AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y10HD E. 2014/22914-K. 2016/1943

T.C.
YARGITAY
10. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/22914
K. 2016/1943
T. 16.2.2016
• İŞ KAZASININ TESPİTİ (İşveren Olarak Husumet Yöneltilenin İş Kazasının Meydana Geldiği Tarihte Kazalının İşvereni Olduğuna Dair Tereddütün Giderilmediği - Mahkemenin 6100 S.K. Md.124 Hükmü Uyarınca Bu Konuda Araştırma Yaparak Karar Vermesi Gerektiği)
• HUSUMET (İş Kazasının Tespiti/Davanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği - İşveren Olarak Husumet Yöneltilenin İş Kazasının Meydana Geldiği Tarihte Kazalının İşvereni Olduğuna Dair Tereddütün Giderilmeden Karar Verilmesinin İsabetsiz Olacağı)
6100/m.124
ÖZET : Dava, iş kazasının tespiti istemine ilişkindir. Davada davalı işveren olarak husumet yöneltilenin, iş kazasının meydana geldiği tarihte kazalının işvereni olduğuna dair tereddüt giderilmemiştir.Mahkemece yapılacak iş, iş kazası tarihindeki işveren tespit edilerek, davacı tarafa işveren gerçek veya tüzel kişilere usulüne uygun şekilde husumet yöneltilmek, göstereceği bütün deliller toplandıktan sonra, tüm deliller birlikte değerlendirilerek varılacak sonuca göre hüküm kurmaktır. Mahkemenin,açıklanan esaslar doğrultusunda araştırma yaparak elde edilecek sonuca göre karar vermesi gerekirken, eksik inceleme sonucu hüküm kurması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
DAVA : Dava, iş kazasının tespiti istemine ilişkindir.
Mahkemece, ilâmda belirtildiği şekilde, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hükmün, davalılar avukatlarınca temyiz edilmesi üzerine temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşılmakla, Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü:
KARAR : Husumet konusu, davanın her aşamasında ileri sürülebilir. Taraflarca ileri sürülmese dahi gerek mahkemece, gerekse tarafların bu yönde bir savunmasının olup olmadığına bakılmaksızın kendiliğinden göz önünde tutulur.
İş kazası olduğunun tespiti davalarında, S. B. yasal hasım konumunda olup, elde edilecek hükmün sigortalılık hakları yönünden uygulayıcısı konumundadır. Zira, davanın niteliği itibariyle alınacak ilamdan sonra açılacak rücu davaları ve diğer kurum işlemleri yönünden, sonuçta Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından infazına yol açacaktır. Ancak, iş bu davada alınacak karar ile, işverenin kusurlu olması halinde, Kurumca işverene rücu edilecek olması, davanın işverenin de hak alanını ilgilendirmesi nedeniyle, iş kazasının tespitine dair bu tür davaların, aynı zamanda sigortalıyı çalıştıran gerçek veya tüzel kişilere karşı da açılması gerekir.
Eldeki davada davalı işveren olarak husumet yöneltilen S. A., iş kazasının meydana geldiği tarihte kazalının işvereni olduğuna dair tereddüt giderilmemiştir. Gerek dava dilekçesinde, gerek cevep dilekçelerinde, kazalının davalı şirket yanında F... Nak. Ltd Şti'nin de sigortalısı olarak çalıştığı belirtilmiş, olay hakkında düzenlenen ilgili Kurum müfettiş raporunda F... Nak. Ltd Şti. işveren olarak gösterilmiştir.
Mahkemece yapılacak iş, iş kazası tarihindeki işveren tespit edilerek, davacı tarafa, 6100 Hukuk Muhakemeleri Kanununun 124. maddesinde “…maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talebi,karşı tarafın rızası aranmaksızın hâkim tarafından kabul edilir. Dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa, hâkim karşı tarafın rızasını aramaksızın taraf değişikliği talebini kabul edebilir…” hükmü uyarınca, işveren gerçek veya tüzel kişilere usulüne uygun şekilde husumet yöneltilmek, göstereceği bütün deliller toplandıktan sonra, tüm deliller birlikte değerlendirilerek varılacak sonuca göre hüküm kurmaktır.
Mahkemenin, yukarda açıklanan esaslar doğrultusunda araştırma yaparak elde edilecek sonuca göre karar vermesi gerekirken, eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
O hâlde, davalılar avukatlarının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde davalılardan S. A.'ye iadesine, 16.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg