AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y9CD E. 2015/1899-K. 2016/2393

T.C.
YARGITAY
9. CEZA DAİRESİ
E. 2015/1899
K. 2016/2393
T. 14.3.2016
• UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ ( Sanığın Aynı Kişiye Birden Fazla Kez Uyuşturucu Madde Sattığının Kabul Edildiği - Ele Geçirilen Uyuşturucu Madde Dışında Başkaca Uyuşturucunun Ele Geçmediği ve Bu Haliyle Eylemin Tek Suç Oluşturacağı/Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
• ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanığın Aynı Kişiye Birden Fazla Kez Uyuşturucu Madde Sattığının Kabul Edildiği - Ele Geçirilen Uyuşturucu Madde Dışında Başkaca Uyuşturucunun Ele Geçmediği ve Bu Haliyle Eylemin Tek Suç Oluşturacağı/Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanmaması Gerektiği )
• UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE BULUNDURMA ( Sanık Hakkında Aynı Suçtan Dolayı Başka Dava Olup Olmadığı Varsa Sanığın Bu Suçu Diğer Davaya Konu Olan Suç Nedeniyle Verilen Tedavi ve/veya Denetimli Serbestlik Tedbirinin İnfazı Sırasında İşleyip İşlemediği Belirleneceği/Sanık Hakkında Aynı Suçtan Açılmış Başka Dava Yoksa veya Sanık Bu Suçu Daha Önce İşlediği Suçtan Dolayı Verilen Tedavi ve/veya Denetimli Serbestlik Tedbirinin İnfazı Sırasında İşlemiş Değilse Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verileceği )
• DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ ( Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurma - Sanık Bu Suçu Daha Önce İşlediği Suçtan Dolayı Yapılan Kovuşturma Aşamasında Hükmolunan Tedavi ve/veya Denetimli Serbestlik Tedbirinin İnfazı Sırasında İşlemiş İse İkinci Suçtan Açılan Bu Davanın Kovuşturma Şartının Ortadan Kalkması Nedeniyle Davanın Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
5237/m. 43, 188, 191
5271/m. 223/8
ÖZET : Sanığın aynı kişiye birden fazla kez uyuşturucu madde sattığı kabul edilmişse de, ele geçirilen uyuşturucu madde dışında başkaca uyuşturucunun ele geçmediği ve bu haliyle eylemin tek suç oluşturacağı gözetilmeden, zincirleme suç hükümlerinin uygulanması isabetsizdir.
Diğer sanık hakkında kurulan hükme yönelik temyize gelince;
Sanık hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma suçundan dolayı başka dava olup olmadığı, varsa sanığın bu suçu diğer davaya konu olan suç nedeniyle verilen tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işleyip işlemediği belirlendikten sonra; sanık hakkında aynı suçtan açılmış başka dava yoksa veya sanık bu suçu daha önce işlediği suçtan dolayı verilen tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işlemiş değilse, bu suç nedeniyle tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanmamış olan sanık hakkında, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmelidir.
Sanık bu suçu, daha önce işlediği suçtan dolayı yapılan kovuşturma aşamasında hükmolunan tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işlemiş ise, ikinci suçtan açılan bu davanın kovuşturma şartının ortadan kalkması nedeniyle davanın düşmesine karar verilmesi gerekir.
DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR : 1- Sanık ... hakkında kurulan hükme yönelik incelemede;
Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Sanığın ...'ya birden fazla kez uyuşturucu madde sattığı kabul edilmişse de, 12.12.2007 tarihinde ele geçirilen uyuşturucu madde dışında başkaca uyuşturucunun ele geçmediği ve bu haliyle eylemin tek suç oluşturacağı gözetilmeden, sanık hakkında TCK'nın 43. maddesinde öngörülen "zincirleme suç" hükümlerinin uygulanması suretiyle fazla ceza tayini,
Kabule göre de;
Tayin olunan gün para cezasının, gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanması sırasında uygulanan kanun maddesinin gösterilmemesi,
2- Sanık ... hakkında kurulan hükme yönelik incelemede;
Kendisinde herhangi bir uyuşturucu madde ele geçmeyen sanığın savunmasının aksine, kolluk görevlileri tarafından arazide ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile ilgisinin bulunduğuna veya sanık .'nun suçuna iştirak ettiğine dair her türlü şüpheden uzak yeterli ve kesin delil bulunmayan sanığın, şüpheden sanık yararlanır ceza hukuku genel ilkesi de gözetilerek beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi,
3- Sanık ... hakkında kurulan hükme yönelik temyize gelince;
Sanık hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma suçundan dolayı başka dava olup olmadığı, varsa sanığın bu suçu diğer davaya konu olan suç nedeniyle verilen tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işleyip işlemediği belirlendikten sonra;
a)Sanık hakkında aynı suçtan açılmış başka dava yoksa veya sanık bu suçu daha önce işlediği suçtan dolayı verilen tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işlemiş değilse, bu suç nedeniyle tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanmamış olan sanık hakkında, hükümden sonra 28.06.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanunun 68. maddesi ile değiştirilen TCK'nın 191. maddesi ve aynı Kanunun 85. maddesi ile 5320 sayılı Kanuna eklenen geçici 7. maddenin 2. fıkrası uyarınca, 191. madde hükümleri çerçevesinde "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına",
b)Sanık bu suçu, daha önce işlediği suçtan dolayı yapılan kovuşturma aşamasında hükmolunan tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işlemiş ise, 6545 sayılı Kanunun 68. maddesi ile değiştirilen TCK'nın 191. maddesinin 5. fıkrasında öngörülen “Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, dördüncü fıkra uyarınca ihlâl nedeni sayılır ve ayrı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaz” hükmü uyarınca, ikinci suçtan açılan bu davanın kovuşturma şartının ortadan kalkması nedeniyle CMK'nın 223. maddesinin 8. fıkrası uyarınca “davanın düşmesine”, karar verilmesinde zorunluluk bulunması,
SONUÇ : Kanuna aykırı, sanıklar ... ve ... müdafileri ile sanık .'nun temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 14.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg