AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y8CD E. 2015/7360-K. 2016/1989

T.C.
YARGITAY
8. CEZA DAİRESİ
E. 2015/7360
K. 2016/1989
T. 22.2.2016
• KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKAN SAĞLAMA (Sanık Hakkında Hükmolunan Cezanın Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine Karar Verilirken En Ağır Cezayı İçeren Asliye Ceza Mahkemesi'nin İlamının Tekerrüre Esas Alınacağı)
• TEKERRÜR (Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama - Sanık Hakkında Hükmolunan Cezanın Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine Karar Verilirken En Ağır Cezayı İçeren Asliye Ceza Mahkemesi'nin İlamının Tekerrüre Esas Alınması Gerektiği)
• MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ (Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama - Sanık Hakkında Hükmolunan Cezanın Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine Karar Verilirken En Ağır Cezayı İçeren Asliye Ceza Mahkemesi'nin İlamının Tekerrüre Esas Alınması Gerektiği)
5275/m.108
ÖZET : Sanık hakkında hükmolunan cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilirken, en ağır cezayı içeren Asliye Ceza Mahkemesi'nin ilamının tekerrüre esas alınması gerektiği gözetilmeden sanığın adli sicil kaydında yer alan ve daha az ceza hükmü içeren Sulh Ceza Mahkemesi'nin ilamının tekerrüre esas gösterilmesi, yasaya aykırıdır.
DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Sanığa adli sicil kaydının duruşmada okunup diyeceklerinin sorulması karşısında, CMK.nun 226/2. maddesi uyarınca uyarınca ek savunma hakkı verilmeksizin TCK.nun 58. maddesinin uygulanması bozma nedeni yapılmamış, sanığın kasıtlı suçtan hapis cezasına mahkumiyetin yasal sonucu olarak 5237 Sayılı TCK.nun 53/1. madde uyarınca hak yoksunluklarına hükmedilmesi gerekliliği gözetilmemiş ise de bu hususun infaz aşamasında değerlendirilmesi mümkün görülmüştür.
Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre sanık müdafiinin, lehe hükümlerin uygulanmadığına ve cezanın ertelenmesi gerektiğine yönelik yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,
Ancak:
Sanık hakkında hükmolunan cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilirken, en ağır cezayı içeren ... Asliye Ceza Mahkemesi'nin ... esas, ... karar sayılı ilamının tekerrüre esas alınması gerektiği gözetilmeden sanığın adli sicil kaydında yer alan ve daha az ceza hükmü içeren ... Sulh Ceza Mahkemesi'nin ... esas, ... karar sayılı ilamının tekerrüre esas gösterilmesi,
SONUÇ : Yasaya aykırı ise de, yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususun 5320 Sayılı Kanun'un 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK.nun 322. maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükmün 5.fıkrasından "07.11.2012 tarihinde infaz edilen infaz edilen ... Sulh Ceza Mahkemesi'nin 09.06.2012 tarih, ... esas, ... karar" ibaresinin çıkarılarak yerine "19.06.2012 tarihinde infaz edilen ... Asliye Ceza Mahkemesi'nin ... esas, ... karar" ibaresinin eklenmesi suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun olan hükmün (DÜZELTİLEREK ONANMASINA), 5275 Sayılı Kanun'un 108/2. maddesindeki infaza eklenecek süre yönünden aleyhe değiştirmeme ilkesinin gözetilmesine, 22.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg