AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y9CD E. 2015/2136-K. 2016/2297

T.C.
YARGITAY
9. CEZA DAİRESİ
E. 2015/2136
K. 2016/2297
T. 8.3.2016
• UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMA ( Hüküm Kurulurken Sanık Hakkında Tayin Edilen Gün Para Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilmesi Sırasında Uygulanan Kanun ve Maddesinin Gösterilmesi Gerektiği - Üretimi Bulundurulması Kullanılması Taşınması Alım ve Satımı Suç Oluşturan Adli Emanetteki Uyuşturucunun Müsaderesine Karar Verileceği )
• GÜN PARA CEZASININ ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu - Hüküm Kurulurken Sanık Hakkında Tayin Edilen Gün Para Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilmesi Sırasında Uygulanan Kanun ve Maddesinin Gösterilmesi Gerektiği )
• MÜSADERE Uyuşturucu ( Madde Ticareti Yapma Suçu - Üretimi Bulundurulması Kullanılması Taşınması Alım ve Satımı Suç Oluşturan Adli Emanetteki Uyuşturucunun Müsaderesine Karar Verileceği )
5237/m. 54, 188
5271/m. 232
ÖZET : Sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hüküm kurulmuştur.
Hüküm kurulurken sanık hakkında tayin edilen gün para cezasının adli para cezasına çevrilmesi sırasında uygulanan Kanun ve maddesinin gösterilmemesi isabetsizdir.
Üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç oluşturan adli emanetteki uyuşturucu müsaderesine karar verilmesi gerekir.
DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR : TCK'nın 53. maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulanırken, sanığın bu hakları kullanmaktan yoksunluğunun; (3) numaralı fıkra gereğince kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından koşullu salıverilmesine kadar, (2) numaralı fıkra gereğince ise diğer haklar ve yetkiler yönünden hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar süreceğinin gözetilmemesi kanuna aykırı ise de; hükümden sonra 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve TCK'nın 53. maddesinin bazı hükümlerini iptal eden Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarih ve 2014/140-2015/85 sayılı kararı da dikkate alınarak bu hususların infaz aşamasında değerlendirilmesi mümkün görülmüştür.
1-Sanık ... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde;
Yapılan yargılama sonunda aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda tartışılıp sanığın suçunun sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde eleştiri ve düzeltme nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
a- Hüküm kurulurken sanık hakkında tayin edilen gün para cezasının adli para cezasına çevrilmesi sırasında uygulanan Kanun ve maddesinin gösterilmemesi suretiyle CMK'nın 232/6. maddesine muhalefet edilmesi,
b- Üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç oluşturan adli emanetteki uyuşturucu maddenin TCK'nın 54. maddesinin 4. fıkrası yerine 1. fıkrası uyarınca müsaderesine karar verilmesi,
c- ... Kriminal Polis Laboratuvarı'nca suça konu uyuşturucu maddelerden alınan numunenin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
Kanuna aykırı olup, hükmün bu nedenlerle BOZULMASINA, bu hususların yeniden yargılama yapılmaksızın CMUK'nın 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükmün paraya çevrilmeye ilişkin bölümüne “beher günü'' ibaresinden önce gelmek üzere "TCK'nın 52/2. maddesi uyarınca" ibarelerinin eklenmesi, müsadereye ilişkin bölümünden "TCK'nın 54/1" ibaresi çıkarılarak yerine "TCK'nın 54/4" ibaresinin eklenmesi, “maddenin” ibaresinden sonra gelmek üzere ise “ve ... Kriminal Polis Laboratuvarı'nca alınan numunelerin” ibaresinin eklenmesi suretiyle diğer yönleri usul ve kanuna uygun olan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
2- Sanıklar ... ve ... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan hükümlere yönelik temyize gelince;
Sanıkların ele geçirilen net 59,1 gramdan ibaret suça konu esrarı, satma veya başkasına verme gibi kullanma dışında bir amaç için alarak bulundurduklarına dair, savunmalarının aksine, kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı, sabit olan fiillerinin kullanmak için uyuşturucu madde satın alma ve bulundurma suçunu oluşturduğu, hukuki durumlarının buna göre tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,
Kabul ve uygulamaya göre de;
Hüküm kurulurken sanıklar hakkında tayin edilen gün para cezasının adli para cezasına çevrilmesi sırasında uygulanan Kanun ve maddesinin gösterilmemesi suretiyle CMK'nın 232/6. maddesine muhalefet edilmesi,
SONUÇ : Kanuna aykırı, sanıklar ve müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 08.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg