiğinde uzatma görevi, hükmü veren Mahkemeye değil, hükümlünün infaz aşamasındaki davranışlarını da değerlendirerek koşullu salıverme ile ilgili kararı verecek olan Mahkemeye aittir. Buna göre hükümlülük kararında mükerrir olan sanık B. E. hakkında 5237 Sayılı TCY'nın 58/7.maddesi gereğince "mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına" karar verilmesiyle yetinilmesi gerekirken, denetimli serbestlik tedbirinin süresinin de belirlenmesi,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanıklar ... ve ... ile savunmanlarının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, bozma nedenleri yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 Sayılı Kanun'un 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 Sayılı CMUK'nın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, yağma ve hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından kurulan hüküm fıkralarından TCK'nın53. maddenin uygulanmasına dair bölüm çıkarılarak yerine, "Sanıkların, kasten işlemiş oldukları suç için hapis cezasıyla mahkumiyetlerinin yasal sonucu olarak, TCK'nın 53/1. maddesinin uygulanması yönünden, (a, c, d ve e) bentleri ile (b) bendinde yazılı seçme, seçilme ve diğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun bırakılmalarına; aynı Kanunun 53/2. maddesinin uygulanması açısından, 53/1.maddesinin (a, c, d ve e) bentleri ile (b) bendinde yazılı seçme ve diğer siyasi hakları ve aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca, (c) bendinde yazılı kendi alt soyları üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkilerini mahkum oldukları hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar kullanamamalarına" cümlesinin yazılması; sanık ... hakkında yağma suçundan kurulan hüküm fıkrasından “TCK'nın 58. maddesinin uygulanmasına” dair bölüm çıkartılarak yerine “Sanık hakkında TCK'nın 58. maddesi açısından, adli sicil kaydında yer alan ve en ağır ceza olan Kırıkkale 2.Asliye Ceza Mahkemesince verilen 15.04.2008 tarih 2006/725 Esas, 2008/216 Karar sayılı ilamın mükerrirliğe esas alınmasına, sanık hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına ve 5320 Sayılı Kanun'un 8/1. maddesi uyarınca halen yürürlülükte bulunan 1412 Sayılı CMUK'nın 326/ son maddesi uyarınca aleyhe değiştirme ilkesi gözetilerek 5275 Sayılı Kanun'un 108/2. maddesi gereğince mükerrir olan sanık hakkında koşullu salıverme süresine eklenecek miktarın Kırıkkale 3.Asliye Ceza Mahkemesi'nin 02.07.2013 tarih 2012/233 Esas, 2013/393 Karar sayılı ilamına konu 1 yıl 2 ay 13 gün hapis cezası esas alınarak belirlenmesine” cümlelerinin eklenmesi; Sanık ... hakkında yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kurulan hüküm fıkralarından “TCK'nın 58. maddesinin uygulanmasına” dair bölüm çıkartılmak suretiyle, eleştiri dışında diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 03.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg