AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y9CD E. 2015/1589-K. 2016/2257

T.C.
YARGITAY
9. CEZA DAİRESİ
E. 2015/1589
K. 2016/2257
T. 7.3.2016
• KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE BULUNDURMA ( Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce Suça Konu Maddelerden Alınan Numunelerin de Müsaderesine Karar Verileceği )
• MÜSADERE ( Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma ve/veya Kullanma - Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce Suça Konu Maddelerden Alınan Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
• EVİNDE YAPILAN ARAMADA SANIĞIN PANTOLONUNUN CEBİNDE KİŞİSEL KULLANIM MİKTARINDA ESRAR ELE GEÇİRİLMESİ ( Sanığın Suça Konu Esrar Maddesini Satma veya Başkalarına Verme Gibi Kullanma Dışında Bir Amaç İçin Bulundurduğuna Dair Diğer Sanık Beyanı Dışında Kuşku Sınırlarını Aşan Somut Yeterli ve Kesin Delil Bulunmadığı - Eylemin Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçunu Oluşturacağı )
5237/m. 188, 191
ÖZET : Sanık hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ve/veya kullanma suçundan hüküm kurulmuştur. Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce suça konu maddelerden alınan numunelerin de müsaderesine karar verilmesi gerekir.
Diğer sanıklar hakkında kurulan hükümlere ilişkin temyizlere gelince;
Tüm aşamalarda yüklenen suçu inkar eden sanık savunmasının aksine, evinde yapılan aramada kendisinin kullandığı pantolonun cebinde ele geçen kişisel kullanım miktarındaki suça konu esrar maddesini satma veya başkalarına verme gibi kullanma dışında bir amaç için bulundurduğuna dair temyize gelmeyen diğer sanık beyanı dışında kuşku sınırlarını aşan, somut, yeterli ve kesin delil bulunmadığı, sabit olan eyleminin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturacağı gözetilmelidir.
DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR : 1- Sanıklar ... hakkında kurulan hükme yönelik yapılan incelemede;
Hükümden sonra 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve TCK'nın 53. maddesinin bazı hükümlerini iptal eden Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarih ve 2014/140-2015/85 sayılı kararının infaz aşamasında dikkate alınması mümkün görülmüştür.
Yapılan yargılama sonunda toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçunun sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde düzeltme nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
a) ... Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce suça konu maddelerden alınan numunelerin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
b) Gün para cezasının adli para cezasına çevrilmesi sırasında uygulanan kanun ve maddesinin karar yerinde gösterilmemesi,
Kanuna aykırı olup hükmün bu nedenlerle BOZULMASINA, bu hususların yeniden yargılama yapılmaksızın CMUK'nın 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan; hüküm fıkrasının müsadereye ilişkin kısmında yer alan "uyuşturucuların" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve ... Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce suça konu maddelerden alınan numunelerin" ibaresinin eklenmesi yine hükmün 2. kısmının 6. paragrafına ''TCK'nın 52/2. maddesi uyarınca'' ibaresinin eklenmesi suretiyle, diğer yönleri usul ve kanuna uygun olan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
2- Sanıklar ... ve ... hakkında kurulan hükümlere ilişkin temyizlere gelince;
a) Sanık ... evinde ele geçen maddenin ... Kriminal Polis Laboratuvarının 06.11.2007 tarihli raporu ile herhangi bir uyuşturucu ve uyarıcı madde ihtiva etmediğinin belirlenmesi ve sanık ... ile sanık ... herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı madde ele geçirilmemiş olması karşısında sanıklar ... ile ... savunmalarının aksine diğer sanıklarda ele geçen uyuşturucularla ilgileri olduklarına ilişkin, kuşkuyu aşan kesin ve yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden beraatleri yerine yazılı gerekçeyle mahkumiyetlerine karar verilmesi,
b) Tüm aşamalarda yüklenen suçu inkar eden sanık ... savunmasının aksine, evinde yapılan aramada kendisinin kullandığı pantolonun cebinde ele geçen kişisel kullanım miktarındaki suça konu esrar maddesini satma veya başkalarına verme gibi kullanma dışında bir amaç için bulundurduğuna dair temyize gelmeyen diğer sanık ... beyanı dışında kuşku sınırlarını aşan, somut, yeterli ve kesin delil bulunmadığı, sabit olan eyleminin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturacağı gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,
Kabul ve uygulamaya göre de;
c) 5237 sayılı TCK'nın 5 ve 53. maddeleri ile 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun geçici 1. maddesi hükmü gereğince, sanık ... hakkında 2918 sayılı Kanunun119. maddesinin uygulanması olanağının ortadan kalkmış bulunması,
d) Sanıklar hakkındaki gün para cezasının adli para cezasına çevrilmesi sırasında uygulanan Kanun ve maddesinin karar yerinde gösterilmemesi,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanıklar ... ve ... müdafii ile sanık ... temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin bu nedenlerden dolayı BOZULMASINA, 07.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg