AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y1HD E. 2016/1340-K. 2016/2136

T.C.
YARGITAY
1. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/1340
K. 2016/2136
T. 24.2.2016
• İTİRAZIN İPTALİ VE BİRLEŞEN MASRAFLARIN TAZMİNİ İSTEMLİ DAVA (İstenen Bedel Aşılmamak Suretiyle Belirlenecek Miktar Üzerinden İtirazın İptali İle İcra Takibinin Devamına Karar Verilmesi ve Birleşen Davada İse TMK'nın 995/2. Md. Gözetilerek Hesaplanacak Zorunlu Masrafların Hüküm Altına Alınması Gerektiği)
• ECRİMİSİL İSTEMİ (Asıl Davada İcra Takibine Konu Dönemler İçin Ecrimisil Hesabının Yapılması Gerektiği - İstenen Bedel Aşılmamak Suretiyle Belirlenecek Miktar Üzerinden İtirazın İptali İle İcra Takibinin Devamına Karar Verilmesi Gerektiği)
• MASRAFLARIN TAZMİNİ İSTEMİ (İtirazın İptali ve Birleşen Dava İse Masrafların Tazmini İstemi - İstenen Bedel Aşılmamak Suretiyle Belirlenecek Miktar Üzerinden İtirazın İptali İle İcra Takibinin Devamına Karar Verilmesi ve Birleşen Davada İse TMK'nın 995/2. Md. Gözetilerek Hesaplanacak Zorunlu Masrafların Hüküm Altına Alınacağı)
4721/m.995/2
ÖZET : Asıl dava; itirazın iptali, birleşen dava ise masrafların tazmini istemine ilişkindir. Davacı tarafından eldeki davaya konu icra dosyasında da Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan dava tarihinden (19.9.2007) itibaren ecrimisil alacağı için icra takibi başlatılmıştır. Diğer taraftan; birleşen dava yönünden hesaplanan bilirkişi raporunun hüküm kurmaya yeterli olduğuda söylenemez. Asıl davada, icra takibine konu dönemler (19.9.2007-1.6.2010) için ecrimisil hesabının yapılması, istenen bedel aşılmamak suretiyle belirlenecek miktar üzerinden itirazın iptali ile icra takibinin devamına karar verilmesi, birleşen davada ise TMK'nın 995/2. maddesi gözetilerek hesaplanacak zorunlu masrafların hüküm altına alınması gerekirken, yanılgılı değerlendirme ve yasal olmayan gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.
DAVA : Taraflar arasında birleştirilerek görülen itirazın iptali, tazminat davası sonunda, yerel mahkemece asıl ve birleşen davaların reddine dair olarak verilen karar taraf vekillerince yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Asıl dava; itirazın iptali, birleşen dava ise masrafların tazmini istemine ilişkindir.
Davacı, kayden maliki olduğu 13 numaralı bağımsız bölümün davalı tarafından haksız biçimde kullanılması sebebiyle ecrimisil alacağı için başlatılan icra takibine itiraz edilmesi üzerine takibin durduğunu ileri sürerek itirazın iptaline, takbin devamına ve icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.
Davalı, taşınmazı davacıdan haricen satın aldığını, icra takibinin haksız olduğunu belirtip davanın reddini savunmuş, birleşen davada ise iyiniyetli olarak yaptığı faydalı masrafların ödenmesini istemiştir.
Mahkemece, mülk sahibinin rızası olmaksızın yapılan faydalı masrafların taşınmazın gelirini geçemeyeceği gerekçesi ile asıl ve birleşen davaların reddine karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden; çekişme konusu mesken niteliğindeki 13 numaralı bağımsız bölümün davacı adına kayıtlı olduğu, davacı tarafından 19.9.2007 tarihinde Kestel Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2011/111 esas sayılı dava dosyasında davalı aleyhine 13 numaralı bölüm için elatmanın önlenmesi ve ecrimisil istemi ile açılan davada, mahkemece elatmanın önlenmesine ve Dairenin bozma ilamı doğrultusunda 4.9.2009 - 19.9.2009 dönemi için 125,00 TL ecrimisilin hüküm altına alındığı, kararın derecattan geçerek kesinleştiği, daha sonra Bursa 1. İcra Müdürlüğünün 2010/10336 esas sayılı dosyasında ise davacı tarafından davalı aleyhine 19.9.2007 – 1.6.2010 (tahliye tarihi) dönemine ait 8.085,00 TL ecrimisil alacağı için 3.6.2010 tarihinde ilamsız icra takibi başlatıldığı, davalının itirazı üzerine 10.6.2010 tarihinde takibin durdurulmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.
Mahkemece yapılan yargılama sırasında bilirkişinin hazırladığı raporda, 19.9.2009 tarihinden eldeki davanın açıldığı 12.8.2010 tarihleri arası dönem için toplam 3.595,00 TL ecrimisil, birleşen davada ise toplam 9.200,00 TL masraf hesaplandığı, her iki miktarın mahsubu sonucu asıl davanın davacısının davalıya karşı borçlu olduğu benimsenerek davaların reddine karar verilmiştir.
Ne var ki; icra takibinden önce Kestel Asliye Hukuk Mahkemesinde 19.9.2007 tarihinde açılan 2011/111 esas sayılı davada, Dairenin bozma ilamında 4.9.2009 – 19.9.2009 arası dönem için ecrimisil hesaplanması gereğine değinilmiş ise de anılan tarihlerin maddi hataya dayalı olduğu, o davada ecrimisil hesabının 4.9.2007 – 19.9.2007 dönemi için yapılması gerektiği kuşkusuzdur. Nitekim davacı tarafından eldeki davaya konu icra dosyasında da Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan dava tarihinden (19.9.2007) itibaren ecrimisil alacağı için icra takibi başlatılmıştır.Diğer taraftan; birleşen dava yönünden hesaplanan bilirkişi raporunun hüküm kurmaya yeterli olduğuda söylenemez.
Bilindiği üzere; 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 995/2. maddesi " iyiniyetli olmayan zilyet, yaptığı giderlerden ancak hak sahibi için de zorunlu olanların tazmin edilmesini isteyebilir" hükmünü içermektedir. Oysa mahkemece bu yasal düzenleme üzerinde durulmadan faydalı masraflardan söz edilerek sonuca gidilmiştir.
Hâl böyle olunca; asıl davada, icra takibine konu dönemler (19.9.2007-1.6.2010) için ecrimisil hesabının yapılması, istenen bedel aşılmamak suretiyle belirlenecek miktar üzerinden itirazın iptali ile icra takibinin devamına karar verilmesi, birleşen davada ise TMK'nın 995/2. maddesi gözetilerek hesaplanacak zorunlu masrafların hüküm altına alınması gerekirken, yanılgılı değerlendirme ve yasal olmayan gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.
Kabule göre de; birleşen dava yönünden Kestel Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2010/21 Değişik İş sayılı dosyasında hesaplanan masraflar ve eldeki davada hesaplanan masraflara dair bilirkişi raporları arasındaki çelişkiler giderilmeden sonuca gidilmesi de isabetli değildir.
SONUÇ : Tarafların temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan sebeplerle (6100 Sayılı Kanun'un geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 Sayılı HUMK'nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene iadesine, 24.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg