AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y7CD E. 2014/21329-K. 2016/3165

T.C.
YARGITAY
7. CEZA DAİRESİ
E. 2014/21329
K. 2016/3165
T. 8.3.2016
• ADLİ PARA CEZASI TEKERRÜRE ESAS ALINAMAYACAĞI (Sanık Hakkında Tekerrüre Esas Alınan 300 TL ve 140 TL Adli Para Cezasının Kesin Nitelikte Olduğu ve Tekerrüre Esas Alınamayacağı Gözetileceği)
• TEKERRÜR (Sanık Hakkında Tekerrüre Esas Alınan 300 TL ve 140 TL Adli Para Cezasının Kesin Nitelikte Olduğu ve Tekerrüre Esas Alınamayacağı - Adli Sicil Kaydında Tekerrüre Esas Olabilecek Başka Sabıkası Bulunmayan Sanık Hakkında Verilen Hapis Cezasının Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine Karar Verilmesinin İsabetsizliği)
• KATILMA TALEBİ OLMAYAN KURUM LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ (Gümrük Müdürlüğü Davadan Haberdar Edildiği Halde Duruşmalara Gelip Katılmadığı ve Katılma Dilekçesi de Vermediği Gözetilmeden Davaya Katılan Olarak Kabul Edilerek Lehine Vekalet Ücretine Hükmolunması Doğru Olmadığı)
• VELAYET VESAYET VE KAYYIMLIK YETKİLERİNDEN YOKSUNLUK (Sanığın Kendi Altsoyu Üzerindeki Velayet Hakları İle Vesayet veya Kayyımlığa Ait Bir Hizmette Bulunmaktan Koşullu Salıverilmesine Altsoyu Dışında Kalanlarla İlgili Bu Hak ve Yetkilerden İse Cezanın İnfazı Tamamlanıncaya Kadar Yoksun Bırakılacağı)
5237/m.53
ÖZET : Sanık hakkında tekerrüre esas alınan 300 TL ve 140 TL adli para cezasının kesin nitelikte olduğu ve tekerrüre esas alınamayacağı gözetilmeksizin, adli sicil kaydında tekerrüre esas olabilecek başka sabıkası bulunmayan sanık hakkında verilen hapis cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmesi doğru değildir. Gümrük Müdürlüğü davadan haberdar edildiği halde duruşmalara gelip katılmadığı ve katılma dilekçesi de vermediği gözetilmeden davaya katılan olarak kabul edilerek lehine vekalet ücretine hükmolunması isabetsizdir. 5237 Sayılı TCK.nun 53. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, aynı maddenin 1. fıkrasının (c) bendinde yazılı sanığın kendi altsoyu üzerindeki velayet hakları ile vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan koşullu salıverilmesine, altsoyu dışında kalanlarla ilgili bu hak ve yetkilerden ise cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmelidir.
DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : I-) 24.11.2015 tarihli 29542 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 Sayılı iptal kararı ile 5237 Sayılı TCK.nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, anılan maddenin yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
5237 Sayılı TCK.nun 53. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, aynı maddenin 1. fıkrasının (c) bendinde yazılı sanığın kendi altsoyu üzerindeki velayet hakları ile vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan koşullu salıverilmesine, altsoyu dışında kalanlarla ilgili bu hak ve yetkilerden ise cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm tesisi,
II- Sanık hakkında tekerrüre esas alınan .... Sulh Ceza Mahkemesi'nin 28.12.2006 karar tarihli ... esas ve ... karar numaralı ilamı ile verilen 300 TL ve 22.01.2007 infaz tarihli ve ... Sulh Ceza Mahkemesi'nin 18.07.2006 karar tarihli 2006/195 esas ve 2006/215 karar numaralı ve 18.09.2006 kesinleşme tarihli ilamı ile verilen 140 TL adli para cezasının kesin nitelikte olduğu ve tekerrüre esas alınamayacağı gözetilmeksizin, adli sicil kaydında tekerrüre esas olabilecek başka sabıkası bulunmayan sanık hakkında verilen hapis cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmesi,
III- Gümrük Müdürlüğü davadan haberdar edildiği halde duruşmalara gelip katılmadığı ve katılma dilekçesi de vermediği gözetilmeden davaya katılan olarak kabul edilerek lehine vekalet ücretine hükmolunması,
SONUÇ : Yasaya aykırı olup, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden ve bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 5320 Sayılı Kanun'un 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK.nun322.maddesi uyarınca hüküm fıkrasından;
I-) Hükümden TCK.nın 53.maddesinin uygulanmasına dair bölümün çıkarılması, yerine “24/11/2015 tarih ve 29542 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı kararındaki iptal edilen hususlar gözetilerek, 5237 Sayılı TCK'nın 53/1-2-3 madde fıkralarının tatbikine,” ifadesinin eklenmesi,
II- Hükümden "Sanığın adli sicil kaydında Iğdır Sulh Ceza Mahkemesi'nin 28.12.2006 karar tarihli 2006/438 esas ve 2006/354 karar numaralı ve 22.01.2007 infaz tarihli ve ... Sulh Ceza Mahkemesi'nin 18.07.2006 karar tarihli 2006/195 esas ve 2006/215 karar numaralı ve 18.09.2006 kesinleşme tarihli tekerrüre esas sabıkası bulunmakla sanığın mükerrir olduğu anlaşıldığından sanık hakkında 5237 Sayılı Kanun'un 58. Maddesinin uygulanmasına; sanık hakkında hükmolunan cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve ayrıca mükerrir sanık hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına," ifadesinin çıkartılması,
III- Hüküm fırkasından katılan lehine hükmedilen vekalet ücretini düzenleyen fıkranın çıkarılması ve diğer kısımlarının aynen bırakılması suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 08.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg