AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y10HD E. 2014/22469-K. 2016/2679

T.C.
YARGITAY
10. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/22469
K. 2016/2679
T. 8.3.2016
• ALACAK DAVASI (Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Öngörülen Prosedür İşletildikten Şayet Temyiz Dilekçesinin Reddi Yönüne Gidilirse Davalı Vekiline Tebliğ Edilerek Temyiz Süresi Geçtikten Temyizin Süresinde Yapıldığı Sonucuna Varıldığı Takdirde Doğrudan İade Edilmek Üzere Dosyanın Mahalline Geri Çevrilmesine Karar Verildiği)
• TEMYİZ HARCININ EKSİK ÖDENMESİ (Sonradan Anlaşılmış Bulunması Halinde Karar Veren Hakim Tarafından Yedi Günlük Kesin Süre Tanınarak Bu Süre İçerisinde Tamamlanması veya Ödenmesi Aksi Halde Temyizden Vazgeçmiş Sayılacağı Temyiz Edene Yöntemince ve Yazılı Olarak Bildirileceği - Alacak Davası)
• KESİN SÜRE (Alacak Davası - Temyiz Harç ve Giderlerinin Eksik Ödenmiş veya Hiç Ödenmemiş Olduğunun Sonradan Anlaşılmış Bulunması Halinde Karar Veren Hakim Tarafından Yedi Günlük Kesin Süre Tanınarak Bu Süre İçerisinde Tamamlanması veya Ödenmesinin Temyiz Edene Yöntemince ve Yazılı Olarak Bildirileceği)
1086/m.434
ÖZET : Dava, alacak istemine ilişkindir. Temyiz isteği, dilekçenin temyiz defterine kaydettirildiği tarihte yapılmış sayılır ve temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamı ödenir. Temyiz harç ve giderlerinin eksik ödenmiş veya hiç ödenmemiş olduğunun sonradan anlaşılmış bulunması halinde, karar veren Hakim tarafından yedi günlük kesin süre tanınarak, bu süre içerisinde tamamlanması veya ödenmesi, aksi halde temyizden vazgeçmiş sayılacağı temyiz edene yöntemince ve yazılı olarak bildirilir. Ancak temyiz harcının mahkeme kalemince hesaplanıp temyiz edenden istendiği halde süresinde ödenmediği belgelendirilmiş ise temyiz isteğinin reddi gerekir.” Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun anılan maddesinde öngörülen prosedür işletildikten, şayet temyiz dilekçesinin reddi yönüne gidilirse davalı vekiline tebliğ edilerek temyiz süresi geçtikten, temyizin süresinde yapıldığı sonucuna varıldığı takdirde doğrudan iade edilmek üzere dosyanın mahalline geri çevrilmesine karar verilmiştir.
DAVA : S. adına vekili ile 1-... A.Ş. 2-.... adına vekili ve dahili davalı 1-... 2-... arasındaki dava hakkında Mihalıççık Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi'nden verilen 26.03.2014 tarihli ve 3/32 sayılı hükmün, temyizen incelenmesi davacı Kurum avukatı ve davalılardan ... A.Ş. tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Mahkemenin 26.03.2014 tarihli hükmü açıklandıktan sonra,davalılar ... A.Ş. ve A. E. vekilinin 02.04.2014 tarihli süre tutum dilekçesi ile, her iki davalı yönünden hükmün temyiz edildiği, fakat gerekçeli temyiz dilekçesinin ise hükmün şirket yönünden verildiği ve vekil tarafından tek temyiz başvuru harcı ve temyiz karar harcı yatırıldığı anlaşılmıştır.
Adı geçen davalı ... yönünden de süre tutum dilekçesi verildiğinden; nisbi temyiz karar harcı ve temyiz başvuru harcı alınması gerekmektedir.
6100 Sayılı Hukuk Muhakemesi Kanununun geçici 3. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan, 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 434. maddesiyle ilgili 25.01.1985 gün ve 5/1 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı hükmü gereğince, temyiz isteği, dilekçenin temyiz defterine kaydettirildiği tarihte yapılmış sayılır ve temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamı ödenir. Temyiz harç ve giderlerinin eksik ödenmiş veya hiç ödenmemiş olduğunun sonradan anlaşılmış bulunması halinde, karar veren Hakim tarafından yedi günlük kesin süre tanınarak, bu süre içerisinde tamamlanması veya ödenmesi, aksi halde temyizden vazgeçmiş sayılacağı temyiz edene yöntemince ve yazılı olarak bildirilir. Ancak temyiz harcının mahkeme kalemince hesaplanıp temyiz edenden istendiği halde süresinde ödenmediği belgelendirilmiş ise temyiz isteğinin reddi gerekir.”
SONUÇ : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun anılan maddesinde öngörülen prosedür işletildikten, şayet temyiz dilekçesinin reddi yönüne gidilirse davalı vekiline tebliğ edilerek temyiz süresi geçtikten, temyizin süresinde yapıldığı sonucuna varıldığı takdirde doğrudan iade edilmek üzere dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 08.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg