AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y9CD E. 2016/22-K. 2016/1481

T.C.
YARGITAY
9. CEZA DAİRESİ
E. 2016/22
K. 2016/1481
T. 22.2.2016
• UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İHRAÇ ETME (Mahkemece Bozma İlamına Direnildiği/Temyize Konu Hükümde Yeni Bir Hüküm Kurulduğunun Anlaşılması Karşısında Bozma İlamı Doğrultusunda Kolluk Görevlilerince Üzerinde Arama Sonucunda Uyuşturucu Madde Ele Geçen ve Anılan Maddeyi Türkiye'den Getirdiği Yolunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Resmi Makamları Tarafından Haber Alınmadan Önce Türkiye'den İhraç Edildiğini Beyan Eden Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Sebebiyle "Ceza Verilmesine Yer Olmadığına" Karar Verilmesi Gerektiği)
• TAKSİT MİKTARI (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İhraç Etme - Dörtten Az Olamayacağı)
• ETKİN PİŞMANLIK (Bozma İlamı Doğrultusunda Kolluk Görevlilerince Üzerinde Arama Sonucunda Uyuşturucu Madde Ele Geçen ve Anılan Maddeyi Türkiye'den Getirdiği Yolunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Resmi Makamları Tarafından Haber Alınmadan Önce Türkiye'den İhraç Edildiğini Beyan Eden Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Sebebiyle "Ceza Verilmesine Yer Olmadığına" Karar Verilmesi Gerektiği)
• BOZMAYA DİRENME (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İhraç Etme/Temyize Konu Hükümde Yeni Bir Hüküm Kurulduğunun Anlaşılması Karşısında Bozma İlamı Doğrultusunda Kolluk Görevlilerince Üzerinde Arama Sonucunda Uyuşturucu Madde Ele Geçen ve Anılan Maddeyi Türkiye'den Getirdiği Yolunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Resmi Makamları Tarafından Haber Alınmadan Önce Türkiye'den İhraç Edildiğini Beyan Eden Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Sebebiyle "Ceza Verilmesine Yer Olmadığına" Karar Verileceği)
5237/m.51/1,52/4,192/1
ÖZET : Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etme suçundan yapılan incelemede;
1-5237 S.K. 52/4. maddesi uyarınca taksit miktarının dörtten az olamayacağının gözetilmemesi,
2- Diğer sanığa yönelik; Mahkemece, bozma ilamına direnildiği belirtilmiş ise de; temyize konu hükümde, yeni bir hüküm kurulduğunun anlaşılması karşısında; bozma ilamı doğrultusunda kolluk görevlilerince üzerinde arama sonucunda uyuşturucu madde ele geçen ve anılan maddeyi Türkiye'den getirdiği yolunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti resmi makamları tarafından haber alınmadan önce Türkiye'den ihraç edildiğini beyan eden sanık hakkında etkin pişmanlık sebebiyle TCK'nın 192/1. maddesi gereğince "ceza verilmesine yer olmadığına" karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi hatalıdır.
DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR : 1-) Sanık hakkında kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde;
Hükümden sonra 24.11.2015 tarih ve 29542 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve TCK'nın 53. maddesinin bazı hükümlerini iptal eden Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarih ve 2014/140-2015/85 Sayılı kararının infaz aşamasında dikkate alınması mümkün görülmüştür.
Yapılan yargılama sonunda aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda tartışılıp sanığın suçunun sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümde düzeltme nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanıklar müdafiinin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine,
Ancak;
5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi uyarınca taksit miktarının dörtten az olamayacağının gözetilmemesi,
Kanuna aykırı olup, hükmün bu sebeple BOZULMASINA, bu hususun yeniden yargılama yapılmaksızın CMUK'nın 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan; hüküm fıkrasının adli para cezasının taksitlendirilmesine dair bölümünden "2" ibaresinin çıkartılarak yerine "4" ibaresinin eklenmesi suretiyle diğer yönleri usul ve kanuna uygun olan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
2-) Sanık C. M. hakkında kurulan hükme yönelik temyize gelince;
Ceza Genel Kurulunun süreklilik kazanmış uygulamalarına göre şeklen direnme kararı verilmiş olsa dahi; bozma kararı doğrultusunda işlem ve uygulama yapmak, bozma kararında tartışılması istenen hususları tartışmak, bozma sonrasında yapılan araştırmaya, incelemeye, toplanan yeni kanıtlara dayanmak veya ilk kararda yer almayan daire denetiminden geçmemiş bulunan yeni ve değişik gerekçelerle hüküm kurmak suretiyle verilen direnme kararı özde direnme kararı olmayıp bozmaya eylemli uyma sonucu verilen yeni bir karar olduğu,
Yapılan açıklamalar ışığında Mahkemece, Dairemizin 08.06.2015 tarih 2015/1950 esas, 2015/5695 karar sayılı kararına karşı direnildiği belirtilmiş ise de; temyize konu hükümde, 26.10.2009 tarihli karardan farklı olarak sanık hakkında verilen hapis cezasının TCK'nın 51/1. maddesi gereğince ertelendiği ve temyize tabi yeni bir hüküm kurulduğunun anlaşılması karşısında; Dairemizin anılan bozma ilamı doğrultusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kolluk görevlilerince üzerinde arama sonucunda uyuşturucu madde ele geçen ve anılan maddeyi Türkiye'den getirdiği yolunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti resmi makamları tarafından haber alınmadan önce Türkiye'den ihraç edildiğini beyan eden sanık hakkında etkin pişmanlık sebebiyle TCK'nın 192/1. maddesi gereğince "ceza verilmesine yer olmadığına" karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
SONUÇ : Kanuna aykırı, sanık müdafii ile Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu sebeple yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 22.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg