AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y7CD E. 2016/6658-K. 2016/3325

T.C.
YARGITAY
7. CEZA DAİRESİ
E. 2016/6658
K. 2016/3325
T. 9.3.2016
• 4733 SAYILI KANUNA MUHALEFET (4733 S.K. Md 8/10 Uyarınca İdari Yaptırım Kararlarına Karşı 2577 S.K. Hükümlerine Göre Kanun Yoluna Başvurulabileceği - İdare Mahkemesinde İptal Davası Açılmış Olmasının Kararın Yerine Getirilmesini Durduramayacağı/Sulh Ceza Mahkemesi'ne Yapılan Başvurunun Görev Yönünden Reddine Karar Verilmesi Gerekirken İdari Para Cezasının İptaline Karar Verilemeyeceği)
• GÖREV (4733 S.K.'a Muahalefet - 4733 S. K. Md. 8/10 Uyarınca İdari Yaptırım Kararlarına Karşı 2577 S.K. Hükümlerine Göre Kanun Yoluna Başvurulabileceği/Sulh Ceza Mahkemesinin Değişik İş İptal Kararının Bozmayı Gerektirdiği)
• İDARİ PARA CEZASI (4733 S.K.'a Muahalefet - 4733 S. K. Md. 8/10 Uyarınca İdari Yaptırım Kararlarına Karşı 2577 S.K. Hükümlerine Göre Kanun Yoluna Başvurulabileceği/Sulh Ceza Mahkemesinin Değişik İş İptal Kararının Bozmayı Gerektireceği)
4733/m.8/10,8/11
ÖZET : 4733 S.K. 8/10 ve 8/11. maddelerinde yer alan “(10) Bu Kanun hükümlerine göre verilen İdari yaptırım kararlarına karşı 2577 S.K. hükümlerine göre kanun yoluna başvurulabilir. Ancak, idare mahkemesinde dava, işlemin tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içinde açılır. İdare mahkemesinde iptal davası açılmış olması, kararın yerine getirilmesini durdurmaz. (11) İdari yaptırımlara dair olarak bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 30/3/2005 tarihli ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.” şeklindeki hükümler dikkate alındığında, görev kuralları kamu düzenine dair olup re'sen incelenmesi gerektiğinden yapılan başvurunun görev yönünden reddine karar verilmesi gerekirken işin esasına geçilmek suretiyle başvurunun kabulüyle idari para cezasının iptaline karar verilmesinde isabet görülmemiştir.
DAVA : 4733 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 8/5-j bendine muhalefet eyleminden kabahatli , ... hakkında Ödemiş Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün 14/01/2015 tarihli idari yaptırım kararı ile uygulanan 1.675,00 Türk lirası idari para cezasına yönelik başvurunun kabulüyle idari para cezasının iptaline dair Ödemiş Sulh Ceza Hakimliğinin 02/03/2015 tarihli ve 2015/54 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 19.10.2015 gün ve 67481 Sayılı kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 04.11.2015 gün ve ... sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.
Mezkür ihbarnamede;
Dosya kapsamına göre, 4733 Sayılı Kanun'un 8/10 ve 8/11. maddelerinde yer alan “(10) Bu Kanun hükümlerine göre verilen İdarî yaptırım kararlarına karşı 6/1/1982 tarihli ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre kanun yoluna başvurulabilir. Ancak, idare mahkemesinde dava, işlemin tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içinde açılır. İdare mahkemesinde iptal davası açılmış olması, kararın yerine getirilmesini durdurmaz.( 11)İdarî yaptırımlara dair olarak bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 30/3/2005 tarihli ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.” şeklindeki hükümler dikkate alındığında, görev kuralları kamu düzenine dair olup re'sen incelenmesi gerektiğinden yapılan başvurunun görev yönünden reddine karar verilmesi gerekirken işin esasına geçilmek suretiyle başvurunun kabulüyle idari para cezasının iptaline karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Dairemizin 20.01.2016 gün ve 2015/25807 Esas, 2016/222 Karar sayılı ilamıyla kabahatli ... hakkında Kanun Yararına Bozma isteminin kabulüyle hükmün bozulmasına karar verilmiş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11.02.2016 gün ve 7-2015/352339 Sayılı itirazıyla, Dairemizin anılan ilamına karşı itirazda bulunulması sebebiyle yapılan incelemede,
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı yerinde görüldüğünden, 6352 Sayılı yasa ile değişik CMK'nun 308/3. maddesi gözetilerek itirazın KABULÜNE,
Dairemizin 20.01.2016 gün ve 2015/25807 Esas, 2016/222 Karar sayılı kararının kaldırılması ile yeniden yapılan incelemede;
SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden Ödemiş Sulh Ceza Hakimliği'nin 02.03.2015 tarih ve 2015/54 Değişik iş sayılı kararının 5271 Sayılı CMK'nun 309/4-c maddesi uyarınca aleyhe tesir etmemek üzere BOZULMASINA, 09.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg