AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y7CD E. 2014/17752-K. 2016/2865

T.C.
YARGITAY
7. CEZA DAİRESİ
E. 2014/17752
K. 2016/2865
T. 2.3.2016
• KAÇAKÇILIK SUÇU (Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı İle 5237 S. TCK'nun 53. Md. Hükmünün Bazı Bölümlerinin İptal Edilmesi Nedeniyle Anılan Maddenin Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu)
• HAK YOKSUNLUĞU (Sanığın Sadece Kendi Altsoyu Üzerindeki Velayet Vesayet veya Kayyımlık Yetkileri Açısından Uygulanmasına Yer Olmadığına Altsoyu Dışında Kalanlarla İlgili Bu Hak ve Yetkilerden İse Cezanın İnfazı Tamamlanıncaya Kadar Yoksun Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği - Kaçakçılık)
• HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ (Sanığın Denetim Süresi İçinde Kasıtlı Bir Suç İşlemesi Halinde Ertelenen Cezasının Kısmen veya Tamamen İnfaz Kurumunda Çektirilmesine Karar Verileceğinin İhtaratına Karar Verilirken Uygulanan Kanun ve Maddesinin Gösterilmemesinin Hatalı Olduğu - Kaçakçılık Suçu)
• MÜSADERE (Kaçakçılık Suçu - Dava Konusu Eşyanın Müsaderesine Karar Verilmesi Yerine Söz Konusu Eşyanın İmha Suretiyle Tasfiyesine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği)
5237/m.51/8,53
ÖZET : Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı ile 5237 Sayılı TCK'nun 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, anılan maddenin yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunmaktadır. Öte yandan, TCK' nun 53. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, mahkum olduğu kısa süreli olmayan hapis cezası ertelenen sanık hakkında anılan maddenin l. fıkrasının (c) bendinde yazılı hak yoksunluğunun, sanığın sadece kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet veya kayyımlık yetkileri açısından uygulanmasına yer olmadığına, altsoyu dışında kalanlarla ilgili bu hak ve yetkilerden ise cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. Sanığın denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde ertelenen cezasının kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verileceğinin ihtaratına karar verilirken uygulanan kanun ve maddesinin gösterilmemesi suretiyle CMK'nun 232/6. maddesine muhalefet edilmesi doğru değildir. TCK 51/8 maddesi gereğince denetim süresinin iyi halli olarak geçirilmesi halinde cezanın infaz edilmiş sayılacağı ihtaratının yapılmaması; ayrıca dava konusu eşyanın müsaderesine karar verilmesi yerine, söz konusu eşyanın imha suretiyle tasfiyesine karar verilmesi doğru değildir.
DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : I-) Sanığın, 5607 Sayılı yasaya muhalefet suçundan verilen hükme yönelik temyiz incelemesinde;
Yapılan duruşmaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, gösterilen gerekçeye ve takdire göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,
II-) Sanığın, 4733 Sayılı yasaya muhalefet suçundan verilen hükme yönelik temyizine gelince;
Dava konusu sigara sayısı 400 paket olduğu halde gerekçe kısımında sigara sayısının 800 paket olarak gösterilmesi, gerekçeli karar başlığında suç tarihi olarak ayrıca 01.02.2012 tarihinin yazılması mahallinde düzeltilmesi mümkün hata olarak görülmüştür.
1-) 24.11.2015 tarihli 29542 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı ile 5237 Sayılı TCK'nun 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, anılan maddenin yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
TCK'nun 53. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, mahkum olduğu kısa süreli olmayan hapis cezası ertelenen sanık hakkında anılan maddenin l. fıkrasının (c) bendinde yazılı hak yoksunluğunun, sanığın sadece kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet veya kayyımlık yetkileri açısından uygulanmasına yer olmadığına, altsoyu dışında kalanlarla ilgili bu hak ve yetkilerden ise cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi,
2-) Sanığın denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde ertelenen cezasının kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verileceğinin ihtaratına karar verilirken uygulanan kanun ve maddesinin gösterilmemesi suretiyle CMK'nun 232/6. maddesine muhalefet edilmesi,
3-) TCK 51/8 maddesi gereğince denetim süresinin iyi halli olarak geçirilmesi halinde cezanın infaz edilmiş sayılacağı ihtaratının yapılmaması,
4-) Dava konusu eşyanın müsaderesine karar verilmesi yerine, söz konusu eşyanın imha suretiyle tasfiyesine karar verilmesi,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde görüldüğünden ve bu hususlar yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 5320 Sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK. nun 322. maddesi uyarınca,
1-) Hükümden TCK.nun 53. maddesinin uygulanmasına dair bölümün çıkarılması, yerine “24/11/2015 tarih ve 29542 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı kararındaki iptal edilen hususlar gözetilerek, 5237 Sayılı TCK'nın 53/1-2-3 madde fıkralarının tatbikine,” ifadesinin eklenmesi,
2-) Hükümde TCK.nın 51/7. maddenin uygulanmasına dair fıkranın başına; “TCK 51/7 maddesi gereğince” ibaresinin eklenmesi,
3-) TCK.nın 51/7. maddenin uygulanmasına dair fıkranın devamına gelecek şekilde “TCK 51/8 maddesi gereğince denetim süresinin iyi halli geçirilmesi halinde cezanın infaz edilmiş sayılmasına karar verileceğinin ihtarına" cümlesinin eklenmesi,
SONUÇ : 4-) Hükmün A/6. fıkrasının çıkarılarak yerine “Dava konusu eşyanın TCK 54. maddesi gereğince müsaderesine” cümlesinin eklenmesi ve diğer kısımların aynen bırakılması suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 02.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg