AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y8CD E. 2015/14774-K. 2016/2659

T.C.
YARGITAY
8. CEZA DAİRESİ
E. 2015/14774
K. 2016/2659
T. 3.3.2016
• BİLİŞİM SİSTEMLERİ BANKA VEYA KREDİ KURUMLARININ ARAÇ OLARAK KULLANILMASI SURETİYLE DOLANDIRICILIK ( Sanığın Katılanın Kredi Kartı Bilgileri Kullanılmak Suretiyle Telefon Numarasına Kontör Yüklediği İddiası - Sözkonusu Hattın Abonelik Sözleşme Bilgilerine Göre Suç Tarihinde Başka Bir Kişi Adına Kayıtlı Olduğu/Abonelik Sözleşmesinde Açık Kimlik Bilgileri Bulunan Kişinin Tanık Sıfatıyla Dinlenileceği )
• SANIĞIN KATILANIN KREDİ KARTI BİLGİLERİNİ KULLANMAK SURETİYLE KONTÖR YÜKLEDİĞİ İDDİASI ( Sözkonusu Hattın Abonelik Sözleşme Bilgilerine Göre Suç Tarihinde Başka Bir Kişi Adına Kayıtlı Olduğu - Abonelik Sözleşmesinde Açık Kimlik Bilgileri Bulunan Kişinin Tanık Sıfatıyla Dinlenilmesi Gerektiği )
• TELEFON HATTINA İLİŞKİN HTS KAYITLARININ İSTENMESİ ( Sanığın Katılanın Kredi Kartı Bilgileri Kullanılmak Suretiyle Telefon Numarasına Kontör Yüklediği İddiası/ Sözkonusu Hattın Başka Bir Kişi Adına Kayıtlı Olduğu - Suç Tarihinden Önce ve Sonrasına Ait Arayan-Aranan Numaralara İlişkin HTS Kayıtlarının İstenileceği/Suç Tarihine Yakın Tarihte Görüşme Yapılan Kişilerin Tespiti Yapılarak Tanık Olarak Dinlenileceği ve Sanıkla İrtibatları Sağlanarak Telefon Numarasının Sanık Tarafından Kullanılıp Kullanılmadığının Araştırılacağı )
• KONTÖR YÜKLEME İŞLEMİNİN TELEFON YOLUYLA GERÇEKLEŞMESİ ( Sanığın Katılanın Kredi Kartı Bilgileri Kullanılmak Suretiyle Telefon Numarasına Kontör Yüklediği İddiası/İşlemi Yapan Telefon Numarasının Tespiti İle Varsa İşleme Ait Ses Kaydının İlgili Şirketten İstenileceği - Sanığın Sesi İle Ses Kaydı Arasında Karşılaştırma Yapılması İçin Bilirkişi Raporu Alınacağı/İnternet Üzerinden İşlemin Yapılması Halinde İse IP Numarası İle Kullanılan İnternet Bağlantısının Abone Bilgileri Araştırılarak Karar Verileceği )
5237/m. 245
5271/m. 48
ÖZET : Sanığın katılanın kredi kartı bilgileri kullanılmak suretiyle telefon numarasına kontör yüklediği, sözkonusu hattın abonelik sözleşme bilgilerine göre suç tarihinde başka bir kişi adına kayıtlı olduğu, sanığın 2004 yılında kimliğini kaybettiğini ve atılı suçu işlemediğini beyan ettiği anlaşılmıştır. Abonelik sözleşmesinde açık kimlik bilgileri bulunan kişinin tanık sıfatıyla dinlenilmesi, sözkonusu hattın suç tarihinden önce ve sonrasına ait arayan-aranan numaralara ilişkin HTS kayıtlarının istenilmesi ile suç tarihine yakın tarihte görüşme yapılan kişilerin tespiti yapılarak tanık olarak dinlenilmeleri ve sanıkla irtibatlarının sağlanması suretiyle sözkonusu telefon numarasının sanık tarafından kullanılıp kullanılmadığının araştırılması gerekir. Kontör yükleme işleminin yapılabilmesi için gerçekleştirilen kayıt işleminin ne surette gerçekleştirildiği araştırılarak, telefon yoluyla kaydın gerçekleşmesi halinde sözkonusu işlemi yapan telefon numarasının tespiti ile varsa işleme ait ses kaydının ilgili şirketten istenilmesi, sanığın sesi ile ses kaydı arasında karşılaştırma yapılması için bilirkişi raporu alınması, internet üzerinden işlemin yapılması halinde ise IP numarası ile kullanılan internet bağlantısının abone bilgileri araştırılmak suretiyle karar verilmesi gerekir.
DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : I- Sanık . hakkında kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde;
Sanık hakkında TCK.nun 62. maddesi uyarınca takdiri indirim uygulanırken sonuç hapis cezasının “3 yıl 1 ay 15 gün” yerine, “2 yıl 13 ay 15 gün” olarak eksik ceza tayini aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamış, 5237 sayılı TCK.nun 53. maddesindeki hak yoksunluklarının; Anayasa Mahkemesi'nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı gözetilerek infaz aşamasında değerlendirilmesi mümkün görülmüştür.
Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre sanığın, yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Temel hapis cezası alt sınırdan tayin edildiği halde, aynı gerekçelerle adli para cezasına esas birim gün sayısının alt sınırın üstünde belirlenmesi suretiyle hükümde çelişkiye neden olunması,
Yasaya aykırı ise de, yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususun, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 322. maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, sanık hakkında kurulan hükümde 5237 sayılı TCK.nun 245/1 madde ve fıkrası uyarınca hapis cezası yanında tayin olunan adli para cezasına esas alınan 120 günün 5 güne, TCK.nun 43. maddesi uyarınca ¼ artırım yapılarak tayin olunan 150 günün 6 güne, TCK.nun 62. maddesi uyarınca 1/6 indirim yapılarak hesaplanan 104 günün 5 güne ve TCK.nun 52. maddesi uyarınca tayin olunan 2080 TL'nin 100 TL'ye indirilmesi suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün oybirliğiyle (DÜZELTİLEREK ONANMASINA),
II- Sanık . hakkında kurulan hükme yönelik temyiz incelemesine gelince;
1- Sanığın ismi ile ... İletişim ve Teknoloji Hizmetleri Ltd.Şti'ne kayıt yapılarak katılanın kredi kartı bilgileri kullanılmak suretiyle sonu ... olan telefon numarasına kontör yüklendiği, sözkonusu hattın abonelik sözleşme bilgilerine göre suç tarihinde . isimli kişi adına kayıtlı olduğu, sanığın 2004 yılında kimliğini kaybettiğini ve atılı suçu işlemediğini beyan ettiği anlaşılmakla, abonelik sözleşmesinde açık kimlik bilgileri bulunan . isimli kişinin 5271 sayılı CMK.nun48.maddesi uyarınca usulüne uygun olarak tanık sıfatıyla dinlenilmesi, sözkonusu hattın suç tarihinden önce ve sonrasına ait arayan-aranan numaralara ilişkin HTS kayıtlarının istenilmesi ile suç tarihine yakın tarihte görüşme yapılan kişilerin tespiti yapılarak tanık olarak dinlenilmeleri ve sanıkla irtibatlarının sağlanması suretiyle sözkonusu telefon numarasının sanık tarafından kullanılıp kullanılmadığının araştırılması, kontör yükleme işleminin yapılabilmesi için gerçekleştirilen kayıt işleminin ne surette gerçekleştirildiği araştırılarak, telefon yoluyla kaydın gerçekleşmesi halinde sözkonusu işlemi yapan telefon numarasının tespiti ile varsa işleme ait ses kaydının ilgili şirketten istenilmesi, sanığın sesi ile ses kaydı arasında karşılaştırma yapılması için bilirkişi raporu alınması, internet üzerinden işlemin yapılması halinde ise IP numarası ile kullanılan internet bağlantısının abone bilgileri araştırılmak suretiyle sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik araştırmayla yazılı şekilde hüküm kurulması,
2- Anayasa Mahkemesi'nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 gün ve 2014/140 esas 2015/85 karar sayılı iptal kararı gereğince TCK.nun 53. maddesinde yeniden değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması,
SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken CMUK.nun 321. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, 03.03.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg